iMeds.se

Caspofungin Teva


Bipacksedel: Information till användaren


Caspofungin Teva 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Caspofungin Teva 70 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning


kaspofungin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Caspofungin Teva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Caspofungin Teva

3. Hur du använder Caspofungin Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Caspofungin Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Caspofungin Teva är och vad det användsför


Caspofungin Teva innehåller ett läkemedel som kallas kaspofungin. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas antimykotikum (medel mot svamp).


Vad Caspofungin Tevaanvänds för


Caspofungin Teva används för att behandla följande infektioner hos barn, ungdomar och vuxna:


Hur Caspofungin Tevafungerar

Caspofungin Teva gör svampceller sköra och hindrar svampen från att växa ordentligt. Detta hindrar infektionen från att sprida sig och ger kroppens naturliga försvar en chans att helt göra sig av med infektionen.


Kaspofungin som finns i Caspofungin Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Caspofungin Teva


Använd inte Caspofungin Teva :

om du är allergisk mot kaspofungin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Om du är osäker rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får ditt läkemedel.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare sjuksköterska ellerapotekspersonal innan du får Caspofungin Teva om:


Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får Caspofungin Teva.


Andra läkemedel och Caspofungin Teva

Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana eller naturläkemedel. Detta på grund av att Caspofungin Teva kan påverka det sätt som andra läkemedel verkar på. Andra läkemedel kan också påverka det sätt på vilket Caspofungin Teva verkar.


Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får Caspofungin Teva.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts med Caspofungin Teva. Biverkningar kan dock förekomma (t.ex. allergiska reaktioner, yrsel, kramper) som kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Caspofungin Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, dvs. det är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Caspofungin Teva


Caspofungin Teva förbereds och ges alltid av professionell sjukvårdspersonal.

Du kommer få Caspofungin Teva:


Din läkare kommer att bestämma längden av behandlingen och hur mycket Caspofungin Teva du kommer att få per dag. Din läkare kommer att kontrollera hur väl läkemedlet fungerar för dig. Om du väger mer än 80 kg kan du behöva en annan dos.


Användning för barn och ungdomar

Dosen för barn och ungdomar kan skilja sig från dosen till vuxna.


Om du har fått för stor mängd av Caspofungin Teva

Din läkare kommer att bestämma hur mycket Caspofungin Teva du behöver och längden av behandlingen per dag. Om du är orolig över att du kan ha fått för mycket Caspofungin Teva, tala med din läkare eller sjuksköterska omedelbart.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar, tala omedelbart med din läkare eller sjuksköterska – du kan behöva akut sjukvårdsbehandling:


Som för alla receptbelagda läkemedel kan vissa biverkningar vara allvarliga. Fråga din läkare efter mer information.


Andra biverkningar hos vuxna inkluderar:


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar:


Mycket vanliga:kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

feber


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:


Andra biverkningar som rapporterats efter att läkemedlet introducerats på marknaden


Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare:


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Caspofungin Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller injektionsflaskor efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).


Så snart Caspofungin Teva färdigställts bör den användas omedelbart. Detta på grund av att den inte innehåller några ämnen som stoppar bakterietillväxt. Endast utbildad sjukvårdspersonal som har läst hela bruksanvisningen bör färdigställa detta läkemedel (se nedan ”Instruktioner för att lösa upp och späda Caspofungin Teva”).


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Pulvret är ett sterilt, vitt till benvitt pulver.


Caspofungin Teva 50 mg:

10 ml ofärgad, genomskinlig Typ I glasinjektionsflaska med en grå (bromobutyl) gummipropp med ett aluminiumband och ett rött (polypropen) plastsnäpplock.


Caspofungin Teva 70 mg:

10 ml ofärgad, genomskinlig Typ I glasinjektionsflaska med en grå (bromobutyl) gummipropp med ett aluminiumband och ett orange (polypropen) plastsnäpplock.


Varje förpackning innehåller en injektionsflaska med pulver.


Innehavare av godkännande för försäljning


Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-07-14


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal :


Instruktioner för att lösa upp och späda Caspofungin Teva:


Upplösning av Caspofungin Teva

ANVÄND INTE SPÄDNINGSVÄTSKOR INNEHÅLLANDE GLUKOS, eftersom Caspofungin Teva inte är stabilt i spädningsvätskor innehållande glukos. BLANDA ELLER INFUNDERA INTE Caspofungin Teva MED NÅGRA ANDRA LÄKEMEDEL eftersom det inte finns data tillgängligt angående kompatibiliteten för Caspofungin Teva med andra intravenösa substanser, tillsatsämnen eller läkemedel. Kontrollera visuellt infusionslösningen med avseende på partiklar eller missfärgning.


Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har demonstrerats för beredd lösning i 24 timmar vid förvaring vid 25 °C eller lägre vid upplösning med vatten för injektionsvätska.


Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har demonstrerats för spädd infusionslösning till patient i 24 timmar vid förvaring vid 25°C och i 48 timmar vid 2°C till 8°C vid spädning med 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) eller 2, 25 mg/ml (0,225 %) natriumkloridlösning för infusion eller med lakterad Ringerlösning.


