iMeds.se

Capecitabin ActavisBipacksedel: Information till användaren


Capecitabin Actavis 150 mg filmdragerade tabletter

Capecitabin Actavis 500 mg filmdragerade tabletter

capecitabin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Capecitabin Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabin Actavis

3. Hur du tar Capecitabin Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Capecitabin Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Capecitabin Actavis är och vad det används för


Capecitabin Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas för “cytostatika”, vilka hindrar tillväxten av cancerceller. Capecitabin Actavis innehåller 150 mg/500 mg capecitabin, vilken i sig inte är ett cytostatiskt läkemedel. Först efter att kroppen absorberat capecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer-läkemedel (företrädesvis i tumörvävnad).


Capecitabin Actavis förskrivs av läkare för behandling av tjocktarms-, ändtarms-, magsäcks- eller bröstcancer.

Capecitabin Actavis förskrivs också av läkare för att förhindra att tjocktarmscancern kommer tillbaka efter det att tumören har opererats bort.


Capecitabin Actavis kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.


Capecitabin som finns i Capecitabin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel.Fråga läkare, apotekspersonaleller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabin Actavis


Ta inte Capecitabin Actavis:


Varningar och försiktighet

Talameddin kareellerapotekspersonalinnandutarCapecitabin Actavis om du

om du vet att enzymet dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) delvis saknar aktivitet hos dig


DPD-brist: DPD-brist är ett sällsynt medfött tillstånd som vanligtvis inte förknippas med

hälsoproblem såvida du inte får vissa mediciner. Om du har en okänd DPD-brist och tar Capecitabin Actavis kan du ha en ökad risk för tidiga och snabbt uppkommande svåra former av biverkningarna som listas i avsnitt 4 Eventuella biverkningar. Kontakta genast din läkare om du är orolig över någon av biverkningarna eller om du märker ytterligare biverkningar som inte anges i denna bipacksedel (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).


Barn och ungdomar

Capecitabin Actavis är inte indicerat till barn och ungdomar. Ge inte Capecitabin Actavis till barn och ungdomar.


Om tabletten går sönder eller löses upp ska händerna tvättas omsorgsfullt med vatten.


Andra läkemedel och Capecitabin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är mycket viktigt då behandlingseffekten kan påverkas om Capecitabin Actavis tas samtidigt med andra läkemedel.


Du måste vara särskilt försiktig om du tar medicin mot något av följande:


Capectiabin Actavis med mat och dryck

Du bör ta Capecitabin Actavis inom 30 minuter efter avslutad måltid.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Du skall inte ta Capecitabin Actavis om du är eller tror att du är gravid. Du skall inte amma när du tar Capecitabin Actavis. En effektiv preventivmetod bör användas om du tar Capecitabin Actavis. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Capecitabin Actavis kan göra att du känner dig yr, illamående eller trött efter intag. Det är därför möjligt att Capecitabin Actavis kan påverka din förmåga att köra bil eller sköta maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Capecitabin Actavis innehåller laktosmonohydrat

Om du har informerats av din läkare att du inte tål vissa socker, kontakta din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.


3. Hur du tar Capecitabin Actavis


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Capecitabin Actavis ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av användning av läkemedel mot cancer.


Capecitabin Actavis tabletter skall sväljas med vatten inom 30 minuter efter avslutad måltid.


Din läkare förskriver rätt dos och dosering till dig. Capecitabin Actavis-dosen baseras på din kroppsyta. Den beräknas från din längd och vikt. Den rekommenderade dosen för vuxna är 1250 mg/m2 kroppsyta två gånger per dag (morgon och kväll). Två exempel ges här: En person vars kroppsvikt är 64 kg och längd är 1,64 m har en kroppsyta på 1,7 m2 och bör ta 4 tabletter à 500 mg och 1 tablett à 150 mg två gånger per dag. En person vars kroppsvikt är 80 kg och längd är 1,80 m har en kroppsyta på 2,00 m2 och bör ta 5 tabletter à 500 mg två gånger per dag.


Capecitabin Actavis tabletter tas normalt under 14 dagar följt av en 7-dagars viloperiod (då inga tabletter tas). Denna 21-dagarsperiod är en behandlingscykel.


I kombination med andra läkemedel kan den rekommenderade dosen för vuxna vara lägre än 1250 mg/m2 kroppsyta, och du kan behöva ta tabletterna under en annan tidsperiod (t ex varje dag utan någon viloperiod).


Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du behöver ta, när den ska tas och hur länge du behöver ta den.


Din läkare kan vilja att du tar en kombination av 150 mg och 500 mg tabletter vid varje doseringstillfälle.


Om du har tagit för stor mängd av Capecitabin Actavis

Om du har tagit mer Capecitabin Actavis än vad du borde, kontakta din läkare så snart som möjligt innan du tar nästa dos.

Du kan få följande biverkningar om du tar mycket mer capecitabin än vad du borde: illamående och kräkningar, diarré, inflammation eller sår i tarmen eller munnen, smärta eller blödning från tarmen eller magen eller benmärgsdepression (minskning av vissa typer av blodkroppar). Tala genast om för din läkare om du upplever något av dessa symtom.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedöming av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Capecitabin Actavis

Ta intedubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Fortsätt istället med din förskrivna dosering och tala med din läkare.


Om du slutar att ta Capecitabin Actavis

Det finns inga biverkningar som orsakas av att behandlingen med Capecitabin Actavis avslutas. Ifall du använder kumarin antikoagulantia (innehållandet exfenprokumon), kan det krävas att läkaren justerar din dosering av antikoagulantia när du slutar att ta Capecitabin Actavis.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Capecitabin Actavis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


SLUTA omedelbart att ta Capecitabin Actavis och kontakta din läkare om något av dessa symptom uppkommer:


Om dessa biverkningar upptäcks tidigt kan de avklinga inom 2 till 3 dagar efter att behandlingen avbrutits. Om dessa biverkningar fortsätter kontakta omedelbart din läkare. Din läkare kan uppmana dig att börja behandlingen igen med en lägre dos.


När Capecitabin Actavis används ensamt är, i tillägg till det som nämns ovan, mycket vanliga biverkningar, som kan drabba fler än 1 person av 10:


Dessa biverkningar kan bli allvarliga. Kontakta därför alltid din läkare omedelbartnär du börjar känna en biverkan. Din läkare kan uppmana dig att minska dosen och/eller tillfälligt upphöra med Capecitabin Actavis-behandlingen. Detta bidrar till att minska risken för att biverkan fortsätter eller förvärras.


Andra biverkningar är:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) inkluderar:


Vissa av dessa biverkningar är mer vanliga när capecitabin används tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer. Övriga biverkningar som setts i dessa fall är följande:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer) inkluderar:


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) inkluderar:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26,

SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se(Sverige). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.5. Hur Capecitabin Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten, kartongen och blister efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Rosafärgade, kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, präglade

med ”150”/”500” på den ena sidan och slät på den andra sidan.


Förpackningen med Capecitabin Actavis 150 mg filmdragerade tabletter innehåller 60 filmdragerade

tabletter.

Förpackningen med Capecitabin Actavis 500 mg filmdragerade tabletter innehåller 120 filmdragerade

tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-06-27


7