iMeds.se

Captopril Mylan

Läkemedelsverket 2014-10-06

BIPACKSEDEL: information till användaren


Captopril Mylan, 12,5 mg, 25 mg och 50 mg tabletter

kaptopril


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Captopril Mylan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Captopril Mylan

3. Hur du tar Captopril Mylan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Captopril Mylan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Captopril Mylan är och vad det används för


Captopril Mylan tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare. Det innehåller kaptopril, som hämmar bildningen av blodtrycks­höjande ämnen i kroppen. Behandling med Captopril Mylan gör att blodkärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker. Utsönd­ringen av salt och vatten genom njurar­na normaliseras. Dessa effekter ger också en minskad arbets­be­last­ning på hjärtat vid nedsatt hjärt­muskelfunktion. Hos diabetespatienter med njurskada minskar Captopril Mylan utsöndringen av äggvita i urinen och fördröjer en försämring av njurfunktionen.


Captopril Mylan används


Kaptopril som finns i Captopril Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Captopril Mylan


Ta inte Captopril Mylan


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Captopril Mylan om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Captopril Mylan”.


Captopril Mylan-tabletter kan orsaka symtom på blodtrycksfall (yrsel och svimning), särskilt om tabletterna tas tillsammans med andra läkemedel som sänker blodtrycket. Kontakta alltid läkare om du får några sådana symtom.

Om du ska opereras och få bedövningsmedel/narkos måste du tala om för läkaren att du tar Captopril Mylan-tabletter, eftersom blodtrycket kan sjunka under bedövningen/narkosen.

Om du drabbas av svåra allergiska reaktioner, som till exempel svullnader i tungan, halsen och luftvägarna och du får svårt att andas, måste du omedelbart kontakta läkare.


Om du drabbas av buksmärtor, kramper i magen och eventuellt illamående eller kräkningar ska du kontakta läkare.


Om du får gulsot ska du kontakta läkare så snart som möjligt.

Innan du börjar ta Captopril Mylan-tabletter måste din läkare få veta

Det kan bli nödvändigt att regelbundet kontrollera kaliumhalterna i blodet om du har nedsatt njurfunktion, diabetes eller om du använder diuretika, kaliumtillskott, kaliuminnehållande saltersättningsmedel eller läkemedel som kan höja kaliumhalterna.

Om du har njurproblem måste proteinhalterna i urinen kontrolleras innan du börjar ta Captopril Mylan och sedan regelbundet så länge behandlingen pågår.

Om du har diabetes måste blodsockret kontrolleras regelbundet under den första behandlingsmånaden.

Captopril Mylan ska användas med mycket stor försiktighet av patienter som:

Några av dessa patienter kan utveckla allvarliga infektioner som inte kan behandlas med antibiotika.

Samtidig behandling med Captopril Mylan och litium rekommenderas inte.

Du kan drabbas av ihållande torrhosta som går över när behandlingen avslutas.

Tala om för läkare om du tror att du är (eller kan komma att bli) gravid. Captopril Mylan rekommenderas inte under den tidiga graviditeten och ska inte användas efter graviditetens tredje månad, eftersom det kan innebära svåra skador för det ofödda barnet om det används i detta skede (se avsnittet om graviditet).

Andra läkemedel och Captopril Mylan

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även information under rubrikerna ”Ta inte Captopril Mylan” och ”Varningar och försiktighet”).


Kaptopril kan minska kroppens utsöndring av kalium. Det är därför viktigt att du rådgör med läkare innan du tar kaliuminnehållande tillskott eller använder kaliumsalter.

Följande läkemedel kan öka effekten av kaptopril:


Följande läkemedel kan minska effekten av kaptopril:


Samtidig användning av kaptopril och följande läkemedel kan orsaka följande effekter:


Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Captopril Mylan före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Captopril Mylanbör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas efter graviditetens tredje månad eftersom det då kan orsaka fosterskador.


Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Amning av ett nyfött barn (första veckorna efter födseln), särskilt av för tidigt födda barn, rekommenderas inte vid användning av Captopril Mylan.

Vid amning av ett äldre spädbarn ska durådgöra med din läkare om fördelar och risker med att använda Captopril Mylan jämfört med andra läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Din körförmåga eller förmåga att använda maskiner kan vara försämrad, främst i början av behandlingen eller i samband med att dosen av läkemedlet justeras. Läkemedlet i kombination med alkohol kan också försämra din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Hur du påverkas beror på hur mottaglig du är och kan skilja sig från hur andra människor reagerar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Captopril Mylan innehåller laktos

Captopril Mylan innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU TAR CAPTOPRIL MYLAN


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Allmänna rekommendationer:Din läkare kommer att justera dosen så att den passar dig optimalt. Den högsta rekommenderade dosen är 150 mg per dag.Äldre patienter och patienter med njurproblem kan ges en lägre startdos.


Captopril Mylan kan tas före, i samband med eller efter måltider.


Användning för barn

För barn är vanlig startdos 0,3 mg/kg kroppsvikt (för prematura och nyfödda 0,15 mg/kg).


Om du upplever att effekten av Captopril Mylan är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare.


Om du har tagit för stor mängd av Captopril Mylan

Om Du av misstag tar för många tabletter, eller om ett barn sväljer några tabletter, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112).

Symtom på överdosering är blodtrycksfall (man känner sig svimfärdig när man ställer sig upp), chock, brist på energi, låg puls, störningar i saltbalansen och njursvikt.


Om du har glömt att ta Captopril Mylan:

Ta bara nästa dos som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om något av följande skulle uppträda ska du sluta ta Captopril Mylan och omedelbart uppsöka läkare eller närmaste akutmottagning:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Buksmärtor, kramper i magen och eventuellt illamående eller kräkningar (invärtes angioödem)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Andra biverkningar omfattar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Captopril Mylan ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga speciella förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletter 12,5 mg: Plastburkar 30, 100 och 200 tabletter, blister 100x1 (endos)

Tabletter 25 mg: Plastburkar 100 och 200 tabletter, blister 100x1 (endos)

Tabletter 50 mg: Plastburkar 100 och 200 tabletter, blister 100x1 (endos)


Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel. 08-555 227 50

Tel. 08-555 227 51

E-post: inform@mylan.se


Denna bipacksedel ändrades senast: 2014-10-06