iMeds.se

Budesonid Arrow

Produktresumé

läkemedlets namn

Budesonid Arrow 0,125 mg/ml suspension för nebulisator

Budesonid Arrow 0,25 mg/ml suspension för nebulisator

Budesonid Arrow 0,5 mg/ml suspension för nebulisator

kvalitativ och kvantitativ sammansättning

0,125 mg/ml:

En ml suspension innehåller 0,125 mg budesonid.

En 2 ml endosbehållare med suspension innehåller 0,25 mg budesonid.


0,25 mg/ml:

En ml suspension innehåller 0,25 mg budesonid.

En 2 ml endosbehållare med suspension innehåller 0,5 mg budesonid.


0,5 mg/ml:

En ml suspension innehåller 0,5 mg budesonid.

En 2 ml endosbehållare med suspension innehåller 1 mg budesonid.


För fullständig förteckning överhjälpämnen, se avsnitt 6.1.

läkemedelsform

Suspension för nebulisator.

Vit till vitaktig suspension.

kliniska uppgifter

Terapeutiska indikationer

Dosering och administreringssätt


Astma

Dosen bör ges två gånger per dygn.

Administrering en gång per dygn kan övervägas vid lindrig till måttlig, stabil astma.


Initial dosering:

Initialdosen skall anpassas efter sjukdomens svårighetsgrad och därefter justeras individuellt. Följande doseringar rekommenderas, men minsta effektiv dos bör alltid eftersträvas.


Barn från 6 månader och uppåt:

0,25–1 mg per dygn. För patienter som får underhållsbehandling med orala steroider bör en högre initial dosering, upp till 2 mg per dygn, övervägas.


Vuxna (inklusive äldre) samt barn och ungdomar över 12 år:

0,5–2 mg per dygn. I mycket svåra fall kan dosen ökas ytterligare.


Underhållsdos:

Underhållsdosen skall anpassas efter patientens individuella behov med hänsyn tagen till sjukdomens svårighetsgrad och behandlingssvaret. När den önskade kliniska effekten har uppnåtts bör underhållsdosen minskas till lägsta möjliga dos som krävs för att hålla symtomen under kontroll.


Barn från 6 månader och uppåt:

0,25–1 mg per dygn.


Vuxna (inklusive äldre) samt barn och ungdomar över 12 år:

0,5–2 mg per dygn. I mycket svåra fall kan dosen ökas ytterligare.


Administrering en gång per dygn:

Administrering en gång per dygn bör övervägas till barn och vuxna med lindrig till måttlig, stabil astma och med en underhållsdos mellan 0,25 mg och 1 mg budesonid per dygn. Administrering en gång per dygn kan sättas in både hos patienter som inte behandlas med kortikosteroider alls och till välkontrollerade patienter som redan behandlas med inhalationssteroider. Dosen kan ges morgon eller kväll. Vid försämring av astman bör dygnsdosen ökas till två doser per dygn.


Effekttillslag:

En förbättring av astman efter administrering av budesonid kan förväntas inom 3 dagar efter att behandlingen påbörjats. Maximal effekt uppnås först efter 2–4 veckors behandling.


Patienter som får underhållsbehandling med orala steroider:

Astma

Med Budesonid Arrow suspension för nebulisator är det möjligt att ersätta, eller avsevärt minska, dosen orala steroider och ändå bibehålla astmakontrollen. När övergången från orala steroider till Budesonid suspension för nebulisator inleds ska patienten befinna sig i en relativt stabil fas. Initialt skall en hög dos av Budesonid Arrow suspension för nebulisator ges tillsammans med den tidigare dosen orala steroider under ungefär 10 dagar. Den orala dosen ska sedan minskas (med exempelvis 2,5 mg prednisolon eller motsvarande dos per månad) till lägsta möjliga nivå. Hos många patienter är det möjligt att helt ersätta de orala steroiderna med inhalerad budesonid. Mer information om att avsluta behandling med kortikosteroider finns i avsnitt 4.4.


