iMeds.se

Capecitabine Fresenius Kabi

Läkemedelsverket 2014-08-28

Bipacksedeln: Information till användaren


Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmdragerade tabletter

Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmdragerade tabletter


kapecitabin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Capecitabin Fresenius Kabiär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar CapecitabinFresenius Kabi

3. Hur du tar Capecitabin Fresenius Kabi

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Capecitabin Fresenius Kabiska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Capecitabin Fresenius Kabiär och vad det användsför


Kapecitabin tillhör en grupp läkemedel som kallas för “cytostatika”, vilka hindrar tillväxten av cancerceller. Capecitabin Fresenius Kabi filmdragerade tabletter innehåller 150 mg eller 500 mg kapecitabin, vilken i sig inte är cytostatisk. Först efter att kroppen absorberat kapecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer medel (företrädesvis i tumörvävnad).


Kapecitabin används för behandling av tjocktarms-, ändtarms-, magsäcks- eller bröstcancer. Kapecitabin används också för att förhindra att tjocktarmscancern kommer tillbaka efter det att tumören har opererats bort.


Kapecitabin kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.


Kapecitabin som finns i Capecitabin Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabin Fresenius Kabi


Ta inte Capecitabin Fresenius Kabi:


Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar kapecitabin.


DPD-brist:DPD-bristärettsällsyntmedfötttillståndsomvanligtvisinteförknippasmed

hälsoproblemsåvidaduintefårvissamediciner.OmduharenokändDPD-bristochtarkapecitabinkandufå svåraformeravbiverkningarnasomlistasiavsnitt4Eventuellabiverkningar.Kontaktagenastdinläkare omduäroroligövernågonavbiverkningarnaelleromdumärkerytterligarebiverkningarsominteanges idennabipacksedel(seavsnitt4Eventuellabiverkningar).


Barnochungdomar

Kapecitabinärinteindicerattillbarnochungdomar.Geintekapecitabintillbarnochungdomar.


Andra läkemedel och Capecitabin Fresenius Kabi

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är mycket viktigt då behandlingseffekten kan påverkas om Kapecitabin tas samtidigt med andra läkemedel. Du måste vara särskilt försiktig om du tar medicin mot något av följande:


Capecitabin Fresenius Kabimed mat och dryck

Du bör ta kapecitabin inom 30 minuter efter avslutad måltid.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte ta kapecitabin om du är eller tror att du är gravid. Du ska inte amma när du tar kapecitabin. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Kapecitabin kan medföra att du känner dig yr, illamående eller trött. Det är därför möjligt att kapecitabin kan påverka din förmåga att köra bil eller sköta maskiner.


Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Capecitabin Fresenius Kabiinnehåller laktos

Om du har informerats av din läkare att du inte tål vissa socker, kontakta din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.


3. Hur du tar Capecitabin Fresenius Kabi


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Kapecitabinskaendastförskrivasavläkaremederfarenhetavanvändningavläkemedelmotcancer.


Kapecitabintabletterskallsväljashelamedvatteninom30minuterefteravslutadmåltid.


Din läkare förskriver rätt dos och dosering till dig. Kapecitabindosen baseras på din kroppsyta, vilken beräknas utifrån din längd och vikt. Normaldosen för vuxna är 1250 mg/m² kroppsyta två gånger per dag (morgon och kväll). Två exempel ges här: En person vars kroppsvikt är 64 kg och längd är 1,64 m har en kroppsyta på 1,7 m² och bör ta 4 tabletter à 500 mg och 1 tablett à 150 mg två gånger per dag. En person vars kroppsvikt är 80 kg och längd är 1,80 m har en kroppsyta på 2,00 m² och bör ta 5 tabletter à 500 mg två gånger per dag.


Kapecitabin tabletter tas normalt under 14 dagar följt av en 7-dagars viloperiod (då inga tabletter tas). Denna 21-dagarsperiod är en behandlingscykel.


I kombination med andra läkemedel kan normaldosen för vuxna vara lägre än 1250 mg/m² kroppsyta, och du kan behöva ta tabletterna under en annan tidsperiod (t.ex. varje dag utan någon viloperiod).


Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du ska ta, när den ska tas och hur länge du ska ta den.


Din läkare kan vilja att du tar en kombination av 150 mg och 500 mg tabletter vid varje doseringstillfälle.


Om du hartagit för stor mängd av Capecitabin Fresenius Kabi

Omduhartagitmerkapecitabinänvadduborde,kontaktadinläkaresnartsommöjligtinnandutar

nästados.

Dukanföljandebiverkningaromdutarmycketmerkapecitabinänvadduborde:illamåendeoch kräkningar,diarré,inflammationellersåritarmenellermunnen,smärtaellerblödningfråntarmenellermagenellerbenmärgsdepression(minskningavvissatyperavblodkroppar).Talagenastomför

läkareomduupplevernågotavdessasymtom.


Om du har glömt att ta Capecitabin Fresenius Kabi

Ta inteden glömda dosen alls och dubblera intenästa dos. Fortsätt istället med din förskrivna dosering och tala med din läkare.


Om du slutar att ta Capecitabin Fresenius Kabi

Det finns inga biverkningar som orsakas av att behandlingen med kapecitabin avslutas. Ifall du använder kumarin antikoagulantia (innehållande t ex fenprokumon), kan det krävas att läkaren justerar din dosering av antikoagulantia när du slutar att ta kapecitabin.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


SLUTAomedelbart att ta kapecitabin och kontakta din läkare om något av dessa symptom uppkommer:

särskilt om du innan varit ljuskänslig, haft infektion i luftvägarna (t ex bronkit) och/eller feber.


Om dessa biverkningar upptäcks tidigt kan de vanligtvis avklinga inom 2 till 3 dagar efter att behandlingen avbrutits. Om dessa biverkningar fortsätter kontakta omedelbart din läkare. Din läkare kan uppmana dig att börja behandlingen igen med en lägre dos.


I tillägg till det som nämns ovan, när kapecitabin används ensamt, är mycket vanliga biverkningar, som kan drabba fler än 1 användare av 10:


Dessa biverkningar kan bli allvarliga. Kontakta därför alltid din läkare omedelbart när du börjar

känna en biverkan. Din läkare kan uppmana dig att minska dosen och/eller tillfälligt upphöra med

kapecitabinbehandlingen. På så sätt minskas risken för att biverkan fortsätter eller förvärras.

Andra biverkningar är:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) inkluderar:


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) inkluderar:

eller matstrupen, smärta i nedre delen av buken, obehag i buken, halsbränna (uppstötning av mat från magen), blodig avföring,

ansiktet,


Vissa av dessa biverkningar är mer vanliga när kapecitabin används tillsammans med andra läkemedel

för behandling av cancer. Övriga biverkningar som setts i dessa fall är följande:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) inkluderar:

injektion)


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) inkluderar:

immunsystemet


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) inkluderar:

svår hudreaktion såsom hudutslag, sår och blåsor som kan inkludera sår i mun, näsa, könsorgan, händer, fötter och ögon (röda och svullna ögon).


Rapporteringavbiverkningar

Omdufårbiverkningar,talamedläkare,apotekspersonalellersjuksköterska.Dettagälleräven biverkningarsomintenämnsidennainformation.Dukanocksårapporterabiverkningardirekt(se detaljer nedan).Genomattrapporterabiverkningarkandubidratill

attökainformationenomläkemedelssäkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Capecitabin Fresenius Kabi ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Använd inte detta läkemedel om du märker några synliga tecken på försämring.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är kapecitabin
Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg kapecitabin.

Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg kapecitabin.


Övriga innehållsämnen är:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmdragerade tabletter

Rosafärgad, kapselformad, bikonvex, filmdragerad tablett, präglad med "150" på ena sidan och slät på andra sidan.


Förpackningen innehåller 60 filmdragerade tabletter (6 blisterkartor med 10 tabletter).


Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmdragerade tabletter

Rosafärgad, kapselformad, bikonvex, filmdragerad tablett, präglad med "500" på ena sidan och slät på andra sidan.


Förpackningen innehåller 120 filmdragerade tabletter (12 blister med 10 tabletter).


Innehavare av godkännande för försäljning


Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU35 0NF

Storbritannien


Tillverkare


Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU35 0NF

Storbritannien


eller


Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola PLA3000

MALTA


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike

Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg Filmtabletten

Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg Filmtabletten

Belgien

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg filmomhulde tabletten

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg filmomhulde tabletten

Cypern

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Tjeckien

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg potahované tablety

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg potahované tablety

Danmark

Capecitabin Fresenius Kabi

Estland

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg

Grekland

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Spanien

Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Capecitabina Fresenius Kabi 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Finland

Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg kalvopäällysteinen tabletti

Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg kalvopäällysteinen tabletti

Frankrike

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg comprimé pelliculé

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg comprimé pelliculé

Ungern

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg filmtabletta

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg filmtabletta

Irland

Capecitabine 150 mg film-coated tablet

Capecitabine 500 mg film-coated tablet

Island

Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmuhúðuð tafla

Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmuhúðuð tafla

Italien

Capecitabina Fresenius Kabi

Lettland

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg apvalkotās tabletes

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg apvalkotās tabletes

Litauen

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg plėvele dengtos tabletės

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg plėvele dengtos tabletės

Malta

Capecitabine 150 mg film-coated tablet

Capecitabine 500 mg film-coated tablet

Nederländerna

Capecitabine Fresenius Kabi150 mg filmomhulde tabletten

Capecitabine Fresenius Kabi500 mg filmomhulde tabletten

Norge

Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmdrasjerte tabletter

Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmdrasjerte tabletter

Polen

Capecitabine Fresenius Kabi

Portugal

Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg

Capecitabina Fresenius Kabi 500 mg

Rumänien

Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg comprimate filmate

Capecitabina Fresenius Kabi500 mg comprimate filmate

Sverige

Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg, filmdragerade tabletter

Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg, filmdragerade tabletter

Slovenien

Kapecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmskoobloženetablete

Kapecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmskoobloženetablete

Slovakien

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg filmom obalené tablety

Capecitabine Fresenius Kabi500 mg filmom obalené tablety

Storbritannien

Capecitabine 150 mg film-coated tablet

Capecitabine 500 mg film-coated tablet


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-08-28


8