iMeds.se

Candesartan Krka

Läkemedelsverket 2015-02-05

Bipacksedel: Informationtill patienten


Candesartan Krka 4 mg tabletter

Candesartan Krka 8 mg tabletter

Candesartan Krka 16 mg tabletter

Candesartan Krka 32 mg tabletter


kandesartancilexetil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Candesartan Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Krka

3. Hur du tar Candesartan Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Candesartan Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Candesartan Krka är och vad det används för


Namnet på ditt läkemedel är Candesartan Krka. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II receptor-antagonister. Den får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta hjälper dig att sänka ditt blodtryck. Den underlättar även för hjärtat att pumpa blod till kroppens alla delar.


Det här läkemedlet används för att:


Kandesartancilexetil som finns i Candesartan Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Krka


Ta inte Candesartan Krka


Om du är osäker om något av detta stämmer på dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Krka.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Krka:

om du har hjärt-, lever- eller njurbesvär, eller genomgår dialys.

  • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

  • aliskiren

om du tar en ACE-hämmare tillsammans med ett läkemedel som hör till läkemedelsgruppen MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister). Dessa läkemedel är för behandling av hjärtsvikt (se ”Andra läkemedel och Candesartan Krka”).


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan Krka”.


Din läkare kan vilja träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av ovanstående.


Berätta för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan Krka om du ska opereras. Candesartan Krka som tas samtidigt med en del bedövningsmedel, kan ge en sänkning av blodtrycket.


Barn och ungdomar

Candesartan Krka har studerats hos barn. För mer information, tala med din läkare. Candesartan Krka får inte ges till barn under 1 års ålder på grund av den möjliga risken för de utvecklande njurarna.


Andra läkemedel och Candesartan Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Candesartan Krka kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och en del läkemedel kan även påverka effekten av Candesartan Krka. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då om du tar vissa mediciner.


Tala speciellt om för din läkare om du tar någon av följande mediciner:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Candesartan Krka med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Candesartan Krka med eller utan mat.

Om du ordineras Candesartan Krka, tala med din doktor om alkoholvanor. Vissa personer som dricker alkohol och tar Candesartan Krka kan uppleva svimningskänsla och yrsel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Din läkare råder dig vanligtvis att sluta att ta Candesartan Krka innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid, och råder dig att ta ett annat läkemedel istället för Candesartan Krka. Candesartan Krka rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används efter tredje graviditetsmånaden.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan Krka rekommenderas inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan Krka. Om detta händer dig, ska du inte köra bil och inte använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Candesartan Krka innehåller laktos

Candesartan Krka innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Candesartan Krka


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att ta Candesartan Krka varje dag.

Du kan ta Candesartan Krka med eller utan mat.

Svälj tabletten med ett glas vatten.

Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.


Högt blodtryck

Rekommenderad dos av Candesartan Krka är 8 mg en gång om dagen. Din doktor kan öka dosen upp till 16 mg en gång om dagen och ytterligare upp till 32 mg en gång om dagen beroende på hur ditt blodtryck påverkas.

Till en del patienter som har lever- eller njurproblem eller de som nyligen har förlorat kroppsvätskor, till exempel genom kräkningar, diarréer eller de som tar vätskedrivande tabletter, kan läkaren förskriva en lägre startdos.

En del svarta patienter kan svara sämre på denna typ av medicin när den ges som enda behandling. Dessa patienter kan därför behöva en högre dos.


Användning hos barn och ungdomar med högt blodtryck:


Barn i åldern 6 till 18 år:

Rekommenderad startdos är 4 mg en gång dagligen.


Hjärtsvikt hos vuxna

Rekommenderad startdos av Candesartan Krka är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka dosen genom att dubbla dosen med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg en gång om dagen. Candesartan Krka kan tas tillsammans med andra mediciner mot hjärtsvikt och din läkare bestämmer vilken behandling som passar dig.


Om du har tagit för stor mängd av Candesartan Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Omdu intekan nå din läkare,tadigtillnärmastesjukhusochtaläkemedelsrpackningen med dig.


Om du har glömt att ta Candesartan Krka

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att ta Candesartan Krka

Om du slutar att ta Candesartan Krka, kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan Krka utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara.


Sluta att ta Candesartan Krka och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får någon av följande allergiska reaktioner:


Candesartan Krka kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om detta händer ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan kontrollera om Candesartan Krka har haft någon effekt på ditt blod (agranulocytos).


Andra eventuella biverkningar är:


Vanliga (kanförekomma hosupp till1 av 10 användare)


Mycket sällsynta (kanförekomma hosupp till1 av 10 000 användare)


Biverkningarna hos barn som behandlas för högt blodtryck förefaller vara jämförbara med dem som observerats hos vuxna, men de inträffar oftare. Halsont är en mycket vanlig biverkan hos barn men inte rapporterad hos vuxna och rinnande näsa, feber och ökad hjärtfrekvens är vanlig hos barn men inte rapporterad hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Candesartan Krka ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

4 mg tabletter är runda, vita, bikonvexa med skåra på ena sidan.

8 mg tabletter är runda, rosa/vita, bikonvexa med skåra på ena sidan.

16 mg tabletter är runda, ljusrosa, bikonvexa med skåra på ena sidan.

32 mg tabletter är runda, ljusrosa, bikonvexa med skåra på ena sidan.


Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel, inte för att dela tabletten i två lika stora doser.


Kartonger med 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 tabletter i blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast den:

2015-02-05

11