Vid nedtrappning av systemiska steroider kan vissa patienter uppleva symptom orsakade av steroidutsättningen, t.ex. led- och/eller muskelvärk, brist på energi samt depression, och även försämrad lungfunktion. Sådana patienter skall rådas att fortsätta behandlingen med inhalerad budesonid, men de skall också undersökas med avseende på eventuella objektiva tecken på binjurebarkinsufficiens. Om sådana tecken föreligger skall dosen av den systemiska kortikosteroiden tillfälligt ökas, för att sedan trappas ned ännu långsammare. Under perioder med stress eller svåra astmaattacker kan patienter som befinner sig i övergångsfasen behöva behandling med systemiska steroider.


Pseudokrupp

Hos spädbarn och barn med pseudokrupp är den vanliga dosen 2 mg budesonid för nebulisator. Detta administreras som en engångsdos eller som två 1 mg-doser med 30 minuters mellanrum. Doseringen kan upprepas var 12:e timme i maximalt 36 timmar eller tills patientens tillstånd förbättras.


Administreringssätt: För inhalation.


Doseringsschema för styrkorna 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml:


Dosering i mg

Volym Budesonid Arrow suspension för nebulisator


0,25

0,5

0,75

1

1,5

2

0,25 mg/ml


1 ml*

2 ml

3 ml

-

-

-


0,5 mg/ml


-

-

-

2 ml

3 ml

4 ml


*) Skall blandas med 0,9 % saltlösning till en volym av 2 ml.


Uppdelning av dosen och blandbarhet:

Innehållet i endosbehållaren kan delas upp för justering av dosen. Ungefär hälften av innehållet i en endosbehållare skall placeras i nebulisatorn och blandas med lika volym natriumklorid lösning 0,9%. För att dosen skall bli korrekt rekommenderas användning av graderad dosspruta.


Budesonid Arrow suspension för nebulisator kan blandas med 0,9 % natriumkloridlösning, liksom med lösningar för inhalation innehållande terbutalin, salbutamol, natriumkromoglikat eller ipratropium.


Nebulisator:

Budesonid Arrow suspension för nebulisator måste administreras med jetnebulisator försedd med munstycke eller ansiktsmask. Nebulisatorn skall anslutas till en luftkompressor med lämpligt luftflöde (5 - 8 l/min), och fyllnadsvolymen skall vara 2 - 4 ml.


Prestanda (levererad dos) hos olika nebulisatorer kan variera även för samma modell och tillverkare.


Obs! Ultraljudsnebulisatorer är inte lämpliga för nebulisering av Budesonid Arrow suspension för inhalation och kan därför inte rekommenderas


Användaranvisning:

Spraybehållaren skall omskakas före användning.


För att minimera risken för candidainfektion i munhåla och svalg bör patienten skölja ur munnen med vatten efter inhalering.


För att undvika hudirritation bör ansiktet tvättas efter användning av nebulisator med mask.

Nebulisatorn skall rengöras efter varje användningstillfälle.

Tvätta nebulisatorbehållaren och munstycket eller ansiktsmasken i varmt vatten och använd ett milt rengöringsmedel enligt instruktion från tillverkaren. Skölj ordentligt och torka behållaren genom att ansluta den till kompressorn eller luftintaget.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Varningar och försiktighet

Budesonid Arrow suspension är inte indicerad för behandling av akut dyspné eller status astmaticus. Dessa tillstånd skall behandlas med kortverkande beta-2-stimulerare eller andra bronkodilaterare.


Särskild försiktighet måste iakttas beträffande patienter som överförs från orala steroider till inhalationssteroider. Patienternas tillstånd bör vara relativt stabilt innan behandling påbörjas med en hög dos inhalationssteroid som adderats till den vanliga underhållsdoseringen av systemisk steroidterapi. Efter ungefär 10 dagar initieras utsättandet av den systemiska kortikosteroiden med en stegvis minskning av dagsdosen (exempelvis 2,5 mg prednisolon eller motsvarande, varje månad) till lägsta möjliga dos. Eventuellt kan oral dos av kortikosteroid fullständigt ersättas med inhalerad dos. Överförda patienter som har nedsatt binjurebarksfunktion kan behöva tillförsel av systemisk kortikosteroid under perioder av stress, t ex kirurgi, infektioner eller vid försämring av astman. Patienter som tidigare krävt höga doser av kortikosteroider eller som under lång tid fått behandling med den högsta rekommenderade dosen av inhalerade kortikosteroider kan också vara i riskzonen för binjurebarkinsufficiens. Dessa patienter kan eventuellt uppvisa tecken och symtom på binjureinsufficiens då de utsätts för svår stress. Tillägg av systemiska steroider bör övervägas i samband med perioder av stress eller elektiv kirurgi.


