iMeds.se

Calcevita

Läkemedelsverket 2014-04-14

BIPACKSEDEL: information till användaren


Calcevita brustabletter


Aktiva substanser:

Vitamin C (askorbinsyra) 1000 mg

Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 15 mg

Vitamin D3 (kolekalciferol) 7,5 mikrogram (300 IE)

Kalcium (kalciumkarbonat) 250 mg


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Calcevita är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Calcevita

3. Hur du tar Calcevita

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Calcevita ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Calcevita är och vad det används för


Vitamin C fungerar som en av kroppens antioxidanter, vilket har betydelse bl a för ämnesomsättningen. Vitamin B6 (pyridoxin) har en central betydelse för omsättningen av proteiner. Vitamin D har stor betydelse för kroppens upptag av kalcium, magnesium och fosfater.

Kalcium är ett av byggämnena i skelett och tänder samt har en rad andra livsnödvändiga funktioner.


Calcevita används vid förebyggande och vid behandling av vitamin- och kalkbrist, t.ex. hos äldre samt under graviditet och amning.


2. Vad du behöver veta innan du tar Calcevita


Ta inte CalcevitaVarningar och försiktighet

Den rekommenderade dosen ska inte överskridas (se avsnitt Om du har tagit för stor mängd av Calcevita samt avsnitt Graviditet).


Du som är diabetiker bör rådgöra med läkare innan behandling med Calcevita påbörjas.


Diabetiker som själva kontrollerar uringlukos (sticktest) bör känna till att vitamin C kan påverka resultatet av sticktestet.


Om du tar andra vitamin eller multivitaminpreparat, som innehåller vitamin D och/eller kalcium eller andra läkemedel bör du rådgöra med läkaren innan behandling med Calcevita påbörjas.


Om du har varit orörlig, eftersom detta kan öka risken för ökad mängd kalcium i blodet.


Calcevita innehåller aspartam, som omvandlas till fenylalanin. Personer med fenylketonuri (medfödd ämnesomsättningssjukdom) bör därför inte ta Calcevita.


Brustabletten innehåller 430 mg sackaros. Om din läkare informerat dig om att du är intolerant mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Brustabletten innehåller 228 mg natrium. Patienter som är rekommenderade natriumfattig kost ska undvika brustabletterna.


Vid långtidsbehandling bör mängden kalcium i blodet och urinen, samt njurfunktionen kontrolleras.


Om du har brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (en ärftlig sjukdom) eftersom en för hög dos av vitamin C kan framkalla hemolytisk anemi (röda blodkroppar bryts ned i ökad mängd).


Vitamin C kan störa laboratorietester för analys av glukos, kreatinin, urinsyra och fosfat i urin och blod i avföring. Tala därför om för din läkare eller laboratoriepersonal att du tar Calcevita om sådana tester ska göras.


Andra läkemedel och Calcevita

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Effekten av Calcevita kan påverkas om Calcevita och vissa andra mediciner tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra mediciner.


Läkemedel innehållande natriumfluorid (medel mot karies) eller bisfosfonater (medel mot benskörhet) ska tas minst 1 timme före eller efter Calcevita, men helst vid en annan tidpunkt på dagen.


Tetracykliner och kinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, nalixinsyra, norfloxacin, ofloxacin) som används mot infektioner ska tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Calcevita.


Järntillskott ska tas minst 2 timmar före eller efter intag av Calcevita, eftersom kalcium kan minska upptaget av järn.


Vitamin C kan öka upptaget av järn.


Proteashämmare som används för infektioner (t.ex. amprenavir, atezanavir och tipranavir) bör tas minst 2 timmar före eller 1 timme efter intag av Calcvita.


Levotyroxin (sköldkörtelhormon) ska tas minst 4 timmar före eller efter intag av Calcevita.


Övriga läkemedel som kan påverka eller påverkas av behandlingen med Calcevita är levodopa (mot Parkinsons sjukdom), hjärtglykosider (vid hjärtsjukdomar, t.ex. digoxin och digitoxin), tiaziddiuretika (vid bl.a. högt blodtryck och vattensvullnad, t.ex. bendroflumetiazid och hydroklortiazid), ciklosporin (blockerar kroppens naturliga försvarsmekanism) och eltrombopag som används för att öka antalet blodplättar.


