iMeds.se

Candesarstad Comp


Bipacksedel: Information till användaren


Candesarstad Comp 16 mg/12,5 mg tabletter


kandesartancilexetil/hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Candesarstad Comp är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Candesarstad Comp

3. Hur du tar Candesarstad Comp

4. Eventuella biverkningar

Hur Candesarstad Comp ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Candesarstad Comp är och vad det används för


Ditt läkemedel heter Candesarstad Comp. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna patienter. Det innehåller två aktiva ingredienser: kandesartancilexetil och hydroklortiazid. De samarbetar för att sänka ditt blodtryck.Din läkare kan skriva ut Candesarstad Comp om ditt blodtryck inte har reglerats tillräckligt med enbart kandesartancilexetil eller hydroklortiazid.


Kandesartancilexetil och hydroklortiazid som finns i Candesarstad Comp kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Candesarstad Comp


Ta inte Candesarstad Comp:


Om du känner dig osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesarstad Comp.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesarstad Comp om:


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesarstad Comp”


Det kan hända att din läkare vill träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av dessa tillstånd.


Tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Candesarstad Comp om du ska genomgå någon typ av operation. Anledningen är att Candesarstad Comp i kombination med vissa narkos- eller bedövningsmedel kan orsaka ett kraftigt blodtrycksfall.


Candesarstad Comp kan göra att huden blir känsligare för solljus.


Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet av att använda Candesarstad Comp till barn (under 18 års ålder). Därför ska Candesarstad Comp inte ges till barn.

Andra läkemedel och Candesarstad Comp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Candesarstad Comp kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar och vissa andra läkemedel kan påverka Candesarstad Comp. Om du använder vissa läkemedel kan din läkare behöva ta blodprover emellanåt.


Speciellt ska du berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel, eftersom din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Candesarstad Comp med mat, dryck och alkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Candesarstad Comp före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Candesarstad Comp bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeteneftersom det då kan orsaka fosterskador.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesarstad Comp rekommenderas inte till ammande mödrar, och din läkare kan välja ett annat läkemedel åt dig om du vill amma, speciellt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa människor kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesarstad Comp. Om det händer dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Candesarstad Comp innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Candesarstad Comp


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Det är viktigt att du fortsätter att ta Candesarstad Comp varje dag.


Rekommenderad dos av Candesarstad Comp är en tablett en gång dagligen.

Svälj tabletten med lite vatten.


Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. På så sätt blir det lättare att komma ihåg att ta den.


Om du har tagit för stor mängd av Candesarstad Comp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel. 112, för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Candesarstad Comp

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att ta Candesarstad Comp

Om du slutar att ta Candesarstad Comp kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesarstad Comp utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du känner till vad det kan vara för biverkningar. Vissa av biverkningarna av Candesarstad Comp orsakas av kandesartancilexetil och vissa orsakas av hydroklortiazid.


Sluta att ta Candesarstad Comp och sök genast läkare om du får någon av följande allergiska reaktioner:


Candesarstad Comp kan orsaka en minskning av vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om det händer ska du kontakta din läkare. Eventuellt tar din läkare blodprov emellanåt för att kontrollera om Candesarstad Comp har haft någon påverkan på ditt blod (agranulocytos).


Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Förändrade resultat av vissa blodprover:

Minskad mängd natrium i blodet. Om minskningen är kraftig kan du känna av svaghet, energilöshet eller muskelkramper.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Candesarstad Comp ska förvarasLäkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna i Candesarstad Comp är kandesartancilexetil och hydroklortiazid. Varje tablett innehåller 16 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat och trietylcitrat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Candesarstad Comp är vita bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan och märkta med CH16 på samma sida. Brytskåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten, om du har svårt för att svälja den hel. Tabletten kan dock inte delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar:7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 112, 126, 140, 154, 168, 182, 196 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast den:

2016-10-17

7