iMeds.se

Brieka

Läkemedelsverket 2015-07-16

Bipacksedel: Information till användaren


Brieka 25 mg hårda kapslar

Brieka 50 mg hårda kapslar

Brieka 75 mg hårda kapslar

Brieka 100 mg hårda kapslar

Brieka 150 mg hårda kapslar

Brieka 200 mg hårda kapslar

Brieka 225 mg hårda kapslar

Brieka 300 mg hårda kapslar


Pregabalin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Brieka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Brieka

3. Hur du tar Brieka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Brieka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Brieka är och vad det används för


Brieka tillhör en läkemedelsgrupp som används bl.a. för att behandla epilepsi och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.


Epilepsi: Brieka används för att behandla en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller utan sekundär generalisering) hos vuxna. Din läkare ordinerar Brieka till dig för att behandla din epilepsi då din nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll. Du ska ta Brieka som tillägg till din nuvarande behandling. Brieka är inte avsett att användas ensamt utan ska alltid tas i kombination med andra läkemedel mot epilepsi.


Generaliserat ångestsyndrom: Brieka används för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Symtomen vid generaliserat ångestsyndrom är långvarig överdriven ängslan och oro som är svår att kontrollera. Generaliserat ångestsyndrom kan också orsaka rastlöshet eller en känsla av att vara uppskruvad eller på helspänn, att man lätt blir trött, får koncentrationsproblem eller episoder av frånvaro, känner sig retlig, får muskelspänningar eller sömnstörning. Detta skiljer sig från stress och påfrestningar i vardagslivet.


Pregabalin som finns i Brieka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Brieka


Ta inte Brieka

om du är allergisk mot pregabalin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brieka.


Vissa patienter som har behandlats med Brieka har rapporterat symtom som tyder på allergiska reaktioner. Dessa symtom inkluderar svullnad av ansikte, läppar, tunga och hals såväl som diffusa hudutslag. Om du skulle uppleva någon av dessa reaktioner, kontakta läkare omedelbart.


Brieka har förknippats med yrsel och sömnighet, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallolyckor hos äldre patienter. Du ska därför vara försiktig tills du är van vid de effekter som läkemedlet kan tänkas ha.


Brieka kan orsaka dimsyn, synnedsättning eller annan form av synpåverkan. Många av dessa synbiverkningar är övergående. Du ska omedelbart kontakta läkare om du upplever någon förändring av din syn.


Vissa diabetespatienter som ökar i vikt under användningen av pregabalin kan behöva en ändring i sin diabetesmedicinering.


Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa mediciner har liknande biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas tillsammans.


Det har förekommit rapporter om hjärtsvikt hos vissa patienter som tar Brieka; dessa patienter har mestadels varit äldre med hjärt-kärlsjukdom. Innan du tar detta läkemedel bör du berätta för din läkare om du har någon hjärtsjukdom.


Det har förekommit rapporter om njursvikt hos vissa patienter som tar Brieka. Om du upplever att du får minskad urinmängd under behandling med Brieka, meddela din läkare eftersom det är möjligt att detta upphör om du slutar ta läkemedlet.


Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. Brieka har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


När Brieka tas tillsammans med andra mediciner som kan orsaka förstoppning (som vissa typer av smärtmediciner) är det möjligt att problem med mag-tarmkanalen kan uppstå (t.ex. förstoppning, blockerad eller trög tarm). Tala om för din läkare om du får förstoppning, särskilt om du har benägenhet för detta problem.


Innan du tar denna medicin bör du tala om för din läkare om du har alkoholism, narkotikamissbruk eller beroende i din bakgrund. Ta inte mer medicin än förskrivet.


Det har förekommit rapporter om kramper vid intag av Brieka eller kort efter att man slutat ta Brieka. Kontakta omedelbart din läkare om du upplever kramper.


Det har förekommit rapporter om nedsatt funktion i hjärnan (encefalopati) hos vissa patienter som tagit Brieka när de har andra sjukdomar. Tala om för din läkare om du har något allvarligt medicinskt tillstånd, inklusive lever- eller njursjukdom.


Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt hos barn och ungdomar (under 18 år) har inte fastställts och pregabalin bör därför inte användas i denna åldersgrupp.


