iMeds.se

Calcipotriol/Betamethasone SandozBipacksedel: Information till användaren


Calcipotriol/Betamethasone Sandoz 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva

kalcipotriol/betametason


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Calcipotriol/Betamethasone Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Calcipotriol/Betamethasone Sandoz

3. Hur du använder Calcipotriol/Betamethasone Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Calcipotriol/Betamethasone Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Calcipotriol/Betamethasone Sandoz är och vad det används för


Calcipotriol/Betamethasone Sandoz salva används för lokal behandling av plack-psoriasis(psoriasis vulgaris) hos vuxna. Psoriasis orsakas av att det bildas nya hudceller alldeles för snabbt. Detta orsakar rodnad, fjällning och att hudens tjocklek ökar.


Calcipotriol/Betamethasone Sandoz salva innehåller kalcipotriol och betametason. Kalcipotriol hjälper till att normalisera hudcellernas tillväxthastighet och betametason lindrar inflammation.


Kalcipotriol och betametason som finns i Calcipotriol/Betamethasone Sandoz kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Calcipotriol/Betamethasone Sandoz


Använd inte Calcipotriol/Betamethasone Sandoz:


Eftersom Calcipotriol/Betamethasone Sandoz innehåller en stark kortison, använd INTE salvan på hud med


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Calcipotriol/Betamethasone Sandoz om:Särskild försiktighet


Barn

Calcipotriol/Betamethasone Sandoz rekommenderas inte för behandling av barn under 18 år.


Andra läkemedel och Calcipotriol/Betamethasone Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet och amning

Använd inte Calcipotriol/Betamethasone Sandozom du är gravid (eller skulle kunna vara gravid) eller ammar utan att rådfråga din läkare först. Om din läkare anser att du kan amma, var försiktig och smörj inte Calcipotriol/Betamethasone Sandoz på brösten.


Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Denna medicin bör inte ha någon påverkan på din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Calcipotriol/Betamethasone Sandoz


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur Calcipotriol/Betamethasone Sandoz ska användas: För utvärtes bruk.


Bruksanvisning


Behandlingstid


Om du använder några andra läkemedel innehållande kalcipotriol, ska den totala mängden läkemedel som innehåller kalcipotriol inte överstiga 15 gram per dag och den behandlade ytan ska inte överstiga 30% av den totala kroppsytan.


Vad kan jag förvänta mig när jag använder Calcipotriol/Betamethasone Sandoz?

De flesta patienter ser tydlig effekt efter 2 veckors behandling, även om deras psoriasis inte har försvunnit helt.


Om du har använt för stor mängd av Calcipotriol/Betamethasone Sandoz

Kontakta din läkare om du har använt mer än 15 gram under en dag.

Överdriven användning av Calcipotriol/Betamethasone Sandoz kan orsaka problem med blodets kalciumvärde, vilket vanligtvis normaliseras när behandlingen upphör.

Din läkare kan behöva ta blodprov för att utesluta problem med förhöjt kalciumvärde i blodet orsakat av användning av för stor mängd salva.

Överdriven, långvarig användning kan även orsaka att binjurarna inte fungerar normalt (binjurarna sitter nära njurarna och producerar hormoner).


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Calcipotriol/Betamethasone Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Calcipotriol/Betamethasone Sandoz

Behandlingen med Calcipotriol/Betamethasone Sandoz ska avbrytas enligt läkarens instruktioner. Det kan vara nödvändigt att trappa ner behandlingen stegvis, speciellt om du använt salvan under lång tid.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Berätta för din läkare/sjuksköterska omedelbart eller så snart som möjligt om något av följande inträffar. Du kan behöva avbryta behandlingen.


Följande allvarliga biverkningar har rapporterats för kalcipotriol/betametason:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Förvärring av din psoriasis. Om din psoriasis blir sämre, informera din läkare så snart som möjligt.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Pustulös psoriasis kan förekomma (röda hudfläckar med gulaktiga, varfyllda blåsor, vanligen på händer eller fötter). Om detta inträffar, avbryt behandlingen med Calcipotriol/Betamethasone Sandoz och informera din läkare så snart som möjligt.


Vissa
allvarliga biverkningar kan förekomma vid behandling med betametason(en stark steroid), som är ett av innehållsämnena i Calcipotriol/Betamethasone Sandoz. Informera din läkare så snart som möjligt om du får någon allvarlig biverkan. Dessa biverkningar är vanligare vid långtidsanvändning, användning i hudveck (t. ex.ljumskar, armhålor eller under brösten), vid användning under täckande förband eller användning på stora ytor av huden.


Biverkningar inkluderar följande:


Allvarliga biverkningar som kan orsakas av kalcipotriol


Mindre allvarliga biverkningar

Följande mindre allvarliga biverkningar har rapporterats för kalcipotriol/betametason:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mindre allvarliga biverkningar vid användning av betametason, speciellt vid långtidsanvändning, kan vara någon av följande. Du bör informera din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt om du upplever någon av dem.


Andra mindre allvarliga biverkningar som kan orsakas av kalcipotriol är


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Calcipotriol/Betamethasone Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 C .


Tuben ska kasseras 1 år efter att den öppnats första gången. Anteckna datum då tuben öppnades på angiven plats på kartongen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är: kalcipotriol och betametason.


1 gram salva innehåller 50 mikrogram kalcipotriol (som monohydrat) och 0,5 mg betametason (som dipropionat).


Övriga innehållsämnen är: all-rac-α-tokoferol (E307), oleylalkohol, lättflytande paraffin, vitt vaselin.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calcipotriol/Betamethasone Sandoz är en benvit salva.

Salvan är förpackad i en aluminium/epoxyfenol tub med skruvkork av polyeten eller polypropen.


Förpackningsstorlekar: tub med 15 g, 30 g, 60g och 120 g salva.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-05-29


6