Under överföringen från oral terapi till inhalation av budesonid, kan symptom uppkomma som tidigare varit undertryckta av den systemiska steroidbehandlingen t ex symtom på allergisk rinit, eksem, muskel- och ledsmärtor. Specifik tilläggsbehandling bör ges vid sådana tillstånd.


En del patienter kan uppleva allmän ospecifik sjukdomskänsla under nedtrappningen av systemiska steroider trots upprätthållande eller till och med förbättring av andningsfunktionen. Dessa patienter skall uppmuntras att fortsätta inhalationsbehandlingen med budesonid och nedtrappningen av oral kortikosteroid, såvida inte de kliniska symtomen motsäger detta, t ex tecken som tyder på binurebarksinsufficiens.


Liksom vid andra inhalationsbehandlingar kan paradoxal bronkospasm uppträda i form av väsljud och andnöd efter doseringen. Paradoxal bronkospasm svarar på inhalation av snabbverkande bronkodilaterare som skall sättas in snarast. Budesonid skall sättas ut omedelbart, patienten skall undersökas och alternativ behandling insättas vid behov. När akut dyspné uppkommer trots en noga övervakad behandling skall en snabbverkande bronkodilaterare användas och ny medicinsk bedömning övervägas. Om astmasymptomen inte kan kontrolleras adekvat trots maximala doser av inhalerad kortikosteroid, kan patienten behöva korttidsbehandling med systemisk kortikosteroid. I sådana fall skall inhalationsbehandlingen med kortikosteroid fortsättas tillsammans med den systemiska behandlingen.


Systempåverkan kan förekomma vid inhalationsbehandling med alla typer av kortikosteroider som inhaleras, särskilt vid höga doser under långa behandlingsperioder. Det är mindre troligt att denna påverkan uppträder vid inhalationsbehandling jämfört med när kortikosteroider ges peroralt. Eventuella systembiverkningar inkluderar Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild, binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar, minskad bentäthet, katarakt, glaukom, och mer sällsynt en rad psykologiska störningar eller beteendestörningar innefattande psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, oro, depression eller aggression (särskilt hos barn). Det är därför är angeläget att dosen av kortikosteroid i inhalation titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv systemkontroll av astman uppnås.


Inverkan på tillväxten

Hos barn och ungdomar som behandlas med inhalationssteroider under längre tid bör kroppslängden följas regelbundet. Om tillväxten är hämmad skall behandlingen utvärderas på nytt och målet ska vara att minska dosen inhalationssteroid till den lägsta nivån. Fördelarna med kortikosteroidbehandling bör noggrant vägas mot de potentiella riskerna för hämmad tillväxt. Man bör även överväga att remittera patienten till barnallergolog.


Patienter som tidigare varit beroende av orala steroider kan få nedsatt binjurebarksfunktion efter långtidsbehandling med systemiska steroider. Återhämtningen kan ta åtskillig tid efter utsättning av långvarig oral kortikosteroidbehandling. Risken för nedsatt binjurebarksfunktion kan därför bestå under en längre när patienter som är beroende av orala steroider överförs till budesonid. Under sådana omständigheter skall hypotalamus-hypofys-binjurebarkfunktionen (HPA) övervakas regelbundet.


Oral candidos kan uppstå under behandling med inhalerade kortikosteroider. Sådan infektion kan kräva behandling med lämpligt antimykotikum och hos vissa patienter kan det vara nödvändigt att avbryta behandlingen (se även avsnitt 4.2).


Exacerbationer av kliniska symtom på astma kan bero på akut bakteriell luftvägsinfektion och lämplig antibiotikabehandling kan behövas. Sådana patienter kan behöva öka dosen av inhalerad budesonid och korttidsbehandling med orala steroider kan behövas. Snabbverkande bronkodilaterare för inhalation skall användas som akutmedicinering för att lindra akuta astmasymtom.


Specialistvård och adekvat specifik läkemedelsbehandling av patienter med aktiv och tyst lungtuberkulos är nödvändig innan inhalationsbehandling med budesonid påbörjas. Liksom för patienter med svamp, virus- eller andra luftvägsinfektioner krävs noggrann observation och specialistvård. Budesonid skall användas endast tillsammans med adekvat behandling för sådana infektioner.


Hos patienter med hög slemsekretion i luftvägarna kan korttidsbehandling med oral kortikosteroid vara nödvändig.


Hos patienter med allvarlig leverfunktionsnedsättning kan inhalationsbehandling med budesonid medföra förlångsammad elimination och därmed ökad systemisk tillgänglighet. Eventuella systemeffekter kan bli resultatet och därför skall HPA-funktionen övervakas med regelbundna intervall.


Samtidig behandling med ketokonazol, HIV-proteashämmare eller andra potenta CYP 3A4 inhibitorer skall undvikas (se avsnitt 4.5) Om detta inte är möjligt skall tidsintervallet mellan administreringen av de två läkemedlen vara så lång som möjligt.


Nyligen utförda epidemiologiska studier visar en ökad förekomst av episoder med lunginflamation hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som behandlats med kortikosteroider för inhalation, med en justerad odds-kvot på 1,7 (Referens). Försiktighet bör iakttas vid ordinering av budesonid hos patienter vars andningsbesvär delvis kan vara orsakat av KOL.


Budesonid Arrow suspension för nebulisator måste administreras med ett jetnebulisator- hjälpmedel. Ultraljudsnebulisatorer ska inte användas då dessa inte är lämpliga för nebulisering av Budesonid Arrow suspension för inhalation.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Budesonid Arrow suspension för nebulisator kan öka effekten av inhalerade beta-2-stimulerare.


Metabolism av budesonid sker primärt genom CYP3A4. Hämmare av detta enzym, t ex ketokonazol och itrakonazol kan därför flerfaldigt öka den systemiska exponeringen för budesonid, se avsnitt 4.4. Eftersom data saknas för att ge doseringsrekommendationer bör kombinationen undvikas. Om det ej är möjligt bör tidsintervallet mellan behandlingarna vara så långt som möjligt och en minskning av budesoniddosen kan också övervägas. Begränsade data för den här interaktionen och inhalerat budesonid i hög dos indikerar att markanta ökningar i plasmanivåerna (i medeltal fyrfaldigt) kan uppstå om itrakonazol i doser om 200 mg dagligen administreras samtidigt med inhalerat budesonid (singeldos om 1000 µg).


Andra potenta hämmare av CYP 3A4 såsom erytromycin, klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, ritonavir och saquinavir ger sannolikt också en markant ökning av plasmakoncentrationerna för budesonid.


Ökade plasmakoncentartioner och förhöjda effekter av kortikosteroider har observerats hos kvinnor som också behandlas med östrogener och antikonceptionella steroider men ingen effekt har observerats med budesonid och samtidigt intag av lågdos kombinerade orala p-piller.


Cimetidin hade en svag men kliniskt insignifikant hämmande effekt på levermetabolismen för budesonid.


Den hämmande effekten på binjurebarksfunktionen är additiv vid samtidigt intag av systemiska eller intranasala steroider.


Eftersom njurfunktionen kan undertryckas kan ett ACTH-stimuleringstest för diagnostisering av hypofysinsufficiens visa falskt resultat (låga värden).


Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet
De flesta resultat från prospektiva epidemiologiska studier och data som inkommit efter marknadsföringen från över hela världen har inte kunnat upptäcka en högre risk för biverkningar hos foster eller nyfödda barn efter inhalation av budesonid under graviditet. Det är viktigt för båda foster och modern att upprätthålla tillräcklig astmabehandling under graviditeten. Som med andra läkemedel administrerade under graviditet bör fördelarna med behandlingen för modern vägas mot risken för fostret.