Andra läkemedel och Brieka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Brieka och vissa andra läkemedel kan påverka varandra (interaktion). När det tas tillsammans med vissa andra läkemedel, kan Brieka förstärka dessa mediciners biverkningar, till exempel försämrad andning och koma. Graden av yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga kan öka om Brieka används tillsammans med läkemedel innehållande:


Oxykodon – (används som ett smärtstillande läkemedel)

Lorazepam – (används för behandling av ångest)

Alkohol


Brieka kan tas samtidigt med perorala preventivmedel (p-piller).


Brieka med mat, dryck och alkohol

Brieka kapslar kan tas med eller utan mat.


Patienter avråds från att dricka alkohol under användningen av Brieka.


Graviditet och amning

Brieka ska inte användas under graviditet eller vid amning, såvida du inte har fått annat råd av din läkare. Effektiv preventivmetod måste användas av kvinnor i fertil ålder. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Brieka kan orsaka yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Brieka


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren kommer att bestämma vilken dos som är lämplig för dig.


Brieka är avsett endast för peroral användning.


Epilepsi eller generaliserat ångestsyndrom:


Om du upplever att effekten av Brieka är för stark eller för svag, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.


Om du är äldre (över 65 år) ska du använda Brieka som normalt, dock inte om du har nedsatt njurfunktion.


Din läkare kan ordinera en annan dosering om du har nedsatt njurfunktion.


Svälj kapseln hel med vatten.


Fortsätt att ta Brieka tills din läkare säger till dig att sluta.


Om du har tagit för stor mängd av Brieka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning eller ta dig till närmaste akutmottagning. Ta med dig förpackningen med Brieka-kapslar. Du kan känna dig sömnig, förvirrad, orolig eller rastlös som ett resultat av att du tagit för stor mängd av Brieka.


Om du har glömt att ta Brieka

Det är viktigt att ta Brieka-kapslarna regelbundet och vid samma tidpunkt varje dag. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Fortsätt i så fall som vanligt med nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Brieka

Sluta inte ta Brieka, såvida inte din läkare säger åt dig att göra det. Om din behandling ska avslutas bör det ske gradvis under minst 1 vecka.


Du bör veta om att du efter plötsligt avbrytande av lång- och korttidsbehandling med Brieka kan uppleva vissa utsättningssymtom/biverkningar. Dessa inkluderar sömnproblem, huvudvärk, illamående, känsla av oro, diarré, influensaliknande symtom, krampanfall, nervositet, depression, smärta, svettning och yrsel. Har du tagit Brieka under en längre tid så kan dessa symtom uppstå oftare och vara mer uttalade.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du drabbas av svullnad i ansiktet eller tungan eller om din hud blir röd och börjar få blåsor eller fjälla ska du omedelbart kontakta läkare.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Yrsel, dåsighet, huvudvärk.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa mediciner har liknande biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas tillsammans.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala.


5. Hur Brieka ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blisterfolien eller burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


25 mg kapslar

Vita hårda kapslar (14,5 mm), märkta med “PGB 25” på underdelen.

50 mg kapslar

Vita hårda kapslar (16 mm), märkta med “PGB 50” på underdelen. Underdelen av kapseln är märkt med en svart rand.

75 mg kapslar

Vita och orange hårda kapslar (14,5 mm), märkta med “PGB 75” på underdelen.

100 mg kapslar

Orange hårda kapslar (16 mm), märkta med “PGB 100” på underdelen.

150 mg kapslar

Vita hårda kapslar (18 mm), märkta med “PGB 150” på underdelen.

200 mg kapslar

Ljust orange hårda kapslar (19,5 mm), märkta med “PGB 200” på underdelen.

225 mg kapslar

Vita och ljust orange hårda kapslar (19,5 mm), märkta med “PGB 225” på underdeln.

300 mg kapslar

Vita och orange hårda kapslar (21,5 mm), märkta med “PGB 300” på underdelen.


Brieka 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 200 mg och 225 mg finns i åtta förpackningsstorlekar tillverkade av PVC med baksida av aluminiumfolie: 14, 21, 30, 56, 60, 84, 90 och 100 kapslar.

Brieka 150 mg finns i fem förpackningsstorlekar tillverkade av PVC med baksida av aluminiumfolie: 14, 30, 56, 60 och 100 kapslar.

Brieka 300 mg finns i fyra förpackningsstorlekar tillverkade av PVC med baksida av aluminiumfolie: 14, 56, 60 och 100 kapslar.


Dessutom finns Brieka i plastburkar innehållande 100 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island


Tillverkare

Actavis ehf.

Reykjavikurvegur 78

220 Hafnarfjördur

Island


Balkanpharma – Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgarien


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-07-16

13