iMeds.se

Cabaser

Information för alternativet: Cabaser 1 Mg Tablett, Cabaser 2 Mg Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-01-09

Bipacksedel: Information till användaren


Cabaser 1 mg tabletter

Cabaser 2 mg tabletter


kabergolin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cabaser är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Cabaser

3. Hur du tar Cabaser

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Cabaser ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cabaser är och vad det används för


Cabaser har samma effekt som det kroppsegna ämnet dopamin. Brist på dopamin orsakar bland annat Parkinsons sjukdom.


Cabaser används som andrahandsalternativ vid behandling av Parkinsons sjukdom, när andra parkinsonläkemedel inte ger tillräcklig effekt eller när patienten inte tål dessa. Cabaser kan användas antingen ensamt eller i kombination med en annan medicin som till exempel levodopa.


Kabergolin som finns i Cabaser kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Cabaser


Innan du börjar din behandling med Cabaser kommer din läkare att låta dig genomgå en hjärtutredning för att undersöka klaffarna.


Ta inte Cabaser:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cabaser om du har eller har haft:


Om du behandlas med Cabaser under lång tid, kommer din läkare att kontrollera om hjärtat, lungorna och njurarna är i bra skick innan behandlingen påbörjas. Han/hon kommer också att ta ett ekokardiogram (en ultraljudsundersökning av hjärtat) innan behandlingen påbörjas och med jämna mellanrum under behandlingen. Om fibrotiska reaktioner uppstår, kommer behandlingen att avbrytas.


Informera även din läkare om du tar blodtryckssänkande läkemedel, eftersom Cabaser i vissa fall också kan ge en sänkning av blodtrycket. Kombinationen av dessa läkemedel kan resultera i ett alltför lågt blodtryck.


Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.


Andra läkemedel och Cabaser

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel såsom t ex vissa medel mot migrän, psykiska sjukdomar, blodtryckssänkande medel samt vissa antibiotika. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


Cabaser med mat och dryck

För att minska risken för illamående och matsmältningsbesvär bör tabletterna tas i samband med måltid.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är okänt hur Cabaser påverkar fostret eller barnet.


Du ska undvika att bli gravid under minst en månad efter avslutad behandling med Cabaser.


Ofruktsamhet kan hävas med Cabaser. Det är därför viktigt att använda preventivmedel under behandlingen.


Det är okänt om Cabaser passerar över i modersmjölk. Du bör inte amma under tiden du behandlas med Cabaser.


Körförmåga och användning av maskiner

Cabaser kan sänka blodtrycket, vilket kan ge en nedsatt reaktionsförmåga hos vissa personer. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Cabaser kan orsaka somnolens (uttalad dåsighet) och plötslig sömnighet. Den som drabbas av detta bör därför inte köra bil eller delta i aktiviteter där sänkt uppmärksamhet kan medföra risk för allvarlig skada (t.ex. vid användning av maskiner).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cabaser innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Cabaser


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos vid behandlingens inledning är ½-1 tablett á 1 mg dagligen, dosen ökas sedan gradvis enligt läkarens föreskrift upp till en lämplig underhållsdos.

Vanlig underhållsdos är från 1-2 tabletter á 1 mg dagligen och upp till 3 tabletter á 1 mg

(eller 1½ tablett á 2 mg) dagligen.


Om du har tagit för stor mängd av Cabaser

Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Vid överdosering kan symtom som illamående, kräkningar, magsmärtor, blodtrycksfall, förvirring/psykos eller hallucinationer uppträda.


Om du har glömt att ta Cabaser

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Illamående. Hjärtklaffpåverkan och relaterade skador, t.ex. inflammation (perikardit), vätskeansamling i hjärtsäcken (perikardiell utgjutning). Tidiga symtom på detta kan vara ett eller flera av följande: andningssvårigheter, andfåddhet, bröst- eller ryggsmärtor och uppsvullna ben. Ifall du upplever något av dessa symtom måste du omedelbart kontakta läkare.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Ofrivilliga rörelser, huvudvärk, hallucinationer, förvirring, inflammation i magsäckens slemhinna, matsmältningsbesvär, kräkningar, förstoppning, yrsel, trötthet eller kraftlöshet, sömnstörningar, somnolens (uttalad dåsighet), blodtrycksfall (särskilt när man reser sig), sänkt blodtryck vid långtidsbehandling, ökad sexlust, förändringar i blodprover, leverfunktionspåverkan, kärlkramp, andningssvårigheter (dyspné).


Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, utslag, rodnad samt svullnad och brännande smärta i de yttre delarna av armar och ben (erytromelalgi), vanföreställningar, psykotisk sjukdom, bindvävsbildning i lungorna (fibros) vilket kan ge symtom som andfåddhet, vätskeansamling runtomkring lungorna (pleurautgjutning).


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):Diarré.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Aggression, svimning, känsla av frusenhet om fingrar och tår i kombination med att dessa blir bleka, benkramper, håravfall, andningssvikt,lungsäcksinflammation (pleurit), bröstsmärta, darrningar, nedsatt syn.


Du kan även uppleva följande biverkningar

Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:


Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Hur Cabaser ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Om du har svårt att skruva upp locket kan hjälpmedel (gummiplatta) och instruktion rekvireras gratis från Pfizer AB, telefon 08-550 520 00.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

1 mg: oval, konkav, vit tablett (7,40 x 3,76 mm) med brytskåra på ena sidan, präglad ”7” på ena sidan skåran, ”01” på den andra.

2 mg: oval, konkav, vit tablett (10,00 x 5,08 mm) med brytskåra på ena sidan, präglade ”7” på ena sidan skåran, ”02” på den andra.


Cabaser tabletter finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

1 mg: glasburkar om 30 tabletter eller 3 x 30 tabletter

2 mg:glasburkar om 30 tabletter eller 3 x 30 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel godkändes senast den

2014-01-09

8