iMeds.se

Bufomix Easyhaler

Information för alternativet: Bufomix Easyhaler 80 Mikrogram/4,5 Mikrogram/Inhalation Inhalationspulver, visar 2 alternativ
Document: Bufomix Easyhaler 80 microgram_4.5 microgram per inhalation inhalation powder PL change

Bipacksedel: Information till patienten


Bufomix Easyhaler, 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, inhalationspulver

(budesonid/formoterolfumaratdihydrat)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bufomix Easyhaler är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bufomix Easyhaler

3. Hur du använder Bufomix Easyhaler

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bufomix Easyhaler ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bufomix Easyhaler 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation är och vad det användsför


Bufomix Easyhaler är en inhalator som används för att behandla astma hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder. Den innehåller två olika läkemedel: budesonid och formoterolfumaratdihydrat.


Detta läkemedel är inte lämpligt för patienter med svår astma.


Budesonid/formoterolfumaratdihydrat som finns i Bufomix Easyhaler kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bufomix Easyhaler


Använd inte Bufomix Easyhaler:

om du är allergisk mot budesonid, formoterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), i detta fall laktos (som innehåller små mängder mjölkprotein).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bufomix Easyhaler om du:


Skölj munnen efter du inhalerat din dos för att undvika svampinfektion i munnen.


Andra läkemedel och Bufomix Easyhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Framför allt bör du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


Om något av ovanstående gäller dig, eller om du känner dig osäker, ska du tala med läkare eller

apotekspersonal innan du börjar använda Bufomix Easyhaler.


Om du kommer behöva narkos i samband med en operation eller ett tandingrepp, ska du berätta detta för din

läkare eller apotekspersonal.


Graviditet och amning


Körförmåga och användning av maskiner

Bufomix Easyhaler har ingen eller försumbar effekt på din förmåga att köra bil eller använda redskap eller

maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bufomix Easyhaler innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta

din läkare innan du använder detta läkemedel. Mängden laktos i det här läkemedlet orsakar normalt inte

problem hos personer som är laktosintoleranta.

Hjälpämnet laktos innehåller små mängder mjölkprotein vilket kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Bufomix Easyhaler 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalationOm du har tagit steroidtabletter (kortison) mot astma kommer läkaren att minska antalet tabletter

du ska ta när du börjar använda Bufomix Easyhaler. Om du har tagit steroidtabletter under lång tid kan

läkaren vilja ta blodprover då och då. När du minskar på antalet tabletter kan du må allmänt sämre även om

dina symtom från bröstet förbättras. Du kan få symtom som nästäppa eller snuva, svaghet, led- eller

muskelsmärtor eller få utslag (eksem). Om något av symtomen blir besvärligt eller om du får symtom som

huvudvärk, trötthet, illamående eller kräkningar, kontakta genast din läkare. Du kan behöva byta

medicinering om du får symtom på allergi eller ledinflammation (artrit). Kontakta läkaren om du är orolig

för att fortsätta att använda Bufomix Easyhaler.


Din läkare kan överväga att lägga till steroidtabletter (kortison) till din vanliga behandling under stressiga

perioder (till exempel om du har en luftvägsinfektion eller före en operation).


Viktig information om dina astma symtom

Om du känner att du blir andfådd eller får pipande andning under tiden som du använder Bufomix Easyhaler

bör du fortsätta att använda Bufomix Easyhaler, men uppsöka läkare så snart som möjligt eftersom du kan

behöva ytterligare behandling.


Kontakta omedelbart läkare om:

Dessa tecken kan tyda på att din astma inte kontrolleras tillräckligt och du kan omedelbart behöva

annan eller ytterligare behandling.


ASTMA

Bufomix Easyhaler 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation kan förskrivas mot astma på två olika sätt. Mängden Bufomix Easyhaler som ska användas och när den ska användas beror på hur preparatet har förskrivits till dig.

Om du har fått Bufomix Easyhaler och en separat anfallskuperare förskrivna, läs avsnittet som heter ”A) Att använda Bufomix Easyhaler och en separat anfallskuperare”.

Om du har fått Bufomix Easyhaler förskrivet som din enda inhalator, läs avsnittet som heter ”B) Att använda Bufomix Easyhaler som din enda astmainhalator”.


A) Att använda Bufomix Easyhaler och en separat anfallskuperare


Använd din Bufomix Easyhaler 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation varje dag. Detta hjälper till att förebygga uppkomsten av astmasymtom.


Vuxna (18 år och äldre)


Ungdomar (12 till 17 år)


Barn (6 till 11 år)

Vanlig dos är 2 inhalationer, två gånger om dagen.


Bufomix Easyhaler rekommenderas inte till barn under 6 år.


Din läkare (eller astmasköterska) kommer att hjälpa dig att hantera din astma. De kommer att anpassa dosen av läkemedlet till den lägsta dos som behövs för att kontrollera astman. Justera inte dosen utan att tala med läkare (eller astmasköterska) först.


Använd din separata anfallskuperare för att behandla astmasymtom när de uppträder. Ha alltid med dig din anfallskuperare (snabbverkande astmamedicin) så du kan använda den när du behöver. Använd inte Bufomix Easyhaler för att behandla dina astmaanfall – använd din anfallskuperare.


B) Att använda Bufomix Easyhaler som din enda astmainhalator.

