iMeds.se

Candesartan Actavis


Bipacksedel: Information till användaren


Candesartan Actavis 4 mg tabletter

Candesartan Actavis 8 mg tabletter

Candesartan Actavis 16 mg tabletter

Candesartan Actavis 32 mg tabletter


kandesartancilexetil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Candesartan Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Actavis

3. Hur du tar Candesartan Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Candesartan Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Candesartan Actavis är och vad det används för


Namnet på ditt läkemedel är Candesartan Actavis. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-antagonister. Den får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta hjälper dig att sänka ditt blodtryck. Den underlättar även för hjärtat att pumpa blod till kroppens alla delar.


Det här läkemedlet används för att:


Kandesartancilexetil som finns i Candesartan Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Actavis


Ta inte Candesartan Actavis

om du är allergisk mot kandesartancilexetil eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är gravid i mer än tredje månaden (det är också bäst att undvika Candesartan Actavis under tidig graviditet – se avsnitt om graviditet).

Om du är osäker om något av detta stämmer på dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Actavis.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Actavis

om du har hjärt-, lever- eller njurbesvär eller genomgår dialys.

om du nyligen genomgått en njurtransplantation.

om du har kräkningar eller nyligen haft kraftiga kräkningar eller har diarré.

om du har en binjuresjukdom som kallas Conns syndrom (kallas även för primär hyperaldosteronism).

- en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Candesartan Actavis rekommenderas inte under tidig graviditet och du får inte ta Candesartan Actavis om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används under detta stadium av graviditeten (se avsnitt om graviditet).


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan Actavis”


Berätta för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan Actavis om du ska opereras. Candesartan Actavis som tas samtidigt med en del bedövningsmedel, kan ge en sänkning av blodtrycket.


Barn och ungdomar

Kandesartan har studerats hos barn. För mer information, tala med din läkare. Candesartan Actavis får inte ges till barn under 1 års ålder på grund av den möjliga risken för de utvecklande njurarna.


Andra läkemedel och Candesartan Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Candesartan Actavis kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och en del läkemedel kan även påverka effekten av Candesartan Actavis. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då om du tar vissa läkemedel.


Tala speciellt om för din läkare om du tar någon av följande läkemedel:

Andra läkemedel som hjälper dig att sänka blodtrycket såsom betablockerare, diazoxider och ACE-hämmare såsom enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril.

Kaliumtillskott eller saltersättningsmedel innehållande kalium (läkemedel som ökar mängden kalium i blodet).

Heparin (ett blodförtunnande läkemedel).

Vätskedrivande tabletter (diuretika).

Litium (ett läkemedel för psykiska hälsoproblem).


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

- om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Candesartan Actavis” och ”Varningar och försiktighet”).

- om du behandlas med en ACE-hämmare tillsammans med vissa andra läkemedel som du tar för att behandla din hjärtsvikt, som kallas för MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister) (till exempel spironolakton, eplerenon).”


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Intag av Candesartan Actavis med mat och dryck (särskilt alkohol)

Du kan ta Candesartan Actavis med eller utan mat.

Om du ordineras Candesartan Actavis, tala med din doktor om alkoholvanor. Personer som dricker alkohol och tar Candesartan Actavis kan uppleva svimningskänsla och yrsel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Din läkare råder dig vanligtvis att sluta att ta Candesartan Actavis innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid, och råder dig att ta ett annat läkemedel istället för Candesartan Actavis. Candesartan Actavis rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används efter tredje månaden under graviditeten.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan Actavis rekommenderas inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan Actavis. Om detta händer dig, ska du inte köra bil och inte använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Candesartan Actavis innehåller laktos

Candesartan Actavis innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Candesartan Actavis


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att ta Candesartan Actavis varje dag.

Du kan ta Candesartan Actavis med eller utan mat.

Svälj tabletten med ett glas vatten.

Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.


Högt blodtryck:

Den rekommenderade dosen av Candesartan Actavis är 8 mg en gång om dagen. Din doktor kan öka dosen upp till 16 mg en gång om dagen och ytterligare upp till 32 mg en gång om dagen beroende på hur ditt blodtryck påverkas.

