iMeds.se

Candesartan Orion


Bipacksedel: Information till användaren


Candesartan Orion 4 mg tabletter

Candesartan Orion 8 mg tabletter

Candesartan Orion 16 mg tabletter

Candesartan Orion 32 mg tabletter


Kandesartancilexetil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om:

1. Vad Candesartan Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Orion

3. Hur du tar Candesartan Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Candesartan Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Candesartan Orion är och vad det används för


Namnet på ditt läkemedel är Candesartan Orion. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-antagonister. Den får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta hjälper dig att sänka ditt blodtryck. Den underlättar även för hjärtat att pumpa blod till kroppens alla delar.

Detta läkemedel används för att


Kandesartancilexetil som finns i Candesartan Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Orion


Ta inte Candesartan OrionOm du är osäker om något av detta stämmer på dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Orion.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Orion

  • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

  • aliskiren

om du tar en ACE-hämmare tillsammans med ett läkemedel som hör till läkemedelsgruppen MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister). Dessa läkemedel är för behandling av hjärtsvikt (se ”Andra läkemedel och Candesartan Orion”).


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan Orion”.


Din läkare kan vilja träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av ovanstående.


Berätta för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan Orion om du skaopereras. Candesartan Orion som tas samtidigt med en del bedövningsmedel, kan ge en sänkning av blodtrycket.


Barn och ungdomar

Kandesartancilexetil har studerats på barn. För mer information, tala med din läkare. Candesartan Orion får inte ges till barn under 1 års ålder på grund av den möjliga risken för de utvecklande njurarna.


Andra läkemedel och Candesartan Orion


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Candesartan Orion kan påverka hur en del andra läkemedel fungerar, och en del läkemedel kan även påverka effekten av Candesartan Orion. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då om du tar vissa mediciner.


Tala speciellt om för din läkare om du tar någon av följande mediciner:


Candesartan Orion med mat, dryck och alkoholGraviditet och amning


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Graviditet

Din läkare råder dig vanligtvis att sluta att ta Candesartan Orion innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid, och råder dig att ta ett annat läkemedel istället för Candesartan Orion. Candesartan Orion rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används efter tredje graviditetsmånaden.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan Orion rekommenderas inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner


Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan Orion. Om detta händer dig, ska du inte köra bil och inte använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Candesartan Orion innehåller laktos


Candesartan Orion innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter (t.ex. laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.3. Hur du tar Candesartan Orion


Ta alltid Candesartan Orion enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att ta Candesartan Orion varje dag.


Du kan ta Candesartan Orion med eller utan mat. Svälj tabletten med ett glas vatten.

Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.


Högt blodtryck


Användning hos barn och ungdomar


Barn från 6 till 18 års ålder: Den rekommenderade startdosen är 4 mg en gång dagligen.


För patienter som väger mindre än 50 kg: Hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll, kan din läkare besluta att dosen behöver ökas till maximalt 8 mg en gång dagligen.


För patienter som väger 50 kg eller mer: Hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll, kan din läkare besluta att dosen behöver ökas till 8 mg en gång dagligen och till 16 mg en gång dagligen.


Hjärtsvikt

Rekommenderad startdos av Candesartan Orion är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka dosen genom att dubbla dosen med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg en gång om dagen. Candesartan Orion kan tas tillsammans med andra mediciner mot hjärtsvikt och din läkare bestämmer vilken behandling som passar dig.


Om du har tagit för stor mängd av Candesartan Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Candesartan Orion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att ta Candesartan Orion

Om du slutar att ta Candesartan Orion, kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan Orion utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara.


Sluta att ta Candesartan Orion och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får någon av följande allergiska reaktioner:


Candesartan Orion kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om detta händer ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan kontrollera om Candesartan Orion har haft någon effekt på ditt blod (agranulocytos).


Andra eventuella biverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

en ökad mängd kalium i ditt blod, speciellt om du redan har njurbesvär eller hjärtsvikt. Om detta är en påtaglig förändring, så kan du märka trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag eller myrkrypningar.

påverkan på njurfunktionen, speciellt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. I mycket sällsynta fall kan njursvikt inträffa.


Mycket sällsynta (kan förekomma upp till 1 av 10 000 användare)

en minskad mängd natrium i ditt blod. Om det är en påtaglig förändring, så kan du märka svaghet, energibrist eller muskelkramp.

hosta.


Ytterligare biverkningar hos barn

Hos barn som behandlas för högt blodtryck, verkar biverkningar vara liknande de som ses hos

vuxna, men de förekommer oftare. Halsont är en mycket vanlig biverkning hos barn som inte rapporterats hos vuxna. Snuva, feber och ökad hjärtfrekvens är vanligt hos barn men har inte rapporterats hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Candesartan Orion ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


4 mg, 8 mg: Förvaras vid högst 30C.

16 mg, 32 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum (EXP) som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är kandesartancilexetil.

Varje tablett innehåller antingen 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg kandesartancilexetil.

Övriga innehållsämnen är: Laktosmonohydrat, majsstärkelse, hypromellos 2910 (E 464), kalciumstearat, hydroxypropylcellulosa, dinatriumedetat, mikrokristallin cellulosa (E 460). 8 mg, 16 mg och 32 mg tabletter innehåller även röd järnoxid (E 172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


4 mg: Vit till gulvit, rund, bikonvex, odragerad tablett med brytskåra på ena sidan och slät på den andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


8 mg: Rosa till rödbrun med vitaktigt mosaikutseende, rund, bikonvex, odragerad tablett med brytskåra på ena sidan och slät på den andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


16 mg: Ljusrosa till ljusröd, rund, bikonvex, odragerad tablett med brytskåra på ena sidan och slät på den andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


32 mg: Ljusrosa till ljusröd, rund, bikonvex, odragerad tablett med brytskåra på båda sidor. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


Tillverkare


Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Ombud i Sverige

Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-06-13