iMeds.se

Cartrophen Vet.

Läkemedelsverket 2012-03-27

BipacksedelVETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Cartrophen vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösningDEKLARATION AV AKTIVT OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

Aktivt innehållsämne: Natriumpentosanpolysulfat (NaPPs) 100 mg/ml.

Företeckning över hjälpämnen: Benzylalkohol 0,01 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumhydroxid/saltsyra (till pH 6), vatten för injektionsvätskor till 1 ml.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Arthropharm (Europe) Ltd.
50 Bedford Street

Belfast BT2 7FW
Nordirland


TILLVERKARE

Arthropharm Ireland Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

IrlandEurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25

5531AE Bladel

NederländernaDJURSLAG

HundANVÄNDNINGSOMRÅDE

För behandling av hälta och smärta vid osteoartrit (icke infektiös artros).

DOSERING OCH ADMINISTRERINGSSÄTT

3 mg/kg (1 ml/ 33 kg kroppsvikt) subkutant ges 4 gånger med 5-7 dagars mellanrum. Noggrann dosering är av största vikt.

För att möjliggöra så noggrann dosering som möjligt rekommenderas att en injektionsspruta av insulintyp (1 ml) används för hundar som väger mindre än 10 kg.

KONTRAINDIKATIONER

Cartrophen vet ska inte användas om hunden har ökad blödningsbenägenhet, orsakad av t ex läkemedelsbehandling eller medfödda störningar i koagulationsförmågan.

Planerad kirurgi bör inte utföras under behandlingsdagen.BIVERKNINGAR

Fall av kräkningar och diarré har rapporterats liksom enstaka fall av påverkan på centrala nervsystemet i form av trötthet och likgiltighet dygnet efter behandling.

Blödningstiden (mätt som APTT) är förlängd under c:a 8 timmar efter behandling.KARENSTID

Ej relevantSÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Förvaras i kartongen. Ljuskänsligt.

Användes inom 4 veckor efter öppnandet.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.SÄRSKILDA VARNINGAR

Den rekommenderade dosen ska inte överskridas.

Kirurgiska ingrepp bör inte utföras på behandlingsdagarna. Hundarna bör heller inte utsättas för kraftig fysisk ansträngning eller situationer där skaderisken kan anses vara hög. Om djuret uppvisar tecken på ökad blödningsbenägenhet bör behandlingen avbrytas och underliggande orsak utredas.

Skall ej användas till dräktiga och lakterande tikar eftersom effekterna av Cartrophen vet vid dräktighet och laktation inte har studerats.

Cartrophen vet kan öka effekten av andra medel som påverkar koagulationen.

Samtidig behandling med NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel) och kortikosteroider bör också undvikas.

Överdosering: En toleransstudie visade att upp till 10 ggr rekommenderad dos med rekommenderat behandlingsintervall inte gav några kliniska symptom. En viss höjning i ALAT sågs efter 4 veckors behandling med 30 mg/kg. Två timmar efter att 15 mg/kg NaPPS hade givits subkutant till hund var koagulationstiden (mätt som APTT) förlängd 5 gånger. När 30 mg/kg givits var förlängningen mer än 15 gånger.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

Överblivet läkemedel bör lämnas till apotek för destruktion.DATUM FÖR SENASTE ÖVERSYN AV BIPACKSEDELN

2012-03-27