Till en del patienter som har lever- eller njurproblem eller de som nyligen har förlorat kroppsvätskor, till exempel genom kräkningar, diarréer eller de som tar vätskedrivande tabletter, kan läkaren förskriva en lägre startdos.

En del svarta patienter kan svara sämre på denna typ av läkemedel när den ges som enda behandling. Dessa patienter kan därför behöva en högre dos.


Hjärtsvikt:

Den rekommenderade startdosen av Candesartan Actavis är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka dosen genom att dubbla dosen med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg en gång om dagen. Candesartan Actavis kan tas tillsammans med andra läkemedel mot hjärtsvikt och din läkare bestämmer vilken behandling som passar dig.


Användninghos barn och ungdomar med högt blodtryck

Barn från 6 till 18 års ålder

Den rekommenderade startdosen är 4 mg en gång dagligen.

Patienter som väger mindre än 50 kg: Hos patienter vars blodtryck inte är välkontrollerat kan läkaren öka dosen till högst 8 mg en gång dagligen.


Patienter som väger 50 kg eller mer: Hos patienter vars blodtryck inte är välkontrollerat kan läkaren öka dosen till högst 8 mg en gång dagligen eller till 16 mg en gång dagligen


Om du har tagit för stor mängd av Candesartan Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Candesartan Actavis

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att ta Candesartan Actavis

Om du slutar att ta Candesartan Actavis, kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan Actavis utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara.


Sluta att ta Candesartan Actavis och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får någon av följande allergiska reaktioner:

svårigheter att andas, med eller utan svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller i halsen

svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller i halsen, vilket kan göra det svårt att svälja

svår hudklåda (med upphöjda utslag)


Candesartan Actavis kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om detta händer ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan kontrollera om Candesartan Actavis har haft någon effekt på ditt blod (agranulocytos).


Andra eventuella biverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Känsla av yrsel.

Huvudvärk.

Luftvägsinfektion.

Lågt blodtryck. Detta kan få dig att känna dig matt och yr.

Förändringar i blodtestresultat:

En ökad mängd kalium i ditt blod, speciellt om du redan har njurbesvär eller hjärtsvikt. Om detta är en påtaglig förändring, så kan du märka trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag eller myrkrypningar.

Påverkan på njurfunktionen, speciellt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. I mycket sällsynta fall kan njursvikt inträffa.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Svullnad av ansikte, läpparna, tungan och/eller i halsen.

Minskning i antal röda eller vita blodkroppar. Du kan märka trötthet, infektion eller feber.

Hudutslag, kliande knottriga utslag (nässelutslag).

Klåda.

Ryggvärk, ledvärk och muskelvärk.

Förändringar i leverfunktionen, inkluderande leverinflammation (hepatit). Du kan känna trötthet, få gulfärgad hud och ögonvitor och influensaliknande symtom.

Illamående.

Förändringar i blodtestresultat:

En minskad mängd natrium i ditt blod. Om det är en påtaglig förändring, så kan du märka

svaghet, energibrist eller muskelkramp.

Hosta.


Hos barn behandlade för högt blodtryck förefaller biverkningar var likartade som hos vuxna men de förekommer oftare. Halsont är mycket vanligt hos barn men har inte rapporterats hos vuxna. Snuva, feber och ökad hjärtfrekvens är vanligt hos barn men har inte rapporterats hos vuxna.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Candesartan Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterkartan efter ”Utg.dat/EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration:


Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. En tablett innehåller 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg kandesartancilexetil.


Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa (E463), karmellosnatrium, magnesiumstearat (E470b) och trietylcitrat (E1505).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Candesartan Actavis 4 mg, 8 mg och 16 mg är vita, bikonvexa tabletter, 8 x 3 mm med brytskåra och märkta C4, C8 respektive C16 på samma sida.

Candesartan Actavis 32 mg är vita, bikonvexa tabletter, 10,5 x 3,6 mm med brytskåra och märkta C32 på samma sida. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


PVC-PVDC/ Alu blister.

Förpackningsstorlekar: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98, 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island.


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-05-13