iMeds.se

Calciumfolinat Hospira


Bipacksedel: Information till användaren


Calciumfolinat Hospira, 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning

Folinsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Calciumfolinat Hospira är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Calciumfolinat Hospira

Hur du använder Calciumfolinat Hospira

Eventuella biverkningar

Hur Calciumfolinat Hospira ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Calciumfolinat Hospira är och vad det används för


Kalciumfolinat är en modifierad form av folsyra.

Kalciumfolinat används vid högdosbehandling med metotrexat (medel mot cancer) för att minska skadliga effekter av metotrexat i friska celler. Det används ofta tillsammans med 5-fluorouracil vid cancerbehandling.


2. Vad du behöver veta innan du använder Calciumfolinat Hospira


Använd inte Calciumfolinat Hospira


Andra läkemedel och Calciumfolinat Hospira

Calciumfolinat Hospira kan påverka effekten av vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller bland annat:

Folsyraantagonister t ex trimetoprim och sulfametoxazol (medel mot bakterieinfektioner) samt pyrimetamin (medel mot malaria). Calciumfolinat Hospira bör ej ges tillsammans med en folsyraantagonist eftersom effekten av folsyraantagonisten kan minskas.Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Amning

Kalciumfolinat passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik vid normal dosering.

Körförmåga och användning av maskiner

Kalciumfolinat påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Calciumfolinat Hospira


Calciumfolinat Hospira ges i en ven (intravenös infusion eller injektion) eller i en muskel (intramuskulär injektion). Din läkare avgör vad som är den rätta dosen till dig.


Eftersom läkemedlet ges till dig på sjukhus är det inte troligt att du får för lite eller för mycket läkemedel. Om du har några frågor, prata med din läkare eller sjukvårdspersonalen.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du märker någon av följande mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare), kontakta omedelbart läkare:

allvarlig allergisk reaktion – du kan uppleva plötsligt uppkommande kliande utslag (nässelutslag), svullnad av händer, fötter, anklar, ansiktet, läppar, mun och hals (vilket kan orsaka sväljnings- och andningssvårigheter) och du kan känna dig svimfärdig.


Detta är mycket allvarliga biverkningar och du kan behöva omedelbar läkarvård.


Andra biverkningar som har rapporterats vid behandling med kalciumfolinat:


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

du kan känna dig febrig efter kalciumfolinatinjektionen.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

buksmärta.


Kalciumfolinat förstärker biverkningarna av cancerläkemedlet 5-fluorouracil. Följande biverkningar har rapporterats när kalciumfolinat ges tillsammans med 5-fluorouracil:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

rodnad och svullnad av handflator och fotsulor som kan göra att huden flagnar (hand-fot syndromet)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

förhöjd nivå av ammoniak i blodet


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Calciumfolinat Hospira ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2oC-8oC).

Förvara glasflaskornai ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calciumfolinat Hospira är en klar, gulaktig lösning. Läkemedlet är packad i 5, 10 eller 30 ml klara, glasflaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekaratt marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


Innehavare av godkännande för försäljning: Hospira Nordic AB, Box 34116, 100 26 Stockholm


Tillverkare: Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-05-17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande information är riktad enbart till sjukvårdspersonal

För intravenös infusion eller intramuskulärt. Får ej ges intratekalt.
Anvisningar för användning, beredning och blandbarhet

Endast klar lösning skall användas. Infusionshastighet skall vara högst 160 mg/min (16 ml/min) (lösningen innehåller kalcium).


Eventuell ytterligare spädning sker lämpligen med följande infusionslösningar: natriumklorid 9 mg/ml, glukos 50 mg/ml, glukos 100 mg/ml, natriumklorid 9 mg/ml med glukos 50 mg/ml, Ringer lösning. Spädning utförd under aseptiska förhållanden skall göras innan användning.


Inkompatibilitet har rapporterats för injektionsformen av kalciumfolinat och injektionsformerna av droperidol, fluorouracil, foskarnet och metotrexat.


Droperidol

1. Droperidol 1,25 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 5 mg/0,5 ml gav omedelbar

fällning vid tillsats och blandning i spruta i 5 minuter vid 25°C, följt av centrifugering i 8

minuter.


2. Droperidol 2,5 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 10 mg/0,5 ml gav omedelbar

fällning, då läkemedlen injicerades efter varandra i en Y-port utan att denna sköljdes mellan

injektionerna.


Fluorouracil

Kalciumfolinat får ej blandas i samma infusionslösning som 5-fluorouracil, eftersom fällning kan bildas. Fluorouracil 50 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml, med eller utan 5% dextros i vatten, har visat sig vara inkompatibla när de blandats i olika mängder och förvarats i

polyvinylkloridbehållare vid 4°C, 23°C eller 32°C.


Foskarnet

Vid blandning av foskarnet 24 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml har en grumlig gul lösning

rapporterats.


Hållbarhet


Under aseptiska förhållanden beredda lösningar kan förvaras i högst 24 timmar vid +2 °C -
+8 °C (i kylskåp) i skydd mot ljus.

5