iMeds.se

Canicaral Vet

Information för alternativet: Canicaral Vet 160 Mg Tablett För Hund, visa andra alternativ

BIPACKSEDEL FÖR:


Canicaral vet 160 mg tabletter för hund


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederländerna


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Artesan Pharma GmbH & Co KG

Wendlandstrasse 1

29439 Lüchow
Tyskland


Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Nederländerna


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Canicaral vet 160 mg tabletter för hund

karprofen


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 tablett innehåller:

Aktiv substans:

karprofen 160 mg


Ljusbrun med bruna prickar, rund och konvex smaksatt tablett med en kryssformad brytskåra på ena sidan.

Tabletter kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.


4. ANVÄNDNINGOMRÅDE(N)


För minskning av inflammation och smärta orsakad av sjukdomar i muskler och skelett samt nedbrytande sjukdom i lederna. Som uppföljande behandling av smärta efter operation.


5. KONTRAINDIKATIONER


Använd inte till katter.

Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

Använd inte till hundar yngre än 4 månader.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Använd inte till hundar med hjärt‑, lever‑ eller njursjukdom där det finns risk för gastrointestinal ulceration (sår i magsäck och tarmar) eller blödning, eller vid tecken på blodsjukdomar.


6. BIVERKNINGAR


Typiska biverkningar som har ett samband med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) såsom kräkning, lös avföring/diarré, ockult blod i avföringen (blod i avföringen som inte kan ses med blotta ögat), aptitförlust och letargi (bristande energi) har rapporterats. Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är som regel övergående och upphör efter avslutad behandling, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller dödliga.


Om biverkningar uppträder, ska användningen av läkemedlet avbrytas och veterinär uppsökas.


Liksom med andra NSAID-preparat finns det en risk för sällsynta njurbiverkningar eller leverbiverkningar.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Hund


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Ska sväljas.

För att säkerställa rätt dos och undvika överdosering ska kroppsvikten bestämmas så noga som möjligt.


Dosering

2‑4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag.

För minskning av inflammation och smärta orsakad av sjukdomar i muskler och skelett samt nedbrytande sjukdom i lederna: en startdos på 4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag given som en daglig engångsdos eller som två lika stora doser kan, beroende på uppnådd effekt, sänkas till 2 mg karprofen/kg kroppsvikt/dag given som en engångsdos. Behandlingens varaktighet beror på det behandlingssvar som ses hos patienten. Vid behandling under längre tid än 14 dagar ska hunden regelbundet undersökas av veterinär. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

För att förlänga det smärtstillande och antiinflammatoriska skyddet efter operation kan behandling med karprofeninjektion inför operation följas av karprofentabletter enligt 4 mg/kg kroppsvikt/dag i upp till 5 dagar.Använd följande tabell vid dosering enligt 4 mg per kg kroppsvikt per dag.Antal tabletter för dosen 4 mg/kg kroppsvikt

Kroppsvikt (kg)

Canicaral vet
40 mg

En gång dagligen

Canicaral vet 40 mg

Två gånger dagligen

Canicaral vet 160 mg

En gång dagligen

Canicaral vet 160 mg

Två gånger dagligen

>2,5 kg‑5 kg
>5 kg‑7,5 kg


>7,5 kg‑10 kg


>10 kg‑12,5 kg


>12,5 kg‑15 kg>15 kg‑17,5 kg>17,5 kg‑20 kg>20 kg‑25 kg

>25 kg‑30 kg>30 kg‑35 kg

>35 kg‑40 kg>40 kg‑50 kg