Använd endast Bufomix Easyhaler på det här sättet om din läkare sagt att du ska göra det och endast om du är 18 år eller äldre.


Använd din Bufomix Easyhaler varje dag.Detta hjälper till att förebygga uppkomsten av astmasymtom. Du kan ta:

1 inhalation på morgonen och 1 inhalation på kvällen

eller

2 inhalationer på morgonen

eller

2 inhalationer på kvällen.


Använd även Bufomix Easyhaler 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation som en anfallskuperare för att behandla astmasymtom när de uppträder.


Ha alltid din Bufomix Easyhaler inhalator med dig så att du kan använda den när du behöver.


En total daglig dos om fler än 8 inhalationer behövs normalt inte. Din läkare kan dock säga åt dig att ta upp till 12 inhalationer per dag under en begränsad period.


Om du regelbundet behöver 8 inhalationer eller fler under en dag, besök din läkare eller sjuksköterska, de kan behöva förändra din behandling.


Använd inte fler än totalt 12 inhalationer under ett dygn.


Om du tränar och får astmasymtom, använd Bufomix Easyhaler enligt beskrivningen här. Använd däremot inte Bufomix Easyhaler precis före träning för att förhindra att astmasymtom uppträder.


F örbered din nya Bufomix Easyhaler

Bufomix Easyhaler är enkel att använda.Läs igenom dessa

anvisningar först. De talar om vad du ska göra och vad

du ska vara uppmärksam på.


PACKA UPP EASYHALER

Ta inhalatorn ur förpackningen. Den kommer i en laminatpåse
för att hålla pulvret torrt.
Öppna inte påsen förrän du är redo att börja

använda inhalatorn.

Se till att du har alla delar (figur 1):

Om du inte använder ett fodral gå vidare till avsnittet "Att ta en dos från Bufomix Easyhaler".
Sätt inhalatorn i sitt fodral:

Öppna upp fodralet (figur 2). Kontrollera att skyddet täcker
munstycket på inhalatorn (det förhindrar att inhalatorn aktiveras av misstag).
Sätt inhalatorn i fodralet för att förbättra hållbarheten hos produkten.
Om du inte använder enheten omedelbart, stäng fodralet.


ATT TA EN DOS FRÅN BUFOMIX EASYHALER

Om du använder ett fodral med din Bufomix Easyhaler, öppna det.

Ta bort skyddet för munstycket.


A . Skaka

Skaka Easyhaler kraftigt upp och ned tre till fem gånger

(figur 3a eller 3b) för att se till att pulvret flyter ordentligt
och ger korrekt dos.


Se till att ...B. Klicka


Se till att ...


C. Inhalera

I sittande eller stående ställning


Se till att ...Om du har problem med att använda inhalatorn


Om du ska ta en andra inhalation

Börja om med steg A, B och C (observera att du måste skaka den igen).


När du har använt inhalatorn


Liksom med andra inhalatorer, bör vårdgivare se till att barn som ordinerats Bufomix Easyhaler, använder rätt inandningsteknik, såsom beskrivs ovan.


Rengöring av Easyhaler

Rengör Easyhalerns munstycke minst en gång i veckan med en torr trasa. Använd inte vatten: pulvret i Easyhalern är fuktkänsligt.


Om du använder ett fodral kan du ta ut Easyhaler för att torka av den.När du sätter tillbaka den i fodralet, sätt på skyddet för munstycket för att förhindra dosering av misstag.


S kaffa en ny Easyhaler

Inhalatorn har ett räkneverk som visar hur många doser det finns kvar

(figur 7a eller 7b).Räkneverket räknar ner vid var 5:e dos.Räkneverket
blir rött när det finns 20 doser kvar.

Om du inte redan har en ny Easyhaler, kontakta läkaren för ett
nytt recept.
Byt till ny Easyhaler när räkneverket visar 0, även
om du fortfarande kan se pulvret i fönstret på baksidan av Easyhaler.

Nu kan du använda den nya inhalatorn som vanligt. Se avsnitt 3 för mer information.


Om du använt för stor mängd av Bufomix Easyhaler

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat

dig om. Överskrid inte dosen utan att kontakta läkare.


De vanligaste symtomen som kan uppstå om du använt för stor mängd Bufomix Easyhaler är darrningar,

huvudvärk och snabb hjärtrytm.


Om du har glömt att använda Bufomix Easyhaler


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om något av följande händer, sluta använda Bufomix Easyhaler och kontakta omedelbart läkare:Övriga möjliga biverkningar:

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)


Kortikosteroider som inhaleras kan påverka den normala produktionen av steroidhormoner i kroppen,

framför allt om du använder höga doser under en lång tid. Effekterna inkluderar:


Sannolikheten för att dessa effekter ska inträffa är mycket mindre för inhalerade kortikosteroider än för

kortisontabletter.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bufomix Easyhaler ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Bufomix Easyhaler 80/4,5 är en inhalator som innehåller läkemedel. Inhalationspulvret är vitt till gulaktig i färgen. Varje inhalator innehåller 60 eller 120 doser och är vitfärgad med röd överdel.

Bufomix Easyhaler 80/4,5 finns i förpackningar om 1 eller 3 inhalator(er).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Din förpackning kan innehålla ett fodral. Om du behöver ett fodral, kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning (detaljer nedan).


Innehavare av godkännande för försäljning


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-03-31