iMeds.se

Canoderm

Information för alternativet: Canoderm 5 % Kräm, visa andra alternativ
Document: Canoderm cream refill PL change

Läkemedelsverket 2014-07-24

BIPACKSEDEL: information till användaren


Canoderm 5 % kräm

Karbamid (ureum)

refillburk


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Canoderm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Canoderm är och vad det används för

2. Innan du använder Canoderm

3. Hur du använder Canoderm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Canoderm ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD CANODERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Canoderm är en vit mjukgörande kräm som innehåller 5 % karbamid. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.


Canoderm används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem.


2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM


Använd inte Canoderm

om du är allergisk (överkänslig) mot karbamid eller något av övriga innehållsämnen i Canoderm.


Var särskilt försiktig med Canoderm

Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.


Graviditet och amning

Canoderm kan användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Canoderm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Viktig information om några innehållsämnen i Canoderm

Canoderm kräm innehåller propyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Canoderm kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Canoderm kräm innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM


Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst:

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.


Förebyggande av återfall av atopiskt eksem:

Applicera krämen minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Canoderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR CANODERM SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Läkemedlets utseende: Vit kräm


Förpackningsstorlekar:


Plasttub (polyeten), 30 g, med skruvlock.


Plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.


Plasttub (polyeten), 210 g, med snäpplock.


Plastburk (polypropen) med pump, 380 g.


Plastburk (polypropen) med pump, 500 g.


Plastburk (polypropen), refillburk till plastburk med pump, 500 g.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Detta är en refillburk. Pumpen från en tömd burk Canoderm flyttas över till refillburken.Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby


Tillverkare:

Bioglan AB, Malmö, Sverige


Finland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


ACO Pharma Oy

PB 92

02600 Esbo


Denna bipacksedel godkändes senast

2014-07-24