iMeds.se

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Läkemedelsverket 2015-04-17

Bipacksedel: Information till användaren


Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 16 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/25 mg tabletter

Kandesartancilexetil, hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

3. Hur du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion är och vad det används för


Namnet på ditt läkemedel är Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion. Det används för behandling av högt blodtryck hos vuxna. Det innehåller två aktiva ämnen: kandesartancilexetil och hydroklortiazid. Dessa arbetar tillsammans för att sänka ditt blodtryck.

Din läkare kan ordinera Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion om ditt blodtryck inte har kunnat hållas tillräckligt under kontroll med endast kandesartancilexetil eller hydroklortiazid ensamt.


Kandesartancilexetil och hydroklortiazid som finns i Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion


Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion


Om du inte vet om något av detta gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion om:


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion”.


Din läkare kan vilja träffa dig oftare och ta vissa prover om du har något av dessa tillstånd.


Om du skall genomgå en operation, tala om för läkaren eller tandläkaren att du tar Candesartan /Hydrochlorotiazide Orion. Detta på grund av att Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan orsaka blodtrycksfall i kombination med vissa anestetika.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan göra huden mer känslig för sol.


Barn och ungdomar

Det saknas erfarenhet av användning av läkemedlet hos barn (under 18 år). Läkemedlet bör därför inte ges till barn.


Andra läkemedel och Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion” och ”Varningar och försiktighet”).


Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan påverka hur andra läkemedel verkar och vissa läkemedel kan ha en effekt på Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion. Om du använder vissa läkemedel kan din läkare periodvis behöva ta blodprover.


Tala särskilt om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:


Candesartan/Hydrochlorothiazide Orionmed mat, dryck och alkoholGraviditet och amning


Graviditet

Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller om du kan komma att bli) gravid. Din läkare kommer normalt råda dig att sluta ta läkemedlet innan du blir gravid eller så snart du vet att du är gravid och kommer att råda dig att ta ett annat läkemedel istället för Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion. Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas efter den tredje månaden av graviditeten eftersom det då kan orsaka allvarliga fosterskador.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller skall börja amma. Candesartan/Hyrdochlorotiazide Orion rekommenderas inte till ammande mödrar och din läkare kan välja annan behandling till dig om du önskar amma, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner


Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion. Om detta händer dig, kör inte bil eller hantera verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion innehåller laktos


Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Det är viktigt att du fortsätter ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion varje dag. Rekommenderad dos är en tablett om dagen.

Svälj tabletten med vatten.

Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Detta kommer hjälpa dig att komma ihåg att ta den.


Om du har tagit för stor mängd av Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Om du fått i dig för stor mängd Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att taCandesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att taCandesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Om du slutar ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta läkemedlet utan att först prata med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du känner till vilka dessa biverkningar kan vara. Vissa biverkningar av läkemedlet orsakas av kandesartancilexetil och andra av hydroklortiazid.


Sluta ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion och uppsök medicinsk hjälp omedelbart om du har någon av följande allergiska reaktioner

Svårigheter att andas, med eller utan svullnad av ansiktet, läppar, tunga och /eller hals.

Svullnad av ansiktet, läppar, tunga och/eller hals vilket kan ge svårigheter att svälja

Kraftig klåda i huden (med upphöjda knölar)


Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan minska och du kan märka av trötthet, en infektion eller feber. Om detta händer, kontakta din läkare. Din läkare kan ibland ta blodprov för att kontrollera om läkemedlet har påverkat blodet (agranulocytos).


Andra möjliga biverkningar inkluderar:


Vanliga (påverkar färre än 1 användare av 10)

förändringar i blodprovsresultatet

  • en minskad mängd natrium i ditt blod. Om detta är allvarligt kan du märka av svaghet, brist på energi eller muskelkramper.

  • en ökad eller minskad mängd kalium i ditt blod, särskilt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. Om detta är allvarligt kan du märka av trötthet, svaghet, oregelbunden hjärtrytm och myrkrypningar

  • en ökad mängd kolesterol, socker eller urinsyra i ditt blod


Mindre vanliga (påverkar färre än 1 användare av 100)


Sällsynta (påverkar färre än 1 användare av 1000)


Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 användare av 10000)


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från de data som är tillgängliga):

- plötslig närsynthet

- plötslig ögonsmärta (akut trångvinkelglaukom).


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


För 8 mg/12,5 mg och 16 mg/12,5 mg tabletter: Förvaras vid högst 30 C.


För 32 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg tabletter: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistern efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid.

En tablett 8 mg/12,5 mg innehåller 8 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.

En tablett 16mg/12,5 mg innehåller 16 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.

En tablett 32 mg/12,5 mg innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.

En tablett 32 mg/25 mg innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 25 mg hydroklortiazid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


8 mg/12,5 mg: Vit till gulvit, oval, bikonvex, 9,5 x 4,5 mm, odragerad tablett med avfasade kanter och brytskåra på båda sidor.


16 mg/12,5 mg: Persikofärgad till ljusorange, oval, bikonvex, 9,5 x 4,5 mm, odragerad tablett med avfasade kanter och brytskåra på båda sidor.


32 mg/12,5 mg: Ljusgul till gul, oval, bikonvex, 11,0 mm x 6,5 mm, odragerad tablett med avfasade kanter och brytskåra på båda sidor.


32 mg/25 mg: Persikofärgad till ljusorange, oval, bikonvex, 11,0 mm x 6,5 mm, odragerad tablett med avfasade kanter och brytskåra på båda sidor.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar för 8 mg/12,5 mg och 16 mg/12,5 mg: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tabletter.

Förpackningsstorlekar för 32 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg: 28 och 98 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning


Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


Tillverkare


Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-04-17