Deferoxamin (läkemedel vid behandling av ökad järnupplagring) och samtidig användning av Calcevita kan påverka ditt hjärta. Din läkare måste därför anpassa din behandling med Calcevita om detta läkemedel används.


Karbamazepin, fenytoin eller barbiturater (medel vid epilepsi, t.ex. fenobarbital) kan minska effekten av vitamin D3, eftersom metabolismen ökar.


Vid samtidig behandling med kortisonpreparat (mot bl.a. allergiska besvär och inflammationer) kan kroppens upptag av kalcium försämras.


Vid samtidig behandling med blodfettsänkande medel av jonbytartyp (kolestyramin), laxermedel (paraffinolja och senna) eller ett läkemedel för behandling av fetma (orlistat) kan kroppens upptag av vitamin D försämras. Kolestyramin, laxermedel eller orlistat ska tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter att du har tagit vitamin D.


Calcevita med mat och dryck

Vissa födoämnen som innehåller oxalsyra (finns i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns i fullkornsflingor) kan minska upptaget av kalcium. Du bör därför inte ta kalciumprodukter inom 2 timmar efter att ha ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra.


Calcevita kan minska absorptionen av zink och magnesium från mat. Patienter som har en risk för brist bör istället ta Calcevita vid sänggående istället för vid måltider.


Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Calcevita förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.


Under graviditeten och amning bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE vitamin D3, eftersom överdosering kan ha negativa effekter på fostret. Är du gravid, kan du använda Calcevita om du lider av brist på kalcium och vitamin D3.


Amning

Har inga förväntade effekter på det ammande barnet vid rekommenderad dosering. Ingående substanser passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas om man ger D-vitamintillägg till barnet.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Fertilitet

Det finns inget som tyder på att en rekommenderad dosering skulle påverka fertiliteten negativt.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


Viktig information om några innehållsämnen i Calcevita

Calcevita innehåller aspartam (E 951) som är en fenylalaninkälla, vilket kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


Brustabletten innehåller 228 mg natrium. Patienter som är rekommenderade natriumfattig kost ska undvika brustabletterna.


Brustabletten innehåller även sötningsmedlet sackaros. Om din läkare informerat dig om att du är intolerant mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Mängden sackaros motsvarar 30 kJ och kan därför användas av diabetespatienter.


3. Hur du tar Calcevita


Ta alltid Calcevita enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med Din läkare.


Vanlig dos är 1 brustablett dagligen. Lös upp tabletten i ett glas vatten. Efter upplösning ska inte Calcevita blandas med någon annan flytande beredning.


Om du har tagit för stor mängd av Calcevita:

Om Du fått i Dig för stor mängd av Calcevita, eller t ex om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom som huvudvärk, förvirring, förstoppning, diarré, illamående och kräkning, kan vara tecken på akut överdosering.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Calcevita ha biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

De uppräknade biverkningarna här under är baserade på spontanrapporter, därför har det inte varit möjligt att indela dessa i hur ofta de har förekommit.5. Hur Calcevita ska förvaras


Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut röret väl.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter förkortningen Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna är:

Vitamin C (askorbinsyra) 1000 mg

Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 15 mg

Vitamin D3 (kolekalciferol) 7,5 mikrogram (300 IE)

Kalcium (kalciumkarbonat) 250 mg


Övriga innehållsämnen är sackaros 430 mg, aspartam 40 mg, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat och natriumklorid, povidon K30, sackarosestrar av fettsyror, färgämnena betakaroten (E 160a) och rödbetsrött (E 162), mandarinsmak och apelsinsmak, all-rac-alfa-tokoferol, natriumaskorbat, medellångkedjiga triglycerider, vattenfri, kolloidal kiseldioxid, natriumstärkelseoktenylsuccinat (E 1450).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Calcevita brustabletter finns i förpackning om 10 plaströr à 10 tabletter. Brustabletterna är orangeröda, plana och har apelsinsmak.


Eventuellt kommer inte alla förpackningstorlekar att marknadsföras


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna


Tillverkare:

Delpharm Gaillard

33, rue de l`Industrie

74240 Gaillard

Frankrike


Denna bipacksedel godkändes senast


2014-04-14