Amning
Budesonid passerar över i bröstmjölk. Vid terapeutiska doser av budesonid förväntas dock inga effekter på det ammade barnet. Budesonid kan användas under amning.
Underhållsbehandling med inhalerat budesonid (200 eller 400 mikrogram två gånger dagligen) hos astmatiska ammande kvinnor resulterar i försumbar systemisk exponering av budesonid hos det ammade barnet.
I en farmakokinetisk studie, var barnets beräknade dagliga dos 0,3% av moderns dagliga dos vid båda dosnivåerna och den genomsnittliga plasmakoncentrationen hos spädbarn uppskattades till 1/600th av koncentrationerna som observerats i moderns plasma, förutsatt komplett orala biotillgänglighet hos spädbarnet. Koncentrationerna av budesonid i spädbarnets plasmaprover var alla mindre än gränsen för kvantifiering.
Baserat på data från inhalerat budesonid, och det faktum att budesonid uppvisar linjära PK-egenskaper inom det terapeutiska doseringsintervallet efter nasal, inhalerad, oral och rektal administrering förväntas exponeringen för det ammade barnet vara låg vid terapeutiska doser av budesonid.


Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Budesonid Arrow har inga eller obetydliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Tabell över biverkningar

Följande definitioner används för förekomst av biverkningar: mycket vanliga (>1/10); vanliga (>1/100, <1/10); mindre vanliga (>1/1,000, <1/100); sällsynta (>1/10,000, <1/1,000); mycket sällsynta (<1/10,000), ingen känd frekvens(kan inte beräknas från tillgängliga data).


Infektioner och infestationer

Vanliga

Candidos i munhåla och svalg

Immunsystemet

Sällsynta

Omedelbara och fördröjda överkänslighetsreaktioner* inklusive utslag, kontakteksem, urtikaria, angioödem och anafylaktiska reaktioner.

Endokrina systemet

Sällsynta

Symtom och tecken på systemeffekter av kortikosteroider, inklusive binjurebarksuppression och tillväxthämning**

Ögon

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Katarakt*,

glaukom

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Oro*, depression*

Sällsynta

Rastlöshet, nervositet, beteendestörningar (främst hos barn)

Ingen känd frekvens

Sömnstörningar, psykomotorisk aktivitet, aggression

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Heshet, hosta, irritation i svalget

Sällsynta

Bronkospasm, dysfoni

Magtarmkanalen

Vanliga

Irritation i munslemhinnan, svårigheter att svälja

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Blåmärken, hudreaktioner, pruritus, erytem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Muskelspasmer

Sällsynta

Tillväxthämning

Undersökningar

Mycket sällsynta

Minskad bentäthet

Centrala och perifera nervsystem

Mindre vanliga

Darrningar

* seBeskrivningav utvaldabiverkningar:hudirritation i ansiktet, katarakt, oro, depression
** SeBarnnedan


Beskrivningav utvaldabiverkningar
Hudirritation i ansiktet,som ett exempel påenöverkänslighetsreaktion, har inträffat i vissa fallnär ennebulisatormedenansiktsmaskanvänts.För att förhindrahudirritationer bör ansiktet tvättasmed vatten efteranvändning avansiktsmask.

I placebokontrollerade studier rapporterades katarakt som mindre vanlig även hos placebogruppen.


Kliniska prövningar med 13119 patienter som fick inhalera budosenid och 7278 patienter som fick placebo har poolats. Frekvensen utav oro var 0,52% vid inhalation av budosenid och 0,63% i placebogruppen. Frekvensen för depression var 0,67% vid inhalation av budosenid och 1,15% vid placebo.


Det finns en ökadrisk för lunginflammationhos patienter mednyligen diagnostiseradKOLsom påbörjar behandling medinhalerade kortikosteroider.Ensammanvägd bedömning av8poolade kliniskaprövningar med4643KOL-patientersom behandlats medbudesonid och3643patienter som randomiseratstill icke-ICS behandlinghar dock inte visatenökad risk förlunginflammation.Resultaten frånde första 7av dessa8studierhar publiceratssom enmeta-analys.


