iMeds.se

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka

Läkemedelsverket 2014-12-09

Bipacksedel: Information till användaren


Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 8 mg/12,5mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 16 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/25 mg tabletter


kandesartancilexetil/hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka

3. Hur du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka

4. Eventuella biverkningar

Hur Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VadCandesartan/Hydrochlorothiazide Krka är och vad det används för


Ditt läkemedel heter Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna patienter. Det innehåller två aktiva ingredienser: kandesartancilexetil och hydroklortiazid. De samarbetar för att sänka ditt blodtryck.


Kandesartancilexetil tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Det får dina blodkärl att slappna av och vidgas, vilket bidrar till att sänka ditt blodtryck.

Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas diuretika (urindrivande medel). Det hjälper din kropp att göra sig av med vatten och salter, som natrium, i urinen. Detta bidrar till att sänka ditt blodtryck.


Din läkare kan skriva ut Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka om ditt blodtryck inte har reglerats tillräckligt med enbart kandesartancilexetil eller hydroklortiazid.


Kandesartancilexetil och hydroklortiazid som finns i Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka


Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka:

- om du är allergisk mot kandesartancilexetil eller hydroklortiazid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är allergisk mot läkemedel som innehåller sulfonamid. Om du känner dig osäker om detta gäller dig ska du tala med din läkare.

- om du har en allvarlig leversjukdom eller gallvägshinder (ett tillstånd då gallan har svårt att komma ut ur gallblåsan).

- om du har allvarliga njurproblem.

- om du någon gång haft gikt.

- om du är gravid sedan mer än tre månader (även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka, se Graviditet och amning).

- om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.


Om du känner dig osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka

Innan du tar, eller medan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka, ska du tala om för din läkare:

- om du har diabetes.

- om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.

- om du nyligen har genomgått en njurtransplantation.

- om du kräks, nyligen haft svåra kräkningar eller har diarré.

- om du har en sjukdom i binjuren som heter Conns syndrom (även kallad primär hyperaldosteronism).

- om du någon gång har haft en sjukdom som kallas systemisk lupus erythematosus (SLE).

- om du har lågt blodtryck.

- om du någon gång har drabbats av slaganfall (stroke).

- om du någon gång har haft allergi eller astma.

- om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

  • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

  • aliskiren


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka”.


Det kan hända att din läkare vill träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av dessa tillstånd.


Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte under tidig graviditet och

ska inte användas under de 6 sista månaderna eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används under detta stadium av graviditeten (se ”Graviditet och amning”).


Tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka om du ska genomgå någon typ av operation. Anledningen är att Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka i kombination med vissa narkos- eller bedövningsmedel kan orsaka ett blodtrycksfall.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka kan göra att huden blir känsligare för solljus.


Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet av att använda Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka till barn (under 18 års ålder). Därför ska Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka inte ges till barn.

Andra läkemedel och Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar och vissa andra läkemedel kan påverka Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka. Om du använder vissa läkemedel kan din läkare behöva ta blodprover emellanåt.


Speciellt ska du berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka” och ”Varningar och försiktighet”)


Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka med mat, dryck och alkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditet eftersom det då kan orsaka fosterskador.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte till ammande mödrar, och din läkare kan välja ett annat läkemedel åt dig om du vill amma.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa människor kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka. Om det händer dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka innehåller laktos

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka innehåller laktos,som är en sorts socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Hur du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att du fortsätter att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka varje dag.


Rekommenderad dos av Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka är en tablett en gång dagligen.

Svälj tabletten med lite vatten.

Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. På så sätt blir det lättare att komma ihåg att ta den.


Om du har tagit för stor mängd av Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka

Om du slutar att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du känner till vad det kan vara för biverkningar. Vissa av biverkningarna av Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka orsakas av kandesartancilexetil och vissa orsakas av hydroklortiazid.


Sluta att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka och sök genast läkare om du får någon av följande allergiska reaktioner:


Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka kan orsaka en minskning av vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om det händer ska du kontakta din läkare. Eventuellt tar din läkare blodprov emellanåt för att kontrollera om Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka har haft någon påverkan på ditt blod (agranulocytos).


Andra eventuella biverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

Förändrade resultat av vissa blodprover:

Minskad mängd natrium i blodet. Om minskningen är kraftig kan du känna av svaghet, energilöshet eller muskelkramper.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1av 100 patienter)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1av 1000 patienter)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1av 10000 patienter)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


PVC/PVDC-film och aluminiumfolieblister:

Förvaras vid högst 30°C.


Laminerat OPA/Al/PVC-folie och aluminiumfolieblister:

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna i Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka är kandesartancilexetil och hydroklortiazid.

8 mg/12,5 mg: Varje tablett innehåller 8 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.

16 mg/12,5 mg: Varje tablett innehåller 16 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.

32 mg/12,5 mg: Varje tablett innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.

32 mg/25 mg: Varje tablett innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 25 mg hydroklortiazid.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, makrogol 8000, hydroxipropylcellulosa, karmelloskalcium, magnesiumstearat, röd järnoxid (E172) endast för 16 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg tabletter och gul järnoxid (E172) endast för 32 mg/12,5 mg tabletter.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 8 mg/12,5 mg är vita, bikonvexa, ovala med en skåra på ena sidan. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 16 mg/12,5 mg tabletter är ljust rosa, bikonvexa, ovala med en skåra på ena sidan. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/12,5 mg tabletter är ljusgula, bikonvexa, ovala, med en brytskåra på ena sidan. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/25 mg tabletter är ljusrosa, bikonvexa, ovala, med en brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Blisterförpackningar med 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 tabletter finns tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Denna bipacksedel ändradessenast

2014-12-09


7