iMeds.se

Bupropion Orion

Läkemedelsverket 2015-07-16

Bipacksedel: Information till användaren


Bupropion Orion 150 mg tabletter med modifierad frisättning

Bupropion Orion 300 mg tabletter med modifierad frisättning


bupropionhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bupropion Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bupropion Orion

3. Hur du tar Bupropion Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bupropion Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bupropion Orion är och vad det användsför


Bupropion Orion är ett läkemedel som ordinerats av din läkare för att behandla din depression. Det anses ha en inverkan på kemiska substanser i hjärnan som kallas noradrenalin och dopamin, vilka är sammankopplade med depression.


Bupropion som finns i Bupropion Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bupropion Orion


Ta inte Bupropion Orion


Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med din läkare omgående utan att ta Bupropion Orion.


Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du använder Bupropion Orion.


Kramper

Detta behöver din läkare veta innan du använder Bupropion Orion:


Bupropion Orion har visats orsaka krampanfall hos ungefär 1 på 1 000 personer. Risken för denna biverkning är större hos personer i ovannämnda grupper. Om du får ett krampanfall under behandlingen ska du sluta ta Bupropion Orion och kontakta din läkare.


Om du har haft psykiska problem

Vissa personer som har tagit Bupropion Orion har fått hallucinationer eller delusioner (att se, höra eller tro saker som inte är sanna), förvirrade tankar eller extrema humörsvängningar. Denna biverkan är mer sannolik bland patienter som har haft psykiska problem tidigare. Om detta gäller dig, ska du tala med din läkare igen innan du tar Bupropion Orion. Läkaren kan behöva vara extra uppmärksam på din behandling, eller rekommendera någon annan behandling.


Högt blodtryck

En del personer som tar Bupropion Orion har utvecklat högt blodtryck som kräver behandling. Om du redan har högt blodtryck kan det förvärras. Detta är mer troligt om du använder nikotinplåster för att hjälpa dig sluta röka.


Ditt blodtryck kommer att kontrolleras innan du börjar med Bupropion Orion och under tiden du tar det, speciellt om du redan har högt blodtryck.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


Dessa tankar kan vara vanliga:


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Lever- och njurproblem

Om du har lever- eller njursjukdom är det större risk att du får biverkningar. Tala med din läkare igen innan du börjar använda Bupropion Orion. Läkaren kan behöva vara extra uppmärksam på din behandling, eller rekommendera någon annan behandling.


Barn och ungdomar
Bupropion Orion skall inte användas av barn och ungdomar under 18 år. Det finns en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende när barn och ungdomar under 18 år behandlas med läkemedel mot depression.


Andra läkemedel och Bupropion Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, naturläkemedeleller vitaminer,även receptfria sådana. Din läkare kan ändra din dosering av Bupropion Orion eller föreslå en ändring av dina andra läkemedel.


Om du använder eller har använt andra antidepressiva läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) under de senaste 14 dagarna, tala om det för din läkare utan att ta Bupropion Orion (se även ”Ta inte Bupropion Orion” i avsnitt 2).


Vissa läkemedel går inte ihop med Bupropion Orion. Några av dem kan öka risken för krampanfall medan andra kan öka risken för andra biverkningar. Nedan uppräknas några exempel på detta, men det är inte någon fullständig lista.


Risken för krampanfall är ökad:


Om något av detta gäller dig,ska du tala med din läkare omgående, innan du använder Bupropion Orion.


Risken för andra biverkningar kan vara ökad:


Om något av detta gäller dig ska du tala med din läkare omgående, innan du använder Bupropion Orion. Din läkare kommer bedöma fördelar och risker för dig när det gäller att använda Bupropion Orion.


Bupropion Orion kan ha mindre effekt:

om du tar ritonavir eller efavirenz, läkemedel för att behandla HIV-infektion.


Om detta gäller dig, tala om det för din läkare. Din läkare kommer att kontrollera hur pass bra effekt Bupropion Orion har för dig. Det kan vara nödvändigt att öka din dos eller byta till en annan behandling för din depression. Öka inte din dos av Bupropion Orion utan att fråga din läkare eftersom det kan leda till ökad risk för biverkningar, inklusive krampanfall.


Bupropion Orion kan minska effekten av andra läkemedel:

om du använder tamoxifen för behandling av bröstcancer.


Om detta gäller dig, tala med läkare. Det kan bli nödvändigt att byta till en annan behandling för din depression.


Bupropion Orion med alkohol

Alkohol kan påverka hur Bupropion Orion verkar i kroppen och samtidig användning kan i sällsynta fall påverka dina nerver eller ditt mentala hälsotillstånd. Vissa människor upplever en ökad känslighet för alkohol när de tar Bupropion Orion. Läkaren kan råda dig att inte dricka alkohol (öl, vin eller starksprit) eller försöka dricka mycket sparsamt medan du använder Bupropion Orion. Men om du för närvarande har en hög alkoholkonsumtion ska du inte abrupt sluta dricka, eftersom du kan riskera att få ett krampanfall.


Tala med din läkare om dina dryckesvanorinnan du börjar använda Bupropion Orion.


