iMeds.se

Carbo Medicinalis

Läkemdelsverket 2014-10-16

Bipacksedel


Carbo medicinalis

Tabletter 250 mg


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än den som finns angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen.


Vad innehåller läkemedlet?


1 tablett innehåller:

Verksamma ämnen: Aktivt kol 250 mg.

Övriga ämnen: Sackaros, laktosmonohydrat, magnesiumstearat och karmellosnatrium.


Hur verkar läkemedlet?


Aktivt kol absorberar skadliga, oönskade eller patogena ämnen i mag-tarmkanalen och förhindrar att de tas upp i kroppen.


Innehavare av försäljningstillstånd

Abcur AB

Box 1452

251 14 Helsingborg


Tillverkare

Cabot Norit Nederland B.V.

Mr. Ovingkanaal-O.Z. 3

7891 EV Klazienaveen

Nederländerna


Vad används läkemedlet för?


Som komplement till diet vid akut diarré.


När skall läkemedlet inte användas?


Carbo medicinalis ska ej användas vid stopp i tarmen, misstanke om tarmvred, akut magsmärta eller tarmsjukdomen ulcerös kolit, eller om du är överkänslig mot något av innehållsämnena.


Att tänka på innan och när Du använder läkemedlet


Vid förgiftningar med frätande ämnen bör Carbo medicinalis ej användas, kontakta din läkare.


Läkemedlet innehåller sackaros och laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Graviditet och amning


Carbo medicinalis kan användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner


Användningen har ingen påverkan på förmågan att köra bil eller sköta maskiner.


Vad skall Du undvika när Du använder detta läkemedel?


Användning av Carbo medicinalis minskar i allmänhet andra orala mediciners verkan vid samtidigt intag. Detta gör t ex att effekten av p-piller kan minska. Därför bör ytterligare preventivmetod användas som tillägg.


Hur skall Du använda läkemedlet?


3-6 tabletter tas vid behov. Tabletterna tas en till flera gånger dagligen, före eller efter måltid, nedsköljda med vatten. De som har svårt att svälja tabletter kan först lösa upp dem i lite vatten.

Om diarrén inte gått över efter tre dagars behandling, ska läkare kontaktas för att fastställa anledningen till besvären.

Carbo medicinalis färgar avföringen svart.


Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?


Förstoppning kan förekomma.


Hur skall läkemedlet förvaras?


Tabletterna ska förvaras i originalförpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Datum för senaste revidering av bipacksedeln: 2014-10-16