iMeds.se

Carvedilol Hexal

Information för alternativet: Carvedilol Hexal 12,5 Mg Tablett, Carvedilol Hexal 25 Mg Tablett, Carvedilol Hexal 6,25 Mg Tablett, visar 2 alternativ

[Skriv text]

Bipacksedel: Information till användaren


Carvedilol HEXAL 6,25 mg, 12,5 mg och 25 mg tabletter


karvedilol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Carvedilol HEXAL är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Carvedilol HEXAL

3. Hur du tar Carvedilol HEXAL

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Carvedilol HEXAL ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Carvedilol HEXAL är och vad det används för


Carvedilol HEXAL används för att behandla:


Karvedilol som finns i Carvedilol HEXAL kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Carvedilol HEXAL


Ta inte Carvedilol HEXAL:


Ta inte Carvedilol HEXAL om något av det ovanstående gäller dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Carvedilol HEXAL om du är osäker.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Carvedilol HEXAL om


Om något av det ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Carvedilol HEXAL.


Barn och ungdomar

Carvedilol HEXAL rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräckliga data om läkemedlets säkerhet och effekt.


Andra läkemedel och Carvedilol HEXAL

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och växtbaserade läkemedel. Carvedilol HEXAL kan påverka hur vissa läkemedel fungerar, och vissa andra läkemedel kan påverka hur Carvedilol HEXAL fungerar.

Det är särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


Operationer

Tala om för läkaren om du ska opereras. Vissa narkosmedel kan sänka ditt blodtryck och göra att det blir alldeles för lågt.


Graviditet och amning

Ta inte Carvedilol HEXAL om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar, om inte läkaren har ordinerat det.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr när du tar Carvedilol HEXAL. Detta uppkommer oftare i början av behandlingen eller när behandlingen ändras, samt om man intar alkohol. Om detta händer dig ska du inte köra bil eller andra fordon och inte använda verktyg eller maskiner. Tala med läkare om du får andra problem när du tar Carvedilol HEXAL som kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda verktyg och maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Carvedilol HEXAL innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Carvedilol HEXAL


Ta alltiddetta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkaren om du är osäker.


Carvedilol HEXAL6,25 mg:


Detta läkemedel finns även tillgängligt i tabletter med en lägre och högre styrka.


Behandling av högt blodtryck

Vuxna:

Startdos: 2 tabletter en gång dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 4 tabletter en gång dagligen.

Högsta dos: 4 tabletter två gånger dagligen.


Äldre:

Startdos: 2 tabletter en gång dagligen.

Dosen kan ökas gradvis efter behov.

Högsta dos: 4 tabletter två gånger dagligen.


Behandling av kärlkramp (angina pectoris)

Startdos: 2 tabletter två gånger dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 4 tabletter två gånger dagligen.

Högsta dos: 8 tabletter två gånger dagligen.

Äldre personer ska ta högst 4 tabletter två gånger dagligen.


Behandling av hjärtsvikt

Startdos: 1/2 tablett två gånger dagligen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan dosen gradvis ökas när det har gått minst två veckor på följande sätt: 1 tabletter två gånger dagligen, därefter 2 tabletter två gånger dagligen, följt av 4 tabletter två gånger dagligen.

Högsta dos: 4 tabletter två gånger dagligen.

Högsta dosen för personer som väger över 85 kg och inte har allvarlig hjärtsvikt är 8 tabletter två gånger dagligen.


Läkaren kommer att noggrant följa upp dig när behandlingen har påbörjats och efter dosökningar.


Carvedilol HEXAL12,5 mg:


Detta läkemedel finns även tillgängligt i tabletter med en lägre och högre styrka.


Behandling av högt blodtryck

Vuxna:

Startdos: 1 tablett en gång dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 2 tabletter en gång dagligen.

Högsta dos: 2 tabletter två gånger dagligen.


Äldre:

Startdos: 1 tabletter en gång dagligen.

Dosen kan ökas gradvis efter behov.

Högsta dos: 2 tabletter två gånger dagligen.


Behandling av kärlkramp (angina pectoris)

Startdos: 1 tablett två gånger dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 2 tabletter två gånger dagligen.

Högsta dos: 4 tabletter två gånger dagligen.

Äldre personer ska ta högst 2 tabletter två gånger dagligen.


Behandling av hjärtsvikt

Startdos: 3,125 mg karvedilol1 två gånger dagligen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan dosen gradvis ökas när det har gått minst två veckor på följande sätt: 1/2 tablett två gånger dagligen, därefter 1 tablett två gånger dagligen, följt av 2 tabletter två gånger dagligen.

Högsta dos: 2 tabletter två gånger dagligen.

Högsta dos för personer som väger över 85 kg och inte har allvarlig hjärtsvikt är 4 tabletter två gånger dagligen.


