iMeds.se

Bricanyl Turbuhaler

Information för alternativet: Bricanyl Turbuhaler 0,5 Mg/Dos Inhalationspulver, Bricanyl Turbuhaler 0,25 Mg/Dos Inhalationspulver, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-09-27


Bipacksedel: Informationtill användaren


Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver


terbutalinsulfat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bricanyl Turbuhaler är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar BricanylTurbuhaler

3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bricanyl Turbuhaler ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bricanyl Turbuhaler är och vad det används för


Bricanyl Turbuhaler gördet lättare att andas genom att vidgaluftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas.


Bricanyl Turbuhaler används vid:

kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)


Bricanyl Turbuhaler används för att få snabb lindring vid akuta besvär.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Turbuhaler


Ta inte Bricanyl Turbuhaler

om du är allergisk mot terbutalinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Bricanyl Turbuhaler om du har någon av följande sjukdomar:


Om du märker att effekten av Bricanyl Turbuhaler försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta din läkare.

Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl Turbuhaler utan att tala med läkaren.


Andra läkemedel och Bricanyl Turbuhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl Turbuhaler, t.ex.:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Inga kända risker vid användning av Bricanyl Turbuhaler under graviditeten. Försiktighet rekommenderas dock under första trimestern.


Amning

Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner

Bricanyl Turbuhaler påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bricanyl Turbuhaler drivs enbart av din egen inandning. Läkemedlet följer med den inandade luften ner i luftvägarna. Det är därför viktigt att du andas in djupt och kraftigt när du tar din dos. Mängden av de verksamma ämnena i varje dos är mycket liten. Du kanske inte känner någon smak eller på annat sätt märker läkemedlet. Om du följer instruktionen sist i denna bipacksedel kan du ändå vara säker på att du har inhalerat dosen.


Vid varje inhalation kan en del av läkemedlet fastna inuti munnen och i svalget. För att minska risken för biverkningar rekommenderas det att du sköljer munnen med vatten efter det att du har använt Bricanyl Turbuhaler, om detta är möjligt.


Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl Turbuhaler

Med tiden är det är möjligt att inhalationspulver ansamlas i munstycket på Bricanyl Turbuhaler. Detta pulver kan lossna om inhalatorn tappas eller faller ner (t.ex.från ett bord).

För att begränsa onödig exponering av det verksamma ämnet, bör munnen sköljas efter varje inhalation.


De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl.a. illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De flesta av biverkningarna som Bricanyl Turbuhaler kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Allvarliga biverkningar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som kärlkramp (angina pectoris )). Om detta händer ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.


Övriga biverkningar

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):Darrningar, huvudvärk.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, bronkospasm (sammandragning i luftrörens muskulatur, vilket ger en väsande andning), illamående, klåda, hudutslag.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bricanyl Turbuhaler ska förvaras


Förvara inhalatorn med skyddshylsan på.


Används före utgångsdatum som anges på inhalatorn efter EXP och på förpackningen efter UTG.DAT.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


En dos (inhalation) innehåller:

Den aktiva substansen är terbutalinsulfat 0,25 mg respektive 0,5 mg.


Bricanyl Turbuhaler innehåller inga andra ämnen än det verksamma ämnet.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


0,25 mg/dos:Varje inhalator innehåller 200 doser. Varje förpackning innehåller 1 inhalator (1x200 doser).

0,5 mg/dos:Varje inhalator innehåller 100 doser. Varje förpackning innehåller 1 eller 2 inhalatorer (1x100 doser eller 2x100 doser).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


Instruktion


Innan du använder Bricanyl Turbuhaler

Skruva av skyddshylsan och bekanta dig med inhalatorns viktiga delar.

Munstycket andas du in genom. Vredet använder du för att mata fram en dos.Munstycke


Dosindikator
Vred


Skyddshylsa


Hur du förbereder din nya Bricanyl Turbuhaler inhalator

Innan du använder din nyaBricanyl Turbuhaler inhalator för första gångenmåste du förbereda den
för användning enligt följande:


Så här tar du en dos Bricanyl Turbuhaler

1. Skruva av skyddshylsan.


2. Håll inhalatorn upprätt med vredet neråt (figur 1). Håll inte i munstycket.Mata fram en dosgenom att först vrida vredet åt ena hållet så långt det går och sedan tillbaka (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud. Är du osäker på om du matat fram en dos, mata då fram en ny dos. Du kan aldrig få i dig mer än en dos åt gången från inhalatorn.

3. Inandning av en dos Bricanyl Turbuhaler:

* Andas ut ordentligt (men integenom inhalatorn).

* Sätt munstycket mellan tänderna och slut läpparna om munstycket.

* Andas in djuptoch kraftigtgenom munnen. Bit eller tugga inte på munstycket.

* Ta bort inhalatorn från munnen innandu andas ut. Om du ska ta fler doser åt gången, upprepa punkterna 2-3.4. Skruva på skyddshylsan.


5. Skölj munnnen med vatten efter varje doseringstillfälle, så att du får bort den medicin som eventuellt finns kvar i munnen.


När är alla doser i inhalatorn slut?

När ca 20 doser återstårframträder en rödmarkering i övre delen av fönstret till dosindikatorn.När den röda markeringen når den nedre kanteni dosindikatorns fönster är alla doser slutoch inhalatorn ska kasseras. OBS! Vredet går att vrida ävennär alla doser är slut.

Det kan finnas läkemedel kvar i inhalatorn, dock inte tillräckligt för att ge ytterligare doser.Kom ihåg


Denna bipacksedel ändrades senast2015-09-27