iMeds.se

Buprefarm

Bipacksedel: Information till patienten


Buprefarm 5 mikrogram/timme depotplåster

Buprefarm 10 mikrogram/timme depotplåster

Buprefarm 20 mikrogram/timme depotplåster


buprenorfin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Buprefarm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Buprefarm

3. Hur du använder Buprefarm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Buprefarm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Buprefarm är och vad det används för


Buprefarm innehåller det aktiva ämnet buprenorfin som tillhör en grupp läkemedel som kallas starka smärtstillande läkemedel. Det har ordinerats åt dig av din läkare för att lindra måttlig, långvarig smärta som kräver ett starkt smärtstillande läkemedel.


Buprefarm ska inte användas för att lindra akut smärta.


Buprenorfin som finns i Buprefarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Buprefarm


Använd inte Buprefarm:


Buprefarm ska inte användas för att behandla symptom i samband med att du slutar ta ett läkemedel.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Buprefarm:


Om du har genomgått en operation nyligen, tala om för din läkare innan du använder dessa plåster.


Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år.


Andra läkemedel och Buprefarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Buprefarm måste användas med försiktighet om du även tar bensodiazepiner (läkemedel som används för att behandla oro eller som sömnmedel). Denna kombination kan orsaka allvarliga andningsproblem.


Buprefarm med alkohol

Alkohol kan förvärra vissa av biverkningarna och du kan må dåligt om du dricker alkohol medan du bär Buprefarm. Att dricka alkohol medan du använder Buprefarm kan också påverka din reaktionsförmåga.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet
Det finns inte tillräckligt med erfarenhet av användning av buprenorfin hos gravida kvinnor. Därför ska du inte använda Buprefarm om du är gravid eller om du kan bli gravid under behandlingen.


Amning
Buprenorfin, det verksamma ämnet i plåstret, kan hämma mjölkproduktion och passerar över i bröstmjölk. Därför ska du inte använda Buprefarm om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Buprefarm kan påverka din reaktionsförmåga så mycket att du inte reagerar korrekt eller tillräckligt snabbt vid oväntade eller plötsliga händelser. Detta gäller särskilt:


Om du påverkas (t.ex. känner dig yr, dåsig eller har dimsyn), bör du inte framföra fordon eller använda maskiner medan du använder Buprefarm, eller under 24 timmar efter att plåstret har tagits bort.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Buprefarm


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Olika styrkor på Buprefarm finns tillgängliga. Din läkare avgör vilken styrka på Buprefarm som passar dig bäst.


Under behandlingen kan din läkare ändra det plåster du använder till ett mindre eller ett större om det behövs. Klipp eller dela inte plåstret och använd inte en högre dos än vad som rekommenderas. Du bör inte använda mer än två plåster samtidigt.


Om du känner att effekten av Buprefarm är för svag eller för stark, tala med läkare eller apotekspersonal.


Vuxna och äldre patienter

Om inte din läkare har sagt något annat till dig, fäst ett Buprefarmplåster (enligt den detaljerade beskrivningen nedan) och byt det var sjunde dag, helst vid samma tid på dagen. Din läkare kan vilja justera dosen efter 3-7 dagar tills korrekt nivå av smärtkontroll har hittats. Om din läkare har uppmanat dig att ta andra smärtstillande läkemedel i kombination med plåstret, följ läkarens anvisningar noga, annars får du inte full nytta av behandlingen med Buprefarm. Plåstret ska bäras i tre hela dagar innan dosen ökas, det är då som den givna dosen når full effekt.


Patienter med njursjukdomar/dialyspatienter

Hos patienter med njursjukdomar behöver inte dosen ändras.


Patienter med leversjukdomar

Hos patienter med leversjukdomar kan effekterna och verkningsperioden av Buprefarm påverkas och din läkare kommer därför att följa dig närmare.


Patienter under 18 år

Buprefarm ska inte ges till patienter under 18 år.


Hur du använder Buprefarm

Buprefarm depotplåster är avsett för användning på huden.

Buprefarm verkar genom huden. Efter applicering passerar buprenorfin genom huden in i blodet.


Innan du applicerar depotplåstretVälj ett hudparti som inte är irriterat eller skadat på utsidan av överarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen. (Se bilderna bredvid). Be om hjälp om du inte kan sätta fast plåstret själv.

Ö verarm

eller


Brösteller


RyggellerA