iMeds.se

Cabometyx

Information för alternativet: Cabometyx , visa andra alternativ

o

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/515945/2016

EMEA/H/C/004163

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Cabometyx

kabozantinib

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Cabometyx. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Cabometyx ska användas.

Praktisk information om hur Cabometyx ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Cabometyx och vad används det för?

Cabometyx är ett cancerläkemedel som används för att behandla vuxna med avancerad njurcancer som tidigare har behandlats med en typ av cancerläkemedel som kallas "vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF)-hämmare".

Cabometyx innehåller den aktiva substansen kabozantinib.

Hur används Cabometyx?

Cabometyx är receptbelagt och behandling får bara sättas in av läkare med erfarenhet av att använda cancerläkemedel.

Cabometyx finns som tabletter (20 mg, 40 mg och 60 mg). Den rekommenderade dosen är 60 mg dagligen. Patienter ska inte äta under minst två timmar före och en timme efter dosen av Cabometyx. Man kan behöva sänka dosen eller stoppa behandlingen tillfälligt om allvarliga eller intolerabla biverkningar förekommer. Behandlingen fortsätter så länge den är till nytta för patienten eller tills biverkningar blir oacceptabla. Mer information finns i bipacksedeln.


An agency of the European Union


30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555 Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hur verkar Cabometyx?

Den aktiva substansen i Cabometyx, kabozantinib, är en "tyrosinkinashämmare". Det innebär att den blockerar aktiviteten hos ett enzym som kallas tyrosinkinas. Dessa enzym finns i vissa receptorer (t.ex. VEGF-, MET-, AXL- och RET-receptorer) i cancerceller, där de aktiverar ett flertal processer såsom celldelning och tillväxt av nya blodkärl som försörjer cancern. Läkemedlet hjälper till att begränsa cancerns tillväxt och spridning genom att blockera dessa receptorers aktivitet i cancerceller.

Vilken nytta med Cabometyx har visats i studierna?

Cabometyx har undersökts i en huvudstudie på 658 vuxna med avancerad njurcancer som hade försämrats trots behandling med en VEGF-hämmare. I studien jämfördes Cabometyx med cancerläkemedlet everolimus. Resultat visade att Cabometyx är effektivt när det gäller att förlänga tiden patienterna levde utan att deras sjukdom förvärrades (progressionsfri överlevnad): patienter som behandlades med Cabometyx levde i genomsnitt 7,4 månader utan att deras sjukdom förvärrades jämfört med 3,8 månader för patienter som behandlades med everolimus. Dessutom visade preliminära resultat att patienter som behandlades med Cabometyx levde längre totalt än patienter som behandlades med everolimus (i genomsnitt 21,4 månader jämfört med 16,5 månader).

Vilka är riskerna med Cabometyx?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Cabometyx (ses hos minst 1 av 4 personer) är diarré, trötthet, illamående, förlorad aptit, palmar-plantar erytrodysestesi (hand-fotsyndrom, vilket gör att det uppstår utslag och domningar i handflator och fotsulor), högt blodtryck, kräkning, viktnedgång och förstoppning. De vanligaste allvarliga biverkningarna är buksmärta, pleurautgjutning (ansamling av vätska runt lungorna), diarré och illamående.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Cabometyx finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Cabometyx?

Tidigare behandlade patienter med avancerad njurcellscancer har dåliga resultat och ett stort otillfredsställt medicinskt behov. Cabometyx har visat sig signifikant förlänga tiden dessa patienter levde utan att deras sjukdom förvärrades. Tidiga resultat visade dessutom att Cabometyx hjälpte patienter att leva längre totalt sett. Säkerheten för Cabometyx liknar den för andra tyrosinkinashämmare som används vid njurcellscancer, och biverkningarna anses hanterbara. Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Cabometyx är större än riskerna och rekommenderade att Cabometyx skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Cabometyx?

Företaget som marknadsför Cabometyx ska lämna in slutresultaten för den totala överlevnaden för patienter i huvudstudien.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska iaktta för säker och effektiv användning av Cabometyx har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Cabometyx

EPAR för Cabometyx finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Cabometyx finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Cabometyx

EMA/515945/2016

Sida 3/3