iMeds.se

Cal-D-Vita

Information för alternativet: Cal-D-Vita 600 Mg/400 Ie Tuggtablett, visa andra alternativ
Document: Cal-D-Vita effervescent tablet, chewable tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Cal-D-Vita 600 mg/400 IE, brustabletter

Cal-D-Vita 600 mg/400 IE, tuggtabletter


Kalcium, vitamin D3


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finner information om följande:

1. Vad Cal-D-Vita är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Cal-D-Vita

3. Hur du tar Cal-D-Vita

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Cal-D-Vita ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cal-D-Vita är och vad det används för


Cal-D-Vitaär ett kalciumpreparat i kombination med vitamin D3. Kalcium och vitamin D3 har betydelse vid nybildning av benmassa. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt medverkar vid inlagring av kalcium i skelettet.


Cal-D-Vita används förebyggande och vid behandling av vitamin D- och kalciumbrist hos äldre samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) då brist på kalcium och vitamin D föreligger eller misstänks.


2. Vad du behöver veta innan du tar Cal-D-Vita


Ta inte Cal-D-Vita


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cal-D-Vita.


Andra läkemedel och Cal-D-Vita

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av Cal-D-Vita kan påverkas om Cal-D-Vita och vissa andra mediciner tas samtidigt. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra mediciner.


Om du använder Cal-D-Vita tillsammans med läkemedel innehållande natriumfluorid mot karies eller bisfosfonater mot benskörhet ska dessa mediciner tas minst 1 timme före eller efter intag av Cal-D-Vita, men helst vid en annan tidpunkt på dagen.


Tetracykliner och kinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, nalixinsyra, norfloxacin, ofloxacin) som används mot infektioner ska tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Cal-D-Vita.

Proteashämmare som används för infektioner (t.ex. amprenavir, atezanavir och tipranavir) bör tas minst 2 timmar före eller 1 timme efter intag av Cal-D-Vita.


Järntillskott ska tas minst 2 timmar före eller efter intag av Cal-D-Vita.


Jonbytare, laxermedel och orlistat bör tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Cal-D-Vita.


Levotyroxin, som är ett sköldkörtelhormon, ska tas minst 4 timmar före eller efter intag av Cal-D-Vita.


Övriga läkemedel som kan påverka eller påverkas av behandlingen med Cal-D-Vita är vissa urindrivande medel som bl a används mot högt blodtryck, kortisonpreparat, hjärtglykosider samt barbiturater och fenytoin som används bl a vid epilepsi och eltrombopag som används för att öka antalet blodplättar.


Cal-D-Vita med mat och dryck

Effekten av Cal-D-Vita kan påverkas av vissa födoämnen (t ex livsmedel som innehåller oxalsyra, fosfater, fytinsyra eller fiberrik kost). Det rekommenderas inte att ta Cal-D-Vita inom 2 timmar efter att ha ätit mat som har ett högt innehåll av oxalsyra och fytinsyra.


Cal-D-Vita kan minska absorptionen av järn, zink och magnesium från mat. Patienter som har en risk för brist bör istället ta Cal-D-Vita vid sänggående istället för vid måltider.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Under graviditeten bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE vitamin D3, eftersom överdosering kan ha negativa effekter på fostret. Är du gravid, kan du använda Cal-D-Vita om du lider av brist på kalcium och vitamin D3.


Cal-D-Vita kan användas under amning, men tänk då på att kalcium och vitamin D3 passerar över i modersmjölken vilket ska tas hänsyn till om barnet samtidigt får D-vitamintillägg.


Cal-D-Vita innehåller aspartam (E 951), som är en fenylalaninkälla, vilket kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


Brustabletter

Brustabletten innehåller även sötningsmedlen sackaros och sorbitol (E 420). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Brustabletterna kan användas av diabetespatienter.


Brustabletten innehåller 98 mg natrium. Patienter som är rekommenderade natriumfattig kost ska undvika brustabletterna.


Brustabletten innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja, använd inte detta läkemedel.


Tuggtabletter

Tuggtabletten innehåller 583 mg mannitol och 1,7 mg sackaros och kan därför användas av diabetespatienter. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Detta läkemedel innehåller sackaros och kan vara skadligt för tänderna vid långtidsanvändning.


Cal-D-Vita tuggtabletter innehåller sojaolja. Om du är allergiskt mot jordnötter eller soja, använd inte detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Cal-D-Vita har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du tar Cal-D-Vita


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Brustabletter:

Vanlig dosering: 1-2 brustabletter dagligen.

Lös upp brustabletten i ett glas vatten.


Tuggtabletter:

Vanlig dosering: 1-2 tuggtabletter dagligen.

Tuggtabletten ska tuggas eller sugas och inte sväljas hel.


Cal-D-Vita rekommenderas för vuxna.


Om du har tagit för stor mängd av Cal-D-Vita

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Några symptom på överdosering är förvirring, förstoppning, diarré, illamående, kräkningar och Mjölk-alkali syndrom (om överdrivna mängder kalcium har intagits). Symptomen är urinträngningar, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, onormal trötthet eller svaghet, tillsammans med ökad mängd kalcium i blodet och nedsatt njurfunktion.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Frekvensen av listade biverkningar är inte känd, eftersom den inte kan beräknas från den data som finns.


Magbesvär såsom förstoppning, väderspänningar, illamående, magsmärtor och diarré kan förekomma liksom kliande utslag och eksem. Besvär orsakade av immunsystemet såsom allergiska reaktioner kan också inträffa. Ökad mängd av kalcium i blodet (hyperkalcemi) och/eller urin (hyperkalciuri) har observerats med höga doser.


Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cal-D-Vita ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25° C.


Brustabletter: Tillslut förpackningen väl. (Fuktkänsligt).

Tuggtabletter: Burk: Tillslut förpackningen väl. (Fuktkänsligt).

Blister: Förvaras i originalförpackningen. (Fuktkänsligt)


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substansena är kalcium, 600 mg och vitamin D3, 400 IE (10 mikrogram).


Övriga innehållsämnen i brustabletterna är sorbitol (E 420) 84 mg, aspartam (E 951) 15 mg, sackaros 20,38 mg, citronsyra, natriumbikarbonat, smakämne (apelsin), fumarsyra, natriumklorid, -karoten (E 160a), rödbetsrött (E 162), kaliumacesulfam, makrogol, all-rac-alfa-tokoferol, sackarosestrar av fettsyror, majsstärkelse, gelatin, delvis hydrerad sojaolja, natriumaskorbat, medellångkedjiga triglycerider, kiseldioxid, maltodextrin och akaciagummi.


Övriga innehållsämnen i tuggtabletterna är mannitol 583 mg, povidon, talk, magnesiumstearat, aspartam (E 951) 6 mg, sackaros 1,7 mg, citronsyra, smakämne (apelsin), all-rac-alfa-tokoferol, sojabönsolja, gelatin och majsstärkelse.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Cal-D-Vita brustabletter:

Ett aluminiumrör innehållande 10 brustabletter.

Två aluminiumrör, där varje rör innehåller 10 brustabletter.

Tio aluminiumrör, där varje rör innehåller 10 brustabletter.


Tabletterna är orangevit – till rödvitfärgade med en doft av apelsin i lösning.


Cal-D-Vita tuggtabletter: plastburk innehållande 60 tuggtabletter samt blisterförpackningar innehållande 60 tuggtabletter.

Tuggtabletterna är vita.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna


Tillverkare:

Delpharm Gaillard, 33, Rue de l’industrie, 74240 Gaillard, Frankrike


Enbart för plastburk:

GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell-Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-02-25