iMeds.se

Canaural Vet.

BIPACKSEDEL FÖR

CANAURAL VET örondroppar, suspension till hund och katt1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

DK-7171 Uldum

Danmark

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Dales Pharmaceuticals

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road, Skipton

North Yorkshire, BD23 2RW

Storbritannien


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Canaural vet. örondroppar, suspension till hund och katt.


3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


Gulaktig oljebaserad suspension.


1 g suspension innehåller:

Aktiva substanser:

Dietanolaminfusidat 5,0 mg

Framycetinsulfat 5,0 mg

Nystatin 100 000 IE

Prednisolon 2,5 mg


Övrigt innehållsämne:

Sesamolja


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE


Canaural vet. är ett kombinationspreparat med antibakteriell och inflammationsdämpande effekt och är samtidigt effektivt vid svampinfektioner. Det har även en klådstillande effekt.


Canaural vet. används vid behandling av utvändig öroninflammation (otitis externa) hos hund och katt.


5. KONTRAINDIKATIONER6. BIVERKNINGAROm du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Hund och katt.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG


Användning i örat.

OMSKAKAS.

5-10 droppar 2 gånger dagligen i den infekterade hörselgången.

Behandlingen kan pågå i 1-4 veckor. Dock skall kroniska tillstånd alltid behandlas i minst 2 veckor.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


1. Värm flaskan i handen före användning, så att djuret inte får obehag av att dropparna är för kalla.

2. Skaka flaskan före användning.

3. Torka bort smuts från insidan av örat och den synliga delen av hörselgången med en ren bomullstuss eller liknande.

4. Placera flaskans pip överst i hörselgången.

5. Tryck på flaskan och låt vätskan droppa ned i hörselgången.

6. Massera hörselgången utifrån så att örondropparna fördelar sig ordentligt.

7. Tvätta händerna efter användning.


10. KARENSTID


Ej relevant.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten / kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Efter avslutad behandling bör örondropparna kasseras. Örondropparna skall inte användas på nytt.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR


För utvärtes bruk.


Särskilda varningar för respektive djurslag:

Vid återkommande eller allvarliga fall av öroninflammation bör trumhinnan kontrolleras. Medicineringen kan behöva ändras eller kompletteras om även örats mellersta och inre delar är infekterade.

Prednisolon kan absorberas och ge bieffekter. Försiktighet bör iakttas vid behandling av små djur och vid långa behandlingstider.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Tvätta händerna efter användning.

Om några droppar oavsiktligt kommer in i ögat, tvätta omedelbart med stora mängder vatten.

Personer som är överkänsliga för någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen bör undvika kontakt med läkemedlet.


Dräktighet och digivning:

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Behandling av dräktiga djur bör undvikas och endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.


Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-04-25


Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida www.läkemedelsverket.se


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Droppflaska av plast.

Förpackning med 1 x 15 ml, 1 x 25 ml, 10 x 15 ml, 10 x 25 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


[Dechra logo]3