iMeds.se

Candesarstad

Bipacksedel: Information till användaren


Candesarstad 4 mg tabletter

Candesarstad 8 mg tabletter

Candesarstad 16 mg tabletter

Candesarstad 32 mg tabletter


kandesartancilexetil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Candesarstad är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Candesarstad

3. Hur du tar Candesarstad

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Candesarstad ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Candesarstad är och vad det används för


Namnet på ditt läkemedel är Candesarstad. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-antagonister. Den får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta hjälper dig att sänka ditt blodtryck. Den underlättar även för hjärtat att pumpa blod till kroppens alla delar.


Detta läkemedel används för attKandesartancilexetil som finns i Candesarstad kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Candesarstad


Ta inte Candesarstad


Om du är osäker på om något av detta gäller för dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesarstad.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesarstad


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck, och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även mer information under rubriken "Ta inte Candesarstad"


Din läkare kan vilja träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av ovanstående.


Berätta för din läkare eller tandläkare att du tar Candesarstad om du ska opereras, eftersom Candesarstad kan ge blodtrycksfall vid kombination med vissa bedövningsmedel.


Barn och ungdomar

Kandesartan har studerats hos barn. För mer information, tala med din läkare. Candesarstad får inte ges till barn under 1 års ålder på grund av den möjliga risken för de utvecklande njurarna.


Andra läkemedel och Candesarstad

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Candesarstad kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och en del läkemedel kan även påverka effekten av Candesarstad. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då om du tar vissa läkemedel.


Tala speciellt om för din läkare om du tar någon av följande läkemedel. Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller be dig vidta andra försiktighetsåtgärder:


Candesarstad med mat, dryck och alkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Din läkare råder dig vanligtvis att sluta att ta Candesarstad innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid, och råder dig att ta ett annat läkemedel istället för Candesarstad. Candesarstad rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används efter tredje graviditetsmånaden.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesarstad rekommenderas inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesarstad. Om detta händer dig ska du inte köra bil och inte använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Candesarstad innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Candesarstad


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Det är viktigt att ta Candesarstad varje dag. Du kan ta Candesarstad med eller utan mat.

Svälj tabletten med ett glas vatten. Tabletten kan delas i lika stora doser.

Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.


För dosering som inte kan erhållas av Candesarstad finns fler styrkor av andra läkemedel tillgängliga som innehåller kandesartancilexetil.


Högt blodtryck:


Användning hos barn och ungdomar med högt blodtryck


Barn i åldern 6 till 18 år

Rekommenderad startdos är 4 mg en gång dagligen.

För patienter som väger mindre än 50 kg: hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till högst 8 mg en gång dagligen.


För patienter som väger 50 kg eller mer: hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till 8 mg en gång dagligen och till 16 mg en gång dagligen.


Hjärtsvikt hos vuxna:

Rekommenderad startdos av Candesarstad är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka dosen genom att dubbla dosen med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg en gång om dagen. Candesarstad kan tas tillsammans med andra läkemedel mot hjärtsvikt och din läkare bestämmer vilken behandling som är lämplig för dig.


Om du har tagit för stor mängd av Candesarstad

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Candesarstad

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att ta Candesarstad

Om du slutar att ta Candesarstad kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesarstad utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara.


Sluta att ta Candesarstad och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får någon av följande allergiska reaktioner:


Candesarstad kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om detta händer ska du snarast uppsöka läkare. Din läkare kommer kanske att ta blodprov emellanåt för att kontrollera om Candesarstad har haft någon effekt på ditt blod (agranulocytos).


Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Biverkningarna hos barn som behandlas för högt blodtryck förefaller vara jämförbara med dem som observerats hos vuxna, men de inträffar oftare. Halsont är en mycket vanlig biverkan hos barn men inte rapporterad hos vuxna och rinnande näsa, feber och ökad hjärtfrekvens är vanlig hos barn men inte rapporterad hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Candesarstad ska förvarasLäkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Varje tablett innehåller 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg kandesartancilexetil.


Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat och trietylcitrat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Candesarstad 4 mg tabletter är vita, bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan och C4 tryckt på samma sida.


Candesarstad 8 mg tabletter är vita, bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan och C8 tryckt på samma sida.


Candesarstad 16 mg tabletter är vita, bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan och C16 tryckt på samma sida.


Candesarstad 32 mg tabletter är vita, bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan och C32 tryckt på samma sida.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar:

4 mg: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 tabletter.

8, 16, 32 mg: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 112, 126, 140, 154, 168, 182, 196 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 - 18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Alternativa tillverkare

Siegfried Malta Ltd, HHF 070 Hal Far Industrial Estate, BBG 3000 Hal Far, Malta.

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 Etten-Leur, Nederländerna.

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien, Österrike.

Eurogenerics NV/SA, Heizel Esplanade Heysel b22, 1020 Brussels, Belgien.

Lamp San Prospero S.p.A., Via Della Pace 25/A, 41030 Modena, San Prospero, Italien.


Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-13

6