Inhalationsbehandling med budesonid kan ge candidainfektion i mun och svalg. Erfarenheter har visat att candidainfektion förekommer mindre ofta om inhalationen utförs före måltid och om munnen sköljs efter inhalationen. I de flesta fall svarar detta tillstånd på lokalbehandling med svampmedel utan att inhalationsbehandlingen med budesonid behöver avbrytas.


Hosta kan vanligen förebyggas genom inhalation av beta-2-stimulerare (t ex terbutalin) 5-10 minuter före administrering av budesonidinhalationen.


Ibland kan tecken eller symptom på systemiska glukokortikoid-bieffekter ske med inhalerade glukokortikoider, antagligen beroende på dos, exponerstid, samtidig användning av andra läkemedel och tidigare kortikosteroidanvändning, och individuell kännslighet. Möjliga systemeffekter inkluderar binjurebarkssuppression, tillväxthämning hos barn och ungdomar, minskning av bentätheten, katarakt, glaukom och infektionskänslighet. Förmågan att hantera stress kan vara nedsatt. Beskrivna systemeffekter är emellertid mindre sannolika för inhalerat budesonid än med orala steroider.


Barn
På grundav risken förtillväxthämninghos barnbör tillväxtenföljassom beskrivs iavsnitt 4.4.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts.Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande.Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se.


Överdosering

Symptom

Akut överdosering med budesonid brukar inte utgöra något kliniskt problem.

Enda skadliga effekten efter höga doser spray under en kortare period är nedsatt binjurebarksfunktion.

Om det rör sig om kronisk användning med mycket höga doser kan viss binjurebarksatrofi uppträda utöver binjurebarkssuppression.


Behandling:

Akut överdos: Inga behov av akuta åtgärder. Behandlingen med budesonid skall fortsätta med minsta möjliga effektiva underhållsdos och binjurebarksfunktionen kommer att återhämta sig automatiskt inom 1-2 dagar.


Kronisk överdos: Patienten skall behandlas som beroende av steroider och överföras till lämplig underhållsdos med systemisk steroid, exempelvis prednisolon. När tillståndet är stabilt skall patienten fortsätta inhalationsbehandlingen med budesonid med rekommenderad dos.

farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer. Glukokortikoider.

ATC-kod: R03BA02


Budesonid är en glukokortikoid med kraftig lokal antiinflammatorisk effekt.


Verkningsmekanism

Den exakta verkningsmekanismen för glukokortikoider vid behandling av astma är inte fullt klarlagd. Antiinflammatoriska effekter (inklusive T-celler, eosinofila celler och mastceller) såsom hämmad frisättning av inflammatoriska mediatorer och hämning av cytokinmedierat immunsvar, är sannolikt betydelsefulla. Budesonids aktivitet, mätt som affinitet till glukokortikoidreceptorer, är ungefär 15 gånger högre än den för prednisolon.


Klinisk effekt och säkerhet

En klinisk prövning med astmapatienter, hos vilka inhalerad och oralt tillförd budesonid jämfördes med placebo, visade statistiskt signifikanta effekter för inhalerad, men inte för oralt tillförd, budesonid. Den terapeutiska effekten av normalt använda doser av budesonid för inhalation kan därför huvudsakligen förklaras som en direkt effekt på luftvägarna.


Budesonid har uppvisat en anti-anafylaktisk och anti-inflammatorisk effekt i provokationstest på försöksdjur och patienter. Denna effekt har visat sig som minskad bronkobstruktion under såväl den omedelbara som den sena fasen av den allergiska reaktionen.


Det har också visats att budesonid minskar luftvägarnas histamin- och metakolinreaktivitet hos hyperreaktiva patienter. Behandling med budesonid för inhalation har använts för att effektivt förebygga ansträngningsutlöst astma.


Inverkan på koncentrationen av plasmakortisol

Studier på friska frivilliga personer med inhalerad budesonid har visat på en dosrelaterad inverkan på plasmakortisol och urinkortisol. Vid rekommenderade doser har inhalerad budesonid en avsevärt mindre inverkan på njurfunktionen jämfört med prednison 10 mg, vilket har visats i ett ACTH-test. Inga kliniskt relevanta förändringar i plasmakortisolvärden eller svar på ACTH-stimulering sågs då budesonid gavs i doser på upp till 1 600 mikrogram per dygn i 3 månader till vuxna och upp till 800 mikrogram per dygn till barn. Långtidsuppföljning i upp till 52 veckor bekräftade att suppression av HPA-axeln inte förelåg.


