iMeds.se

Bronwel Comp

Läkemedelsverket 2015-06-15


Bipacksedel: Information till användaren


Bronwel Comp, oral lösning


extrakt av timjan och läkemalva


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bronwel Comp är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bronwel Comp

3. Hur du tar Bronwel Comp

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bronwel Comp ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bronwel Comp är och vad det används för


Bronwel Comp är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bronwel Comp


Ta inte Bronwel Comp:

om du är allergisk mot timjan, andra växter i familjen Lamiaceae, läkemalva eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal vid andnöd, feber eller varig upphostning.


Om du är allergisk mot björkpollen eller selleri kan du även vara allergisk mot timjan (korsallergi).


Barn

Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning till barn under 12 år.


Andra läkemedel och Bronwel Comp

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedelär inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning under graviditet eller amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Körförmåga och användning av maskiner

Bronwel Comp har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bronwel Comp innehåller xylitol och konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat.

Xylitol kan ha en laxerande effekt. Kalorivärde: 2,4 kcal/g xylitol.

Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


3. Hur du tar Bronwel Comp


Ta alltid Bronwel Comp exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

Vuxna och ungdomar över 12 år:

Tag 15 ml var 4:e timme 4 gånger per dag. Vid behov upp till 6 gånger per dag. Högsta dagliga dos är 90 ml.


Mät upp Bronwel Comp i medföljande doseringsbägare och drick den helst outspädd.

Vid behov kan Bronwel Comp spädas med vatten eller varmt te.


Behandlingstid:

Egenvårdsbehandling med Bronwel Comp bör begränsas till fem dagar. Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar.


Användning för barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år då tillräckliga data saknas.


Om du har tagit för stor mängd av Bronwel Comp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Bronwel Comp

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Bronwel Comp orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Läkemedel som innehåller timjan kan orsaka överkänslighetsreaktioner samt magbesvär. Frekvensen är inte känd. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bronwel Comp ska förvaras


Förvaras vid högst 25C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Stäng flaskan ordentligt efter användning. Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna är extrakt av Thymus vulgaris L. och/eller Thymus zygis L. (timjan) samt extrakt av Althaeae officinalis L. (läkemalva).

1 ml oral lösning innehåller:


8 mg extrakt, varav 0,17-0,22 mg timjanolja, av Thymus vulgaris L. och/eller Thymus zygis L. (timjan), ört, motsvarande 55-102 mg torkad ört från timjan.


55 mg extrakt av Althaeae officinalis L. (läkemalva), rot, motsvarande 4,0‑4,6 mg torkad rot från läkemalva.

Övriga innehållsämnen: renat vatten, xylitol, hallonjuicekoncentrat, xantangummi, maltodextrin, hallonsmakämne, citronsyramonohydrat, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, akaciagummi.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brun, trögflytande vätska med doft av timjan samt smak av timjan och hallon.

Förpackning: Brun glasflaska, med förseglat skruvlock, medföljande doseringsbägare.

Förpackningsstorlekar: 120 ml, 200 ml och 240 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, A-1160 Wien, Österrike


Lokal företrädare

ACO Hud Nordic AB med bifirma Phytosun, Upplands Väsby


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-06-151