iMeds.se

Candesartan SandozBipacksedel: Information till användarenCandesartan Sandoz4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tablettkandesartancilexetilLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Candesartan Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Sandoz

Hur du tar Candesartan Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Candesartan Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Candesartan Sandoz är och vad det används för


Namnet på ditt läkemedel är Candesartan Sandoz. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Den får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta hjälper dig att sänka ditt blodtryck. Den underlättar även för hjärtat att pumpa blod till kroppens alla delar.


Detta läkemedel används för att:

Kandesartancilexetil som finns i Candesartan Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Sandoz


Ta inte Candesartan Sandoz:Om du är osäker om något av detta stämmer på dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Sandoz.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Sandoz:

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan Sandoz”.


Din läkare kan vilja träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av ovanstående.


Berätta för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan Sandozom du ska opereras.

Candesartan Sandozsom tas samtidigt med en del bedövningsmedel kan ge en sänkning av blodtrycket.


Barn och ungdomar

Kandesartancilexetil har studerats på barn. Tala med läkaren om du vill ha mer information. Candesartan Sandoz får inte ges till barn under 1 år på grund av den eventuella risken för utvecklingen av njurarna.


Andra läkemedel och Candesartan Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Candesartan Sandoz kan påverka hur en del andra läkemedel fungerar, och en del läkemedel kan även påverka effekten av Candesartan Sandoz. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då om du tar vissa mediciner.


Tala speciellt om för din läkare om du tar någon av följande mediciner, eftersom din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:Candesartan Sandoz med mat och dryck (särskilt alkohol)

Graviditet och amning


Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Din läkare råder dig vanligtvis att sluta att ta Candesartan Sandoz innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid, och råder dig att ta ett annat läkemedel istället för Candesartan Sandoz. Candesartan Sandoz rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas efter graviditetens tredje månad, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används efter tredje graviditetsmånaden.Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan Sandoz rekommenderas inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma, särskilt om ditt barn är nyfött ellerföddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan Sandoz. Om detta händer dig, ska du inte köra bil och inte använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Candesartan Sandoz innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Candesartan Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att ta Candesartan Sandoz varje dag.

Du kan ta Candesartan Sandoz med eller utan mat.

Svälj tabletten med ett glas vatten.

Försök att alltid ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.


Högt blodtryck

Användning till barn och ungdomar med högt blodtryck

Barn i åldern 6 till 18 år:

Rekommenderad startdos är 4 mg en gång dagligen.

För patienter som väger under 50 kg: Hos vissa patienter vars blodtryck inte är tillräckligt kontrollerat kan läkaren besluta att dosen behöver ökas till maximalt 8 mg en gång dagligen.För patienter som väger 50 kg eller mer: Hos vissa patienter vars blodtryck inte är tillräckligt kontrollerat kan läkaren besluta att dosen behöver ökas till 8 mg en gång dagligen och 16 mg en gång dagligen.


Hjärtsvikt

Vanlig startdos av Candesartan Sandoz är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka dosen genom att dubbla dosen med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg en gång om dagen. Candesartan Sandoz kan tas tillsammans med andra mediciner mot hjärtsvikt och din läkare bestämmer vilken behandling som passar dig.


Om du har tagit för stor mängd av Candesartan Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Candesartan Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att ta Candesartan Sandoz

Om du slutar att ta Candesartan Sandoz, kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan Sandoz utan att först tala med din läkare.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningarLiksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara.


Sluta att ta Candesartan Sandoz och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får någon av följande allergiska reaktioner:

Candesartan Sandoz kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet eller få en infektion eller feber. Om detta händer ska du snarast uppsöka läkare. Din läkare kan ibland med blodprov kontrollera om Candesartan Sandoz har haft någon effekt på ditt blod (agranulocytos).


Andra eventuella biverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

En ökad mängd kalium i ditt blod, speciellt om du redan har njurbesvär eller hjärtsvikt. Om förändringen är svår, kan du märka trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag eller myrkrypningar.

Påverkan på njurfunktionen, särskilt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. I mycket sällsynta fall kan njursvikt inträffa.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Förändrade blodtestresultat:

- En minskad mängd natrium i ditt blod. Om förändringen är svår, kan du märka svaghet, energibrist eller muskelkramp.

Hosta.


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Hos barn som behandlas för högt blodtryck verkar biverkningarna likna dem som ses hos vuxna, men de inträffar oftare. Halsont är en mycket vanlig biverkning hos barn men har inte rapporterats hos vuxna, och rinnsnuva, feber och ökad hjärtfrekvens är vanliga hos barn men har inte rapporterats hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket Box 26, 751 03 Uppsala.

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Candesartan Sandoz ska förvarasFörvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken och blisterförpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

HDPE-burk: används inom 3 månader efter att förpackningen har öppnats.


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration Candesartan Sandoz 4 mg

Den aktiva substansen är kandesartancilexetil.

En tablett innehåller 4 mg kandesartancilexetil.

Övriga innehållsämnen är:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Povidon 30

Karragenan

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat


Innehållsdeklaration Candesartan Sandoz 8 mg

Den aktiva substansen är kandesartancilexetil.

En tablett innehåller 8 mg kandesartancilexetil.

Övriga innehållsämnen är:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Povidon 30

Karragenan

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Röd järnoxid (E172) (endast i tabletter med 8, 16 och 32 mg)

Titandioxid (E171) (endast i tabletter med 8, 16 och 32 mg)


Innehållsdeklaration Candesartan Sandoz 16 mg

Den aktiva substansen är kandesartancilexetil.

En tablett innehåller 16 mg kandesartancilexetil.

Övriga innehållsämnen är:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Povidon 30

Karragenan

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Röd järnoxid (E172)

Titandioxid (E171)


Innehållsdeklaration Candesartan Sandoz 32 mg

Den aktiva substansen är kandesartancilexetil.

En tablett innehåller 32 mg kandesartancilexetil.

Övriga innehållsämnen är:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Povidon 30

Karragenan

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Röd järnoxid (E172)

Titandioxid (E171)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tablett.Candesartan Sandoz 4 mg tablett: vit, rund, bikonvex tablett med märkningen 4 på den ena sidan och brytskåra på den andra.Candesartan Sandoz 8 mg tablett: ljusröd, spräcklig, rund, bikonvex tablett med märkningen 8 på den ena sidan och brytskåra på den andra.Candesartan Sandoz 16 mg tablett: ljusröd, spräcklig, rund, bikonvex tablett med märkningen 16 på den ena sidan och brytskåra på den andra.Candesartan Sandoz 32 mg tablett: ljusröd, spräcklig, rund, bikonvex tablett med märkningen 32 på den ena sidan och brytskåra på den andra.


Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Candesartan Sandoz4 mg, 8 mg och 16 mg tablett

Al/Al-blisterförpackning: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabletter

Al/Al-perforerad endosblisterförpackning: 50 x 1 tabletter

Al/Al-blisterförpackning med torkmedel: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabletter

Al/Al-perforerad endosblisterförpackning med torkmedel: 50 x 1 tabletter

HDPE-burk med PP-lock och kiseldioxidgel som torkmedel: 30, 100, 500 tabletter


Candesartan Sandoz 32 mg tablett

Al/Al-blisterförpackning: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabletter

Al/Al-blisterförpackning med torkmedel: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabletter

HDPE-burk med PP-lock och kiseldioxidgel som torkmedel: 30, 100, 500 tabletter

Obs! HDPE-burken innehåller torkmedel som inte bör sväljas.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkareInnehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, DanmarkTillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Lek Pharmaceuticals d.d, Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, TysklandDenna bipacksedel ändrades senast 2016-02-23


12