iMeds.se

Calciflex-D3 Citron

Information för alternativet: Calciflex-D3 Citron 500 Mg/400 Ie Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Calciflex-D3 Citron film-coated tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Calciflex-D3 Citron 500 mg/400 IE filmdragerade tabletter

kalcium/kolekalciferol (vitamin D3)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Calciflex-D3 Citron är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Calciflex-D3 Citron

3. Hur du tar Calciflex-D3 Citron

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Calciflex-D3 Citron ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Calciflex-D3 Citron är och vad det används för


Calciflex-D3 Citron är filmdragerade tabletter som innehåller kalcium och vitamin D3, som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Calciflex-D3 Citron används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid osteoporos.


Vad du behöver veta innan du tar Calciflex-D3 Citron


Ta inte Calciflex-D3 Citron


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Calciflex-D3 Citron.


Barn

Calciflex-D3Citron är inte avsedda för användning hos barn.


Andra läkemedel och Calciflex-D3 Citron

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Kalciumkarbonat kan försämra kroppens upptag av tetracykliner (ett slags antibiotika) om de tas samtidigt. Därför bör tetracyklinpreparat tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Calciflex-D3 Citron.


Läkemedel som innehåller bisfosfonater bör tas minst en timme före Calciflex-D3 Citron.


Kalcium kan minska effekten av levotyroxin (för behandling av nedsatt sköldkörtelfunktion). Därför bör levotyroxin tas minst fyra timmar före eller fyra timmar efter intag av Calciflex-D3 Citron.


Effekten av antibiotika av kinolin-typ kan bli sämre om de tas samtidigt som kalcium. Sådana antibiotika ska tas två timmar före eller sex timmar efter intag av Calciflex-D3 Citron.


Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calciflex-D3 Citron.


Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Calciflex-D3 Citron är: tiaziddiuretika (urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem) och hjärtglykosider (mot hjärtbesvär).


Orlistat (används för behandling av fetma) kan påverka upptaget av fettlösliga vitaminer, t ex vitamin D3.


Om du tar något utav ovan nämnda läkmedel kommer din läkare att ge dig ytterligare instruktioner.


Calciflex-D3 Citron med mat och dryck

Det spelar ingen roll om du tar Calciflex-D3 Citron i samband med mat och dryck.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Calciflex-D3 Citron kan användas under graviditet, vid kalcium- eller vitamin D-brist. Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium och 4000 IE vitamin D eftersom överdoseringar kan ha negativa effekter på det ofödda barnet.


Amning

Calciflex-D3 Citron kan användas under amning. Kalcium och vitamin D passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Calcichew-D3 Citron har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Calciflex-D3 Citron innehåller sorbitol och sackaros.

Calciflex-D3 Citron innehåller sorbitol och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Kan vara skadligt för tänderna.


Hur du tar Calciflex-D3 Citron

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering:

Rekommenderad dos är en tablett två gånger dagligen. Tabletten kan sväljas eller tuggas.


Användning för barn

Calciflex-D3 Citron är inte avsedda för användning hos barn.


Om du har tagit för stor mängd av Calciflex-D3Citron

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Calciflex-D3Citron

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Överkänslighetsreaktioner har förekommit (hur vanligt det är kan dock inte beräknas från tillgänglig information). Om du upplever följande symtom ska du omedelbart kontakta läkare. Svulland av ansiktet, tugna, läppar (angioödem) eller svullanad i halsen (larynxödem).


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri) kan förekomma vid höga doser.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Förstoppning, dyspepsi (matsmältningsbesvär), gasbildning, illamående, buksmärtor, diarré.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Klåda, utslag och nässelfeber. Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.


Om du har nedsatt njurfunktion kan det vara en risk att du får ökade nivåer av fosfat i blodet, att det bildas njursten och ökade nivåer av kalcium i njurarna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Hur Calciflex- D3 Citron ska förvaras


Tabletterna ska förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Calciflex-D3 Citron är vita/benvita, ovala, filmdragerade tabletter.


Förpackningsstorlekar:

20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 och 250 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning


Takeda AS

P.O. Box 205

NO-1372 Asker

Norge


Denna bipacksedel godkändes senast 2016-06-14