iMeds.se

Cardizem Retard

Bipacksedel: Information till användaren


Cardizem 60 mg filmdragerade tabletter

Cardizem Retard 90 mg depottabletter

Cardizem Retard 120 mg depottabletter

Cardizem Retard 180 mg depottabletter


Diltiazemhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cardizem/Cardizem Retard är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Cardizem/Cardizem Retard

3. Hur du använder Cardizem/Cardizem Retard

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Cardizem/Cardizem Retard ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cardizem/CardizemRetard är och vad det används för


Cardizem ochCardizem Retard är så kallade kalciumantagonister som hämmar inflödet av kalcium i vissa celler. För hjärtat innebär det ett minskat arbete och därmed minskad risk för överansträngning av hjärtmuskeln.

Risken för kärlkramp i hjärtat minskar. Vid förhöjt blodtryck vidgas blodkärlen, varvid blodtrycket sjunker. Cardizem Retard depottabletter innehåller diltiazem i en kärna omgiven av ett skal försett med små hål. Tablettskalet passerar opåverkat genom tarmen, medan den aktiva substansen löses ut under vägen genom mag-tarmkanalen.

Behandling av kärlkramp i hjärtat (stabil angina pectoris) och högt blodtryck (hypertoni).


2. Vad du behöver veta innan du använder Cardizem/CardizemRetard


Använd inte Cardizem/Cardizem Retard


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cardizem/CardizemRetard.


Om du har någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandlingen med Cardizem/CardizemRetard påbörjas:

lågt blodtryck


Kalciumantagonister såsom diltiazem kan ge humörsvängningar, inklusive depression.


Sluta att ta Cardizem/Cardizem Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.


Andra läkemedel och Cardizem/Cardizem Retard

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med Cardizem/Cardizem retard, t ex vissa läkemedel:


Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Om du behöver narkos vid en operation ska narkosläkaren informeras om att du tar Cardizem/Cardizem Retard.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare föreanvändning av Cardizem/Cardizem Retard under graviditet.


Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Cardizem/Cardizem Retard under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Cardizem/Cardizem Retard kan biverkningar som yrsel och sjukdomskänsla förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cardizem innehåller laktos ochCardizem Retard innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar någon av dessa mediciner.


3. Hur du använder Cardizem/CardizemRetard


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Cardizem tabletter skall sväljas med minst ½ glas vätska, kan delas men får ej tuggas.

Cardizem Retard depottabletter skall sväljas hela med minst ½ glas vätska minst 15 minuter

före måltid. Depottabletterna får ej delas eller tuggas.


Om du använt för stor mängd av Cardizem/Cardizem Retard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Cardizem/Cardizem Retard

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): vätskeansamling, svullnad i armar och ben (perifert ödem)


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, yrsel, trötthet. Hjärtblock (AV-block I, II eller III), vallningar. Illamående, förstoppning, halsbränna och sura uppstötningar (dyspepsi), magsmärta. Hudutslag, klåda, sjukdomskänsla. Ansiktsrodnad med värmekänsla. Hjärtklappning. Leverpåverkan.


Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 på 1 000 men färre än 1 på 100 användare): Nervositet, svårighet att somna. Låg puls, plötsligt blodtrycksfall när man reser sig upp, kräkningar, diarré, ökade levervärden (ASAT, ALAT, LDH eller ALP)


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Störningar i hjärtrytmen (såsom snabb puls, extraslag), förvärrad kärlkramp, lågt blodtryck. Muntorrhet, nässelutslag, ankelsvullnad, muskel- och ledsmärta, hud- och slemhinnerubbningar (ibland allvarliga). Sömnrubbningar, förvirring. Leverinflammation. Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning). Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (så kallat angioödem se Varningar och försiktighet)


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Minskat antal trombocyter i blodet, humörsvängningar (inklusive depression), ofrivilliga muskelrörelser (extrapyramidalt syndrom), korta, ofrivilliga muskelryckningar (myokloni), hjärtsvikt, inflammation i en kärlvägg (vaskulit), tandköttssvullnad, ljuskänslighet (fotosensitivitet), utslag, fjällande hudinflammation (exfolativ dermatit), varfyllda blåsor på kroppen (pustulos), ibland fjällande hudrodnad med eller utan feber (deskvamativt erytem, svettningar, förstoring av bröstkörtlarna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cardizem/CardizemRetard ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Cardizem

Den aktiva substansen är: Diltiazemhydroklorid 60 mg per tablett.

Övriga innehållsämnen är: Povidon, magnesiumstearat, makrogol 6000, vattenfri laktos 260 mg/tablett, vegetabilisk olja, talk, hypromellos, etylcellulosa.


Cardizem Retard

Den aktiva substansen är: Diltiazemhydroklorid 90 mg, 120 mg respektive 180 mg per tablett.

Övriga innehållsämnen är: Povidon, magnesiumstearat, makrogol 6000, natriumdivätecitrat, sackaros 50 mg, 69 mg resp 155 mg per depottablett, polymerbeläggning, acetyltributylcitrat, polymeriserad ricinolja, natriumvätekarbonat, etylvanillin, titandioxid (färgämne E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Utseende:

Cardizem 60 mg: vit, rund filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.


Cardizem Retard 90 mg, 120 mg, 180 mg: vit, kupad, rund tablett.


Förpackningsstorlekar:

Cardizem

Blister endosförpackningar innehållande 49x1 tabletter.

Plastburk innehållande 300 tabletter.


Cardizem Retard


90 mg

120 mg

180 mg

Blister

49 x 1 tabletter

49 x 1 tabletter

49 x 1 tabletter

Plastburk

30 tabletter

30 tabletter200 tabletter

200 tabletter

200 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-02