iMeds.se

Canidryl

Information för alternativet: Canidryl 20 Mg Tablett För Hund, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2012-05-21

Bipacksedel CANIDRYL 20 mg, 50 mg och 100 mg tabletter för hundar.

Karprofen


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Irland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Canidryl 20 mg, 50 mg och 100 mg tabletter för hundar.

Karprofen


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje tablett med grillköttsmak innehåller 20 mg, 50 mg eller 100 mg karprofen.


4. INDIKATION

Reduktion av inflammation och smärta orsakade av muskuloskeletala sjukdomar och degenerativ ledsjukdom. Som uppföljande behandling till parenteral analgesi vid behandling av postoperativ smärta.


5. KONTRAINDIKATIONER

Skall inte användas till katter.

Skall inte användas till valpar som är yngre än fyra månader.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Skall inte användas till hundar som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom, där det finns risk för gastrointestinal ulceration eller blödning, eller om det finns tecken på bloddyskrasi.


6. BIVERKNINGAR

Typiska biverkningar som förknippas med NSAID-preparat, såsom kräkningar, lös avföring/diarré, blod i avföringen, nedsatt aptit och slöhet har rapporterats. Dessa biverkningar inträffar i allmänhet under den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandlingen avslutas, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller dödliga.

Om biverkningar inträffar skall behandlingen avslutas och veterinär uppsökas. Precis som med andra NSAID-preparat finns en risk för sällsynta njurbiverkningar eller leverbiverkningar (s.k idiosynkratiska leverbiverkningar).

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG

Hund.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Gives via munnen.

4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag.

En inledande dos om 4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag gives som en enkel daglig dos eller uppdelad i två lika stora doser. Den dagliga dosen kan minskas beroende på hur hunden svarar på behandlingen.

Behandlingens längd beror på behandlingssvaret. Långvarig behandling skall ske under regelbunden övervakning av veterinär.

Behandling med karprofen givet som injektion inför operation kan följas av behandling med karprofentabletter med en dos om 4 mg/kg/dag i 5 dagar för att förlänga det smärtlindrande och antiinflammatoriska skyddet efter operationen.

Överskrid inte angiven dos.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Ej relevant


10. KARENSTID

Ej relevant


11 SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

Använd före utgångsdatum som anges på etiketten.

Delade och oanvända tabletter ska kasseras omedelbart.


12 SÄRSKILDA VARNINGAR

Skall inte användas till dräktiga eller digivande tikar.

Användning till äldre hundar kan innebära ytterligare risk. Om sådan användning inte kan undvikas, kan hundarna kräva noggrann klinisk uppföljning.

Undvik användning till hundar som är uttorkade, har nedsatt blodvolym eller onormalt lågt blodtryck, eftersom det då finns en ökad risk för njurskador.

Användning tillsammans med läkemedel som kan ge njurskador skall undvikas.

NSAID-preparat kan hämma fagocytosen och vid behandling av inflammatoriska tillstånd förknippade med bakterieinfektion skall lämplig antimikrobiell behandling sättas in samtidigt.

Administrera inte andra NSAID-preparat samtidigt eller inom 24 timmar. Vissa NSAID-preparat kan vara mycket starkt bundna till plasmaproteiner och konkurrera med andra starkt bundna läkemedel, vilket kan leda till toxiska effekter.

Karprofen får inte administreras tillsammans med glukokortikoider.

Det finns ingen specifik antidot vid överdosering av karprofen men allmän understödjande behandling, som används vid överdosering av NSAID-preparat skall sättas in.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag av tabletterna, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna efter hantering av produkten.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2012-05-21

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar för blister:

6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000 tabletter.


Förpackningsstorlekar för behållare:

20 mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000.

50 mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500

100 mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


För djur.

Receptbelagt läkemedel

Ombud: Omnidea AB, Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm