iMeds.se

Capecitabine Orion

Document: Capecitabine Orion film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-09-11


Bipacksedel: Information till användaren


Capecitabine Orion 150 mg filmdragerade tabletter

Capecitabine Orion 500 mg filmdragerade tabletter

kapecitabin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Capecitabine Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine Orion

3. Hur du tar Capecitabine Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Capecitabine Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Capecitabine Orion är och vad det användsför


Capecitabine Orion tillhör en grupp läkemedel som kallas för “cytostatika”, vilka hindrar tillväxten av cancerceller. Capecitabine Orion innehåller 150 mg eller 500 mg kapecitabin, vilken i sig inte är ett cytostatiskt läkemedel. Först efter att kroppen absorberat kapecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer läkemedel (företrädesvis i tumörvävnad).


Capecitabine Orion används för behandling av tjocktarms-, ändtarms-, magsäcks- eller bröstcancer. Capecitabine Orion används också för att förhindra att tjocktarmscancern kommer tillbaka efter det att tumören har opererats bort.


Capecitabine Orion kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.


Kapecitabin som finns i Capecitabine Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonaleller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine Orion


Ta inte Capecitabine Orion :


cancer så som fluorouracil)

trombocytopeni)

metabolismen av uracil och tymin, eller

om du behandlas med, eller inom de senaste 4 veckorna har behandlats med brivudin, sorivudin eller liknande substanser för behandling av herpes zoster (vattkoppor eller bältros).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Capecitabine Orion

käken eller ryggen som orsakats av fysisk ansträngning och på grund av problem med blodflödet till hjärtat)

om du har sjukdomar i hjärnan (till exempel cancer som har spridit sig till hjärnan eller

nervskada (neuropati))


DPD-brist:DPD-brist är ett sällsynt medfött tillstånd som vanligtvis inte förknippas med hälsoproblem såvida du inte får vissa mediciner. Om du har en okänd DPD-brist och tar Capecitabine Orion kan du få svåra former av biverkningarna som listas i avsnitt 4 Eventuella biverkningar. Kontakta genast din läkare om du är orolig över någon av biverkningarna eller om du märker ytterligare biverkningar som inte anges i denna bipacksedel (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).


Barn och ungdomar

Capecitabine Orion är inte indicerat till barn och ungdomar. Ge inte Capecitabine Orion till barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Capecitabine Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är mycket viktigt då behandlingseffekten kan påverkas om Capecitabine Orion tas samtidigt med andra läkemedel. Du måste vara särskilt försiktig om du tar medicin mot något av följande:


Capecitabine Orionmed mat,dryck och alkohol

Du bör ta Capecitabine Orion inom 30 minuter efter avslutad måltid.


Graviditet och amning

Innan behandlingen startar måste du tala om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Du skall inte ta Capecitabine Orion om du är eller tror att du är gravid. Du skall inte amma när du tar Capecitabine Orion. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Behandlingen kan medföra att du känner dig yr, illamående eller trött efter intag. Det är därför möjligt att Capecitabine Orion kan påverka din förmåga att köra bil eller sköta maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Capecitabine Orioninnehåller vattenfri laktos

Om du har informerats av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Capecitabine Orion


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Capecitabine Orion ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av användning av läkemedel mot cancer.

Capecitabine Orion tabletter skall sväljas hela med vatten inom 30 minuter efter avslutad måltid.

Din läkare förskriver rätt dos och dosering till dig.Capecitabine Orion-dosen baseras på din kroppsyta. Den beräknas från din längd och vikt. Normaldosen för vuxna är 1250 mg/m2kroppsyta två gånger per dag (morgon och kväll). Två exempel ges här: En person vars kroppsvikt är 64 kg och längd är 1,64 m har en kroppsyta på 1,7 m2 och bör ta 4 tabletter à 500 mg och 1 tablett à 150 mg två gånger per dag. En person vars kroppsvikt är 80 kg och längd är 1,80 m har en kroppsyta på 2,00 m2 och bör ta 5 tabletter à 500 mg två gånger per dag.

Capecitabine Orion tabletter tas normalt under 14 dagar följt av en 7-dagars viloperiod (då inga tabletter tas). Denna 21-dagarsperiod är en behandlingscykel.

I kombination med andra läkemedel kan normaldosen för vuxna vara lägre än 1250 mg/m2kroppsyta, och du kan behöva ta tabletterna under en annan tidsperiod (t.ex. varje dag utan någon viloperiod).

Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du behöver ta, när den ska tas och hur länge du behöver ta den.

Din läkare kan vilja att du tar en kombination av150 mg och500 mg tabletter vid varje doseringstillfälle.


Om du tagit för stor mängd av Capecitabine Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.


Du kan få följande biverkningar om du tar mycket mer kapecitabin än vad du borde: illamående och kräkningar, diarré, inflammation eller sår i tarmen eller munnen, smärta eller blödning från tarmen eller magen eller benmärgsdepression (minskning av vissa typer av blodkroppar). Tala genast om för läkare om du upplever något av dessa symtom.


Om du har glömt att ta Capecitabine Orion

Ta inteden glömda dosen och dubblera intenästa dos. Fortsätt istället med din förskrivna dosering och tala med din läkare.


Om du slutar att taCapecitabine Orion

Det finns inga biverkningar som orsakas av att behandlingen med kapecitabin avslutas. Ifall du använder kumarin antikoagulantia (innehållande t.ex. fenprokumon), kan det krävas att läkaren justerar din dosering av antikoagulantia när du slutar att ta kapecitabin.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA omedelbart att ta Capecitabine Orionoch kontakta din läkare om något av dessa symtom uppkommer:


Om dessa biverkningar upptäcks tidigt kan de avklinga inom 2 till 3 dagar efter att behandlingen avbrutits. Om dessa biverkningar fortsätter kontakta omedelbart din läkare. Din läkare kan uppmana dig att börja behandlingen igen med en lägre dos.


I tillägg till det som nämns ovan, när Capecitabine Orionanvänds ensamt, är mycket vanliga biverkningar, som kan drabba fler än 1 person av 10:


Dessa biverkningar kan bli allvarliga. Kontakta därför alltid din läkare omedelbartnär du börjar känna en biverkan. Din läkare kan uppmana dig att minska dosen och/eller tillfälligt upphöra med Capecitabine Orionbehandlingen. På så sätt minskas risken för att biverkan fortsätter eller förvärras.


Andra biverkningar är:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) inkluderar:


Vissa av dessa biverkningar är mer vanliga när kapecitabin används tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer. Övriga biverkningar som setts i dessa fall är följande:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer) inkluderar:


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) inkluderar:

svår hudreaktion såsom hudutslag, sår och blåsor som kan inkludera sår i mun, näsa, könsorgan, händer, fötter och ögon (röda och svullna ögon).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se5. Hur Capecitabine Orion ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Aluminium/aluminium blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

PVC/PVdC-aluminium blister: Förvaras vid högst 30°C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


150 mg tabletter:

Lätt persikofärgad, avlångt formad, bikonvex, filmdragerad tablett som är 11,4 mm lång och 5,3 mm bred med ’150’ inpräntat på ena sidan och slät på andra sidan.


500 mg tabletter:

Persikofärgad, avlångt formad, bikonvex, filmdragerad tablett som är 15,9 mm lång och 8,4 mm bred med ’500’ inpräntat på ena sidan och slät på andra sidan.


Förpackningsstorlekar: 10 filmdragerade tabletter per blister i förpackningsstorlekar om 30, 60 eller 120 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-09-11