1För denna dos måste tabletter med mindre mängd aktiv substans användas.


Läkaren kommer att kontrollera dig noggrant när behandlingen har påbörjats och efter dosökningar.


Carvedilol HEXAL25 mg:


Detta läkemedel finns även tillgängligt i tabletter med en lägre styrka.


Behandling av högt blodtryck

Vuxna:

Startdos: 1/2 tablett en gång dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 1 tablett en gång dagligen.

Högsta dos: 1 tablett två gånger dagligen.


Äldre:

Startdos: 1/2 tablett en gång dagligen.

Dosen kan ökas gradvis efter behov.

Högsta dos: 1 tablett två gånger dagligen.


Behandling av kärlkramp (angina pectoris)

Startdos: 1/2 tablett två gånger dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 1 tablett två gånger dagligen.

Högsta dos: 2 tabletter två gånger dagligen.

Äldre personer ska ta högst 1 tablett två gånger dagligen.


Behandling av hjärtsvikt

Startdos: 3,125 mg karvedilol1 två gånger dagligen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan dosen gradvis ökas när det har gått minst två veckor på följande sätt: 6,25 mg karvedilol1två gånger dagligen, därefter1/2 tablett två gånger dagligen, följt av 1 tablett två gånger dagligen.

Högsta dos: 1 tablett två gånger dagligen.

Högsta dos för personer som väger över 85 kg och inte har allvarlig hjärtsvikt är 2 tabletter två gånger dagligen.


1För denna dos måste tabletter med mindre mängd aktiv substans användas.


Läkaren kommer att kontrollera dig noggrant när behandlingen har påbörjats och efter dosökningar.


Nedsatt leverfunktion (ej allvarlig) eller nedsatt njurfunktion

Dosen bestäms av läkaren och anpassas specifikt för dig.


Hur du tar tabletterna

Ta tabletterna med ett glas vatten, med eller utan måltid. Om du tar Carvedilol HEXAL för hjärtsvikt är det bäst att ta tabletterna tillsammans med måltid.


Hur du delar tabletterna

Lägg tabletten med brytskåran uppåt på en plan och hård yta. Tryck stadigt med fingret mitt på tabletten tills den delas i två delar.


Behandlingslängd

Avgörs av ansvarig läkare.


Om du har tagit för stor mängd av Carvedilol HEXAL

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning, eller bege dig direkt till sjukhuset. Ta läkemedelsförpackningen med dig.


Om du har tagit för många tabletter kan följande symtom uppkomma: långsam puls, yrsel eller ostadighetskänsla, andfåddhet, väsande andning eller extrem trötthet.

Om du har glömt att ta Carvedilol HEXAL

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det bara är en kort tid kvar innan det är dags för nästa dos ska du dock hoppa över den dos du missat.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Carvedilol HEXAL

Sluta inte ta detta läkemedel utan att tala med läkare. Läkaren kan vilja trappa ner behandlingen under 1 till 2 veckor.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkaren omedelbart om du får någon av följande biverkningar:


Svåra allergiska reaktioner. Tecken på detta kan vara plötslig svullnad av svalg, ansikte, läppar eller munhåla som gör det svårt att andas eller svälja.

Bröstsmärtor med samtidig andnöd, svettning och illamående.


Du kissar mera sällanoch benen svullnar, vilket tyder på problem med njurarna.


Allvarliga hudreaktioner, såsom hudutslag, rodnad, blåsor på läpparna, runt ögonen eller i munnen, fjällande hud (symtom på erythema multiforme), sår i munnen, på läpparna och huden (tecken på Stevens-Johnsons syndrom), avlossning av det översta hudlagret från de nedre hudlagren (tecken på toxisk epidermal nekrolys).


Mycket lågt blodsocker(hypoglykemi)som kan leda till krampanfall eller medvetslöshet.


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Yrsel, huvudvärk, svaghetskänsla och trötthet är oftast lindriga biverkningar och uppträder oftast i början av behandlingen.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Carvedilol HEXAL kan också framkalla tecken på diabetes hos personer som har en mycket lindrig form av diabetes kallad ”latent diabetes”.


Om några biverkningar blir allvarliga eller besvärande, eller om du får några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala


5. Hur Carvedilol HEXAL ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

6,25 mg: Gul, rund, konvex tablett med brytskåra, märkt C2.

12,5 mg: Röd/brun, rund, konvex tablett med brytskåra, märkt C3.

25 mg: Vit, rund konvex tablett med brytskåra, märkt C4.


Carvedilol HEXAL finns i polyetenflaskor om 28, 30, 60, 100, 250 och 500 tabletter, samt i

PVC/Al-blister om 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 98, 98x1 och 100 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, PL-02-672 Warsawa, Polen.

eller

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-06-16