Ur mikrobiologisk synpunkt, bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, är förvaringstiden och förvaringsvillkoren användarens ansvar fram till användning och bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 °C till 8 °C, om inte upplösning och utspädning har gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


INSTRUKTION FÖR BEREDNING AV INFUSIONSLÖSNING TILL VUXNA


Steg 1 Beredning i konventionell injektionsflaska

För att lösa upp pulvret, låt injektionsflaskan anta rumstemperatur och tillsätt aseptiskt 10,5 ml vatten för injektionsvätskor.

Caspofungin Teva 50 mg: Koncentrationerna i de upplösta injektionsflaskorna blir 5,2 mg/ml.

Caspofungin Teva 70 mg: Koncentrationerna i de upplösta injektionsflaskorna blir 7,2 mg/ml.


Det vita till benvita kompakta frystorkade pulvret kommer att upplösas helt. Blanda varsamt tills en klar lösning erhålls. Kontrollera visuellt den färdiga lösningen med avseende på partiklar eller missfärgningar. Den färdiga lösningen kan förvaras upp till 24 timmar vid förvaring i 25 °C eller lägre.


Steg 2 Tillsättning av upplöst Caspofungin Teva till infusionslösning för patient

Spädningsvätskor till den slutgiltiga infusionslösningen är: Natriumklorid injektionsvätska eller lakterad Ringerlösning. Infusionslösningen färdigställs genom att aseptiskt tillsätta den rätta mängden upplöst koncentrat (enligt tabellen nedan) till en 250 ml infusionspåse eller flaska. Reducerad infusionsvolym om 100 ml kan användas, om medicinskt nödvändigt, till doserna 50 mg eller 35 mg dagligen. Använd ej om lösningen är grumlig eller har fällningar.


FÄRDIGSTÄLLANDE AV INFUSIONSLÖSNING TILL VUXNA


Caspofungin Teva 50 mg:

DOS*

Volym upplöst

Caspofungin Teva för

överföring till

infusionspåse eller

flaska

Standardberedning

(upplöst Caspofungin Teva tillsatt till 250 ml)

slutlig koncentration

Reducerad

infusionsvolym

(upplöst Caspofungin Teva tillsatt till 100 ml)

slutlig koncentration

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

-

50 mg

vid reducerad volym

10 ml

-

0,47 mg/ml

35 mg för måttlig

leverfunktions-nedsättning

(från en 50 mg injektionsflaska)

7 ml

0,14 mg/ml

-

35 mg för måttlig

leverfunktions-nedsättning

(från en 50 mg injektionsflaska)

vid reducerad volym

7 ml

-

0,34 mg/ml

* 10,5 ml bör alltid användas för beredning i injektionsflaska


Caspofungin Teva 70 mg

DOS*

Volym upplöst

Caspofungin Teva för överföring till

infusionspåse eller

flaska

Standardberedning

(upplöst Caspofungin Teva tillsatt till 250 ml)

slutlig koncentration

Reducerad

infusionsvolym

(upplöst Caspofungin Teva tillsatt till 100 ml)

slutlig koncentration

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Rekommenderas ej

70 mg

(från två 50 mg injektionsflaskor)**

14 ml

0,28 mg/ml

Rekommenderas ej

35 mg för måttlig

leverfunktions-nedsättning (från en 70 mg injektionsflaska)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

*10,5 ml bör alltid användas för beredning i injektionsflaska.

**Om en 70 mg injektionsflaska inte finns tillgängliga, kan 70 mg dosen beredas från två 50 mg injektionsflaskor.


INSTRUKTION FÖR BEREDNING AV INFUSIONSLÖSNING TILL BARN


Beräkning av kroppsyta för dosering till barn

Innan beredning av infusionslösning, beräkna patientens kroppsyta enligt följande formel (Mosteller´s

formel):Beredning av 70 mg/m2infusionslösning till barn >3 månaders ålder (med en 50 mg eller en 70 mg injektionsflaska)

1. Fastställ den aktuella engångsbolusdosen för behandling av barnet med hjälp av patientens beräknade kroppsyta (enligt formel ovan) och följande ekvation:


Kroppsyta (m2) X 70 mg/m2 = engångsbolusdos

Maximal engångsbolusdos dag 1 ska ej överstiga 70 mg oavsett patientens beräknade dos.


2. Låt injektionsflaskan med Caspofungin Teva anta rumstemperatur.

3. Tillsätt aseptiskt 10,5 ml vatten för injektionsvätskora. Detta upplösta koncentrat kan förvaras upp till 24 timmar vid förvaring i 25 °C eller lägreb.

Den slutliga koncentrationen av kaspofungin i injektionsflaskan blir:

4. Ta ut mängden läkemedel motsvarande den beräknade engångsbolusdosen (steg 1) från injektionsflaskan. Överför aseptiskt denna mängd (ml)c av upplöst koncentrat av Caspofungin Teva till en 250 ml infusionspåse (eller flaska) med 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