iMeds.se

Candesartan/Hydrochlorothiazide Stada

Läkemedelsverket 2015-10-14

Bipacksedel: Information till användaren


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 16 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 32 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 32 mg/25 mg tabletter


kandesartancilexetil/hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA

3. Hur du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA

4. Eventuella biverkningar

Hur Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA är och vad det används för


Ditt läkemedel heter Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna patienter. Det innehåller två aktiva ingredienser: kandesartancilexetil och hydroklortiazid. De samarbetar för att sänka ditt blodtryck.Din läkare kan skriva ut Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA om ditt blodtryck inte har reglerats tillräckligt med enbart kandesartancilexetil eller hydroklortiazid.


Kandesartancilexetil och hydroklortiazid som finns i Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA


Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA:


Om du känner dig osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA.


- en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren

om du tar en ACE-hämmare tillsammans med ett läkemedel som hör till läkemedelsgruppen MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister). Dessa läkemedel är för behandling av hjärtsvikt (se ”Andra läkemedel och Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA”).”


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA


Tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA om du ska genomgå någon typ av operation. Anledningen är att Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA i kombination med vissa narkos- eller bedövningsmedel kan orsaka ett blodtrycksfall.


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA kan göra att huden blir känsligare för solljus.


Barn

Det finns ingen erfarenhet av att använda Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA till barn (under 18 års ålder). Därför ska Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA inte ges till barn.


Andra läkemedel och Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar och vissa andra läkemedel kan påverka Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA. Om du använder vissa läkemedel kan din läkare behöva ta blodprover emellanåt.


Speciellt ska du berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA med mat och dryck och speciellt alkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeteneftersom det då kan orsaka fosterskador om det används efter tredje graviditetsmånaden.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA rekommenderas inte till ammande mödrar, och din läkare kan välja ett annat läkemedel åt dig om du vill amma.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa människor kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA. Om det händer dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA


Ta alltid Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att du fortsätter att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA varje dag.

Rekommenderad dos av Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA är en tablett en gång dagligen.

Svälj tabletten med lite vatten.

Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. På så sätt blir det lättare att komma ihåg att ta den.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Stada 16 mg/ 12,5 mg och Candesartan/Hydrochlorothiazide Stada 32 mg/12,5 mg:

Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Stada 32 mg/ 25 mg:

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Om du har tagit för stor mängd av Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. (09)-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA

Om du slutar att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du känner till vad det kan vara för biverkningar. Vissa av biverkningarna av Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA orsakas av kandesartancilexetil och vissa orsakas av hydroklortiazid.


Sluta att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA och sök genast läkare om du får någon av följande allergiska reaktioner:


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA kan orsaka en minskning av vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om det händer ska du kontakta din läkare. Eventuellt tar din läkare blodprov emellanåt för att kontrollera om Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA har haft någon påverkan på ditt blod (agranulocytos).


Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Förändrade resultat av vissa blodprover:

Minskad mängd natrium i blodet. Om minskningen är kraftig kan du känna av svaghet, energilöshet eller muskelkramper.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda temperaturanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 16/12,5 mg:

De aktiva substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid.

Varje tablett innehåller 16 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen är: mannitol (E421), majsstärkelse, kopovidon, glycerol, magnesiumstearat, gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 32/12,5 mg:

De aktiva substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid.

Varje tablett innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen är: mannitol (E421), majsstärkelse, kopovidon, glycerol, magnesiumstearat och gul järnoxid (E172).


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 32/25 mg:

De aktiva substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid.

Varje tablett innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 25 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen är: mannitol (E421), majsstärkelse, kopovidon, glycerol, magnesiumstearat, gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 16 mg/12,5 mg:

Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 16 mg/12,5 mg tabletter är persikofärgade, ovala, bikonvexa (~ 9,5 x 4,5 mm), odragerade tabletter, med brytskåra på ena sidan.


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 16 mg/12,5 mg tabletter är förpackade i blisterförpackningar med 7, 10, 14, 15, 28, 28x1 (endosförpackning),30, 50, 50x1 (endosförpackning),56, 56x1 (endosförpackning), 90, 98, 98x1 (endosförpackning),100 och 300 tabletter.


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 32 mg/12,5 mg:

Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 32 mg/12,5 mg tabletter är gula, ovala, bikonvexa (~ 12 x 6 mm), odragerade tabletter, med brytskåra på ena sidan.


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 32 mg/12,5 mg tabletter är förpackade i blisterförpackningar med 7, 10, 14, 15, 28, 28x1 (endosförpackning),30, 50, 50x1 (endosförpackning),56, 56x1 (endosförpackning),98, 98x1 (endosförpackning),100 och 300 tabletter.


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 32 mg/25 mg:

Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 32 mg/25 mg tabletter är persikofärgade, ovala, bikonvexa (~ 12 x 6 mm), odragerade tabletter, med brytskåra på ena sidan, präglad med bokstäverna "C" och "H".


Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA 32 mg/25 mgtabletter är förpackade i blisterförpackningar med 7, 10, 14, 15, 28, 28x1 (endosförpackning),30, 50, 50x1 (endosförpackning),56, 56x1 (endosförpackning),98, 98x1 (endosförpackning),100 och 300 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

TysklandTillverkare


Delorbis Pharmaceuticals Ltd.

17, Athinon Street, Ergates Industrial Area

2643 Nicosia

Cypern


HBM Pharma s.r.o.

Sklabinská 30

036 80 Martin

Slovakien


Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Production Solid Form Department

19, Pelplinska Str.

83-200 Starogard Gdanski

Polen


STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

6118 Bad Vilbel

Tyskland


Iberfar – Indústria Farmacêutica, S.A.,

Rua Consiglieri Pedroso, n.o 121-123,

Queluz de Baixo

Barcarena, 2745-557

PortugalKontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast den


2015-10-14

8