iMeds.se

Carprodyl

Information för alternativet: Carprodyl 20 Mg Tablett Till Hund, Carprodyl 50 Mg Tablett Till Hund, Carprodyl 100 Mg Tablett Till Hund, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-05-29

BIPACKSEDEL


CARPRODYL 20 MG TABLETTER TILL HUND.

CARPRODYL 50 MG TABLETTER TILL HUND.

CARPRODYL 100 MG TABLETTER TILL HUND.1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Ceva Animal Health AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkingssats:

CEVA Santé Animale

ZI Trés le Bois

22600 Loudéac

Frankrike


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


CARPRODYL 20 mg tabletter till hund


CARPRODYL 50 mg tabletter till hund


CARPRODYL 100 mg tabletter till hund

Karprofen


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 tablett innehåller:

Carprodyl 20 mg, karprofen 20 mg och 0,0375 mg gul järnoxid (E172)

Carprodyl 50 mg, karprofen 50 mg och 0,09375 mg gul järnoxid (E172)

Carprodyl 100 mg, karprofen 100 mg och 0,1875 mg gul järnoxid (E172)


Runda, beige tabletter med brytskåra.

Tabletterna kan delas i två lika stora halvor.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


För att minska inflammation och smärta orsakad av sjukdom i muskulatur, leder och skelett samt vid kronisk ledsjukdom.


Som uppföljande behandling av smärta efter operation och inledande smärtlindring med injektionsbehandling.


5. KONTRAINDIKATIONER


Använd inte till katt

Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

Använd inte vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av läkemedlets hjälpämnen.

Använd inte till hundar med hjärt-, njur- eller leversjukdom, vid risk för sår eller blödning i mag-tarmkanalen eller vid tecken på viss sjuklig förändring av blodet (bloddyskrasi).

Använd inte till valpar yngre än 4 månader.


6. BIVERKNINGAR


Carprodyl tillhör gruppen NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Vanliga biverkningar för NSAID-läkemedel som kräkningar, lös avföring/diarré, blodig avföring, nedsatt matlust och trötthet har noterats

Dessa biverkningar ses i allmänhet under den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner efter avslutad behandling, men kan i enstaka fall vara allvarliga eller livshotande.

Blödning i mag-tarmkanalen har rapporterats i sällsynta fall.

Vid tecken på biverkningar skall behandlingen genast avbrytas och veterinär kontaktas.

Liksom för andra NSAID-läkemedel finns en risk för sällsynta biverkningar på lever och njure.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Hund


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG


Tabletten ges via munnen.


4 mg karprofen/kg kroppsvikt per dygn


För att minska inflammation och smärta orsakad av sjukdom i muskulatur, leder och skelett samt vid kronisk ledsjukdom:

Startdos 4 mg karprofen/kg kroppsvikt per dygn. Dosen kan ges som engångsdos eller fördelas på två doseringstillfällen i lika stora doser. Dygnsdosen kan minskas beroende på hur hunden svarar på behandlingen.

Behandlingens längd är beroende av behandlingssvaret. Långtidsbehandling ska kontinuerligt övervakas av veterinär.


För förlängning av den antiinflammatoriska och smärtstillande effekten av en karprofeninjektion som givits före operation, kan 4 mg karprofen/kg kroppsvikt per dygn ges i 5 dagar efter operation.

Överskrid inte den rekommenderade dosen.


Tabletterna är smaksatta och äts frivilligt av de flesta hundar.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


-


10. KARENSTID


Ej relevant


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGANVISNINGAR


Inga särskilda förvaringsanvisningar avseende lagringstemperatur.

Förvaras i blistret i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Halverade tabletter skall användas inom 7 dagar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och blistren efter Utg.dat. respektive ’EXP’

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR


Särskilda varningar för användning till djur

Behandling av äldre hundar kan innebära ökade risker. Om behandling av gamla hundar inte kan undvikas bör dessa övervakas noga.

Undvik behandling av hundar som är uttorkade, har för låg halt av protein i blodet (hypoproteinemi), har låg blodvolym (hypovolemiska) eller lågt blodtryck, eftersom det då finns en ökad risk för njurskador

Vid antiinflammatoriska tillstånd som förknippas med bakteriella infektioner ordinerar veterinären även ett lämpligt antibiotikum.

Vid långtidsbehandling ska behandlingseffekten regelbundet övervakas av veterinär.

Eftersom tabletterna är smaksatta skall de förvaras på en säker plats utom räckhåll för djur.


Särskilda varningar för personer som administrerar läkemedlet till djur

I fall av oavsiktligt intag, kontakta omedelbart läkare och uppvisa förpackningen.

Tvätta händerna efter hantering av tabletterna.


Dräktighet och digivning

Studier på laboratoriedjur (råtta och kanin) har visat att karprofen är fosterskadande i doser nära de som normalt ges för behandling.

Produktens säkerhet har inte undersökts vid användning till dräktiga och digivande tikar.

Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.


Interaktioner

Karprofen ska inte ges tillsammans med glukokortikoider (kortison).

Ge inte andra NSAID (antiinflammatoriska läkemedel) samtidigt eller inom 24 timmar från varandra, eftersom en del NSAID-läkemedel i hög grad kan vara bundna till proteiner i plasma och härmed konkurrera med andra läkemedel som i hög grad är bundna till proteiner i plasma, vilket i sin tur kan leda till skadliga effekter.


Undvik samtidig behandling med läkemedel som kan vara skadliga för njurarna.


Överdosering

Inga tecken på toxicitet (giftighet) sågs hos hundar behandlade med upp till 6 mg karprofen/kg kroppsvikt två gånger dagligen i 7 dagar (motsvarande 3 gånger den rekommenderade dosen 4 mg/kg).

Det finns inget specifikt motgift mot överdosering av karprofen. Allmän understödjande behandling, som vid NSAID-överdosering skall ges.

Kontakta din veterinär vid misstanke om att din hund har ätit fler tabletter än den rekommenderade dosen.

Allvarliga biverkningar kan uppkomma om stora mängder intas. Kontakta din veterinär om du misstänker att din hund har ätit fler tabletter än den rekommenderade dosen.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDR FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2015-05-29


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Tabletterna är smaksatta och äts frivilligt av de flesta hundar.


Förpackningsstorlekar

Carprodyl 20 mg

Kartong med 20 tabletter:2 blister om 10 tabletter

Kartong med100 tabletter: 10 blister om 10 tabletter

Kartong med 200 tabletter: 20 blister om 10 tabletter

Kartong med 500 tabletter: 50 blister om 10 tabletter


Carprodyl 50 och 100 mg

Kartong med 20 tabletter: 4 blister om 5 tabletter

Kartong med 100 tabletter: 20 blister om 5 tabletter

Kartong med 200 tabletter: 40 blister om 5 tabletter

Kartong med 500 tabletter: 100 blister om 5 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.