iMeds.se

Brinzolamid Stada

Läkemedelsverket 2015-04-09


Bipacksedel: Information till användaren


Brinzolamid Stada 10 mg/ml ögondroppar, suspension

brinzolamid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Brinzolamid Stada är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Brinzolamid Stada

3. Hur du använder Brinzolamid Stada

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Brinzolamid Stada ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Brinzolamid Stada är och vad det används för


Brinzolamid Stada innehåller brinzolamid vilket tillhör en grupp läkemedel som kallas karbanhydrashämmare. Det sänker trycket i ögat.


Brinzolamid Stada ögondroppar används för att behandla förhöjt tryck i ögat. Sådant tryck kan leda till en sjukdom kallad glaukom.


Om trycket blir för högt kan synen skadas.


Brinzolamid som finns i Brinzolamid Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Brinzolamid Stada


Använd inte Brinzolamid Stada:


Vänd dig till din läkare om du har fler frågor.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Brinzolamid Stada:


Barn och ungdomar

Brinzolamid Stada ska inte användas av spädbarn, barn eller ungdomar under 18 år, såvida inte läkaren rekommenderat detta.


Andra läkemedel och Brinzolamid Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Om du använder andra karbanhydrashämmare (acetazolamid eller dorzolamid, se avsnitt 1 ”Vad Brinzolamid Stada är och vad det används för”), tala om det för din läkare.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kvinnor som kan bli gravida bör använda effektiva preventivmedel medan de behandlas med Brinzolamid Stada. Användning av Brinzolamid Stada rekommenderas inte under graviditet eller amning. Använd inte Brinzolamid Stada om inte din läkare tydligt har ordinerat det.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte maskiner förrän din syn är klar. Du kan uppleva att din syn blir suddig en stund efter att du använt Brinzolamid Stada.


Brinzolamid Stada kan försämra förmågan att utföra uppgifter som kräver mental vakenhet och/eller fysisk koordination. Kör inte bil och använd inte maskiner om du påverkas på detta sätt.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Brinzolamid Stada innehåller bensalkoniumklorid

Brinzolamid Stada innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan orsaka ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser. Kontakt med mjuka kontaktlinser ska undvikas. Om du använder kontaktlinser ska du ta ut dem innan du använder Brinzolamid Stada och vänta i minst 15 minuter efter administreringen av dropparna innan du sätter in linserna igen.


3. Hur du använder Brinzolamid Stada


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Brinzolamid Stada ska bara användas i ögonen. Det får inte sväljas eller injiceras.


Rekommenderad dos är

1 droppe i det påverkade ögat eller ögonen två gånger dagligen – morgon och kväll, om inte din läkare föreskrivit något annat. Använd Brinzolamid Stada i båda ögonen bara i de fall läkaren har föreskrivit detta. Använd läkemedlet så länge läkaren har föreskrivit det.


Bruksanvisning