Effekter på urintester

Bupropion Orion kan påverka vissa urintester som används för att påvisa andra droger. Om du behöver göra ett urintest tala om för din läkare eller sjukhus att du tar Bupropion Orion.


Graviditet och amning

Ta inte Bupropion Orion om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, såvida inte din läkare har rekommenderat detta. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Vissa, men inte alla studier har rapporterat en ökad risk för fosterskador, särskilt hjärtfel, hos barn vars mödrar tog bupropion. Det är inte känt om dessa beror på användningen av Bupropion Orion.


Innehållsämnena i Bupropion Orion kan passera över i bröstmjölk. Du bör rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Bupropion Orion.


Körförmåga och användning av maskiner

Om Bupropion Orion gör dig yr eller virrig, ska du inte köra bil eller hantera några verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Bupropion Orion


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Det som anges nedan är normala doseringar medan läkarens ordination är personlig för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Det kan ta en tid innan du känner förbättring. Det tar tid, ibland veckor eller månader, innan läkemedlet når full effekt. När du börjar känna dig bättre kan läkaren råda dig att fortsätta med Bupropion Orion för att förhindra återfall av depressionen.


Hur mycket som ska tas


Den vanliga rekommenderade dosen för vuxna är en 150 mg tablett per dag. Läkaren kan öka din dos till 300 mg per dag om din depression inte förbättras efter flera veckor.


Vissa personer kommer fortsätta med dosen en 150 mg tablett per dag under hela sin behandling. Din läkare kan t.ex. ha förskrivit detta ifall du har lever- eller njurproblem.


Hur länge det ska tas


Endast du tillsammans med din läkare kan bestämma hur länge du bör ta Bupropion Orion. Det kan ta veckor eller månader av behandling innan du märker någon förbättring. Diskutera regelbundet dina symtom med din läkare för att bestämma hur länge du bör ta läkemedlet. När du börjar känna dig bättre kan läkaren råda dig att fortsätta använda Bupropion Orion för att förhindra återfall av depressionen.


Användning för barn och ungdomar

Bupropion Orion skall inte användas av barn och ungdomar under 18 år.


Administrering

Ta din dos Bupropion Oriontabletter på morgonen. Ta inte Bupropion Orion mer än en gång per dygn.


Tabletten är täckt med ett skal som sakta frigör läkemedlet inuti din kropp. Du kan märka något i din avföring som ser ut som en tablett. Detta är det tomma skalet som har passerat din kropp.


Svälj dina tabletter hela. Tabletterna ska inte tuggas, krossas eller delas – om du gör det finns det en risk för överdosering eftersom läkemedlet kommer ut i din kropp för snabbt. Det kan leda till en ökad risk för biverkningar, inklusive krampanfall.


Tabletterna kan tas med eller utan mat.


Om du har tagit för stor mängd av Bupropion Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex.ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) omgående för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du tar för många tabletter kan risken för krampanfall eller andra biverkningar öka. Vänta inte, utan kontakta läkare för rådgivning eller uppsök omgående närmaste sjukhus.


Om du har glömt att ta Bupropion Orion

Om du har missat en dos, vänta till nästa doseringstillfälle och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Bupropion Orion

Sluta inte med Bupropion Orion eller reducera dosen utan att först ha diskuterat med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kramper


Ungefär 1 på 1 000 som behandlas med Bupropion Orion riskerar att få ett krampanfall. Risken för detta är högre om du tar för mycket, om du använder vissa läkemedel eller om du har en större benägenhet för krampanfall än normalt. Diskutera med din läkare om detta oroar dig (se avsnitt 2).


Om du får ett krampanfall, tala om detta för din läkare när du har återhämtat dig. Ta inte fler tabletter.


Allergiska reaktioner

Vissa människor kan få allergiska reaktioner av Bupropion Orion. Symtomen innefattar:

Om du har något tecken på en allergisk reaktion, kontakta genast läkare. Ta inte fler tabletter.


Allergiska reaktioner kan pågå under lång tid. Om din läkare har ordinerat något medel mot dina allergiska symtom, var noga med att fullfölja hela kuren.


Andra biverkningar


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

kramper.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Andra biverkningar har förekommit hos ett fåtal personer men deras exakta frekvens är inte känd:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bupropion Orion ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Tablettkärnan: povidon, saltsyra, natriumstearylfumarat.

Tablettdragering:etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, metakrylsyra- etylakrylatsampolymer, vattenfri kolloidal kiseldioxid, makrogol, trietylcitrat, hypromellos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


150 mg tablett: vita till ljusgula, runda, bikonvexa tabletter utan märkning. Diametern på tabletterna är 7,1 mm till 7,7 mm.


300 mg tablett: vita till ljusgula, runda, bikonvexa tabletter utan märkning. Diametern på tabletterna är 9,6 mm till 10,0 mm.


Tabletterna är tillgängliga i plastburkar (HDPE) med 30 och 90 tabletter med barnskyddande lock. Burkarna innehåller en påse med kiselgel/aktivt kol och en med syre/fukt-upptagare.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-07-16

8