Pedriatisk population

Effektiviteten hos budesonid suspension för nebulisator har utvärderats i ett stort antal studier och det har visats att budesonid suspension för nebulisator är effektivt hos både vuxna och barn som ett läkemedel som tas en till två gånger per dag i profylaktisk behandling av astma. Vissa exempel på representativa studier anges nedan.


Kliniska studier – krupp

I ett antal studier på barn med krupp har man jämfört budesonid suspension för nebulisator med placebo. Exempel på representativa studier där man har utvärderat användningen av budesonid i behandling av barn med krupp anges nedan.


Effektivitet hos barn med lätt till måttlig krupp

En randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad studie på 87 barn (från 7 månader till 9 år) som var inskrivna på sjukhus med klinisk kruppdiagnos genomfördes för att avgöra om budesonid suspension för nebulisator sänker allvarlighetsgraden för kruppen samt om det innebär en kortare sjukhusvistelse. En initial dos av budesonid suspension för nebulisator (2 mg) eller placebo gavs följt av antingen 1 mg budesonid eller placebo var 12:e timme. Budesonid suspension för nebulisator gav en statistiskt signifikant sänkning av allvarlighetsgraden för krupp vid 12 och 24 timmar och vid 2 timmar för patienter med en initial allvarlighetsgrad på över 3. Dessutom förkortades sjukhusvistelsen med 33 %.


Effektivitet hos barn med måttlig till allvarlig krupp

I en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad studie jämfördes effektiviteten av budesonid suspension för nebulisator och effektiviteten av placebo i behandling av krupp hos 83 spädbarn och barn (från 6 månader till 8 år). Patienterna fick antingen 2 mg buddesonid suspension för nebulisator eller placebo var 12:e timme i maximalt 36 timmar eller tills de skrevs ut från sjukhuset. Den totala allvarlighetsgraden för krupp bedömdes vid 0, 2, 6, 12, 24, 36 och 48 timmar räknat från den initiala dosen. Vid 2 timmar visade både gruppen som fick budesonid suspension för nebulisator och gruppen som fick placebo liknande resultat vad gäller sänkning av allvarlighetsgraden för krupp, utan någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Vid 6 timmar hade allvarlighetsgraden för krupp sänkts statistiskt signifikant jämfört med placebogruppen. Den här förbättringen i förhållande till placebogruppen var lika tydlig vid 12 och 24 timmar.


Både astman i sig och inhalationssteroider kan påverka längdtillväxten. Den effekt budesonid suspension för nebulisator har på längdtillväxten studerades hos 519 barn (från 8 månader till 9 år) i tre prospektiva, randomiserade, öppna, icke-blindade studier. Studierna visade inga signifikanta skillnader i längdtillväxt hos barnen, oavsett om de behandlats med budesonid suspension för nebulisator eller konventionell astmaterapi. Två studier (N = 239 respektive 72 patienter) visade 7 mm respektive 8 mm större tillväxt efter ett års behandling med budesonid suspension för nebulisator, jämfört med traditionell astmaterapi (ej statistiskt signifikant), medan en studie (N = 208) visade en längdtillväxt som efter ett år var 8 mm mindre i den grupp som fick budesonid suspension för nebulisator än i gruppen med konventionell astmabehandling (statistiskt signifikant skillnad).

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Hos vuxna är den systemiska tillgängligheten för budesonid efter administrering av budesonid suspension för nebulisator via jetnebulisator ungefär 15 % av den nominella dosen och 40–70 % av den dos som tillförts patienten. En liten del av den systemiskt tillgängliga dosen kommer från nedsvald dos. Den maximala plasmakoncentrationen uppnås 10–30 minuter efter påbörjad inhalation, och är ungefär 4 nmol/l efter administrering av en engångsdos på 2 mg.

