iMeds.se

Brufen Retard

Information för alternativet: Brufen Retard 800 Mg Depottablett, visa andra alternativ
Document: Brufen Retard prolonged-release tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


BrufenRetard 800 mg depottabletter


ibuprofen


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Brufen Retard är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Brufen Retard

3. Hur du tar Brufen Retard

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Brufen Retard ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Brufen Retard är och vad det används för


Brufen Retard tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska / antireumatiska läkemedel). Brufen Retard är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.


Brufen Retard används vid symtomatisk behandling av smärta och inflammation vid reumatism (reumatoid artrit) samt vid ledförslitning (artros) hos vuxna.


2. Vad du behöver veta innan du använder Brufen Retard


Ta inte Brufen Retard


Varningar och försiktighet

Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brufen Retard om du:


Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.


Brufen Retard kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel maskera tecken på infektion.


Patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, särskilt äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken, särskilt om symtomen uppstår i början av behandlingen.


Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


Vid vattkoppor bör läkemedlet inte användas.


Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan minska fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas, se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.


Sluta att ta Brufen Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter


Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Brufen Retard och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna vilket också kan omfatta ansiktet och läpparna (erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom). Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med vävnadsdöd (nekros) i huden, subkutan vävnad och muskler.


Brufen Retard kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Försiktighet ska vidtas för uttorkade patienter eftersom det finns en risk för nedsatt njurfunktion.Barn och ungdomar

Brufen Retard bör inte användas till barn under 12 år. Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos ungdomar som är uttorkade.


Andra läkemedel och Brufen Retard

Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.


Brufen Retard kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel, t.ex. mot:


Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Brufen. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Brufen med andra läkemedel.


Brufen Retard med mat och dryck

Brufen Retard kan tas tillsammans med mat och dryck.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Gravida kvinnor ska inte använda Brufen Retard under de tre sista månaderna av graviditeten.

Intag av Brufen Retard ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Ibuprofen går över i modersmjölk. Användning rekommenderas därför inte vid amning. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Brufen Retard under amning.


Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.


Körförmåga och användning av maskiner

Brufen Retard kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som synrubbning, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Brufen Retard


Ta alltid Brufen Retard enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år: 2 tabletter varje kväll (eventuellt 1 tablett på morgonen och 2 tabletter till kvällen). Maximal dygnsdos är 2400 mg. För att undvika en övergående brännande känsla i svalg eller mun, ska tabletterna sväljas hela och sköljas ned med minst ett halvt glas vatten.

Ta Brufen Retard med mat om du har känslig mage.


Om du har allvarlig lever- eller njursjukdom eller är äldre bestämmer din läkare lämplig lägsta möjliga dos.


Användning för barn

Brufen Retard bör inte ges till barn under 12 år.


Om du har tagit för stor mängd av Brufen Retard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronbrus, förvirring och synrubbningar. Vid höga doser har medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats.


Om du har glömt att ta Brufen Retard

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mycket allvarliga biverkningar


Sluta att ta Brufen Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem) (en mindre vanlig biverkan)


Brufen Retard kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos) med sänkt motståndskraft mot infektioner som följd (en mindre vanlig biverkning). Du ska omedelbart kontakta din läkare om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Det är viktigt att du informerar din läkare om dina läkemedel.


Allvarliga förändringar i huden och slemhinnorna såsom epidermal nekrolys och/eller erythema multiforme har rapporterats (en mycket sällsynt biverkning). Sluta ta Brufen Retard och kontakta läkare om du får utslag eller sår i slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna, och kan även involvera ansiktet och läpparna. Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med vävnadsdöd (nekros) i huden, subkutan vävnad och muskler.


Övriga biverkningar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare):

Inflammation i bukspottkörteln, nedsatt leverfunktion.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Observera att Brufen Retard kan förlänga blödningstiden.


Högt blodtryck och hjärtsvikt samt försämring av sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAID).


I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.


När NSAID används kan en infektionsrelaterad inflammation i huden utvecklas eller förvärras (t.ex. kan ett tillstånd såsom nekrotiserande fasciit utvecklas vilket kännetecknas av intensiv smärta, hög feber, svullen och varm hud, blåsbildning, vävnadsdöd). Om tecken på en infektion uppkommer eller blir värre under användning av ibuprofen rekommenderas du att besöka din läkare omedelbart.


Läkemedel som Brufen Retard kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Brufen Retard ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Tryckförpackning: Förvaras vid högst 25 C i originalförpackningen (fuktkänslig).

Plastburk: Förvaras vid högst 25 C. Tillslut burken väl (fuktkänslig).


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, ovala, filmdragerade depottabletter.


30 tabletter (tryckförpackning)

100 tabletter (plastburk)


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

BGP Products AB

Box 1498

171 29 Solna


Tillverkare:

FAMAR S.A., Anthousa Attiki, Grekland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:Land


Produktnamn

Bulgarien

Brufen Retard 800mg prolonged release tablets

Estland

Brufen, 800 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ungern

Brufen 800 mg retard tabletta

Lettland

Brufen 800 mg ilgstošās darbības tabletes

Litauen

Brufen 800 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Polen

Brufen Retard, 800 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Rumänien

Brufen Retard 800 mg comprimate cu eliberare prelungită

Slovenien

Brufen retard 800 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Sverige

Brufen Retard 800 mg depottabletter


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-01-20


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se


7