Distribution

Distributionsvolymen för budesonid hos vuxna är cirka 3 l/kg. Plasmaproteinbindningen är ungefär 85–90 %.


Metabolism

Budesonid genomgår en omfattande (~ 90 %) första-passage-metabolism i levern till metaboliter med låg glukokortikoid aktivitet. Den glukokortikoida aktiviteten för huvudmetaboliterna, 6-beta-hydroxibudesonid och 16-alfa-hydroxiprednisolon, är mindre än 1 % av den för budesonid. Metabolismen för budesonid sker primärt genom CYP 3A4, en underfamilj till cytokrom P450.


Eliminering

Metaboliterna utsöndras i oförändrad eller konjugerad form, huvudsakligen via njurarna. Ingen oförändrad budesonid återfinns i urinen. Budesonid har hög systemisk clearance (cirka 1,2 liter/min) hos friska vuxna, och halveringstiden i eliminationsfasen efter intravenös administrering är ungefär 2-3 timmar.


Linjäritet

Budesonids kinetik är dosproportionell vid kliniskt relevanta doser.


Pediatrisk population

Budesonid har en systemisk clearance på omkring 0,5 l/min hos barn 4-6 år med astma. Barn har ungefär 50 % högre clearance per kg kroppsvikt än vuxna. Halveringstiden för budesonid efter inhalation är omkring 2,3 timmar hos barn med astma, vilket är ungefär densamma som hos friska vuxna.

Hos barn 4–6 år med astma är den systemiska tillgängligheten hos budesonid via jetnebulisator (Pari LC Jet Plus® med Pari Master®-kompressor) omkring 6 % av den nominella dosen och 26 % av den dos som ges till patienterna. Den systemiska tillgängligheten hos barn är ungefär hälften så stor som den hos vuxna. Den maximala plasmakoncentrationen, som inträffar omkring 20 minuter efter att inhalering påbörjas, är omkring 2,4 nmol/l hos barn 4–6 år med astma efter en dos på 1 mg. Exponeringen (Cmax och AUC) för budesonid efter administrering av en enskild dos på 1 mg genom inhalering hos ett barn 4–6 år är jämförbar med den för friska vuxna som ges samma dos genom samma inhaleringssystem.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende kronisk toxicitet, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa i det terapeutiska dosområdet.


Steroider, inklusive budesonid har orsakat fosterskador hos djur; gomspalt och skelettmissbildningar. Liknande skador bedöms osannolika hos människa vid rekommenderade dosnivåer.


farmaceutiska uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumedetat

Natriumklorid

Polysorbat 80

Citronsyra

Natriumcitrat

Vatten för injektionsvätskor

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel skall inte blandas med andra läkemedel än de som anges i avsnitt 6.6

Hållbarhet

0,125 mg/ml: 2 år.

0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml: 3 år.

Efter att foliekuvertet öppnats kan endosbehållaren förvaras oöppnad i 3 månader.

Öppnade endosbehållare skall användas inom 12 timmar.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen, ljus- och fuktkänsligt.

Förpackningstyp och innehåll

Endosbehållare av LDPE innehållande 2 ml suspension för nebulisator,

Förpackningsstorlekar: 5 (endast 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml), 20, 24, 40 (2 x 20 endast

0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml) och 60 endosbehållare i foliekuvert med 3 lager.

Varje karta innehåller 4, 5, 8, 10 eller 12 endosbehållare.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Budesonid Arrow suspension för nebulisator kan blandas med 0.9% natriumkloridlösning och med lösningar innehållande terbutalin, salbutamol, natriumkromoglikat eller ipratropiumbromid.


Endast för engångsbruk. Oanvänd lösning skall kasseras.

innehavare av godkännande för försäljning

Arrow Generics Limited

Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS

England

nummer på godkännande för försäljning

0,125 mg/ml: 22050

0,25 mg/ml: 22051

0,5 mg/ml: 22052

datum för första godkännande/förnyat godkännande

Datum för det första godkännandet: 2005-10-28

Datum för den senaste förnyelsen: 2009-02-24

datum för översyn av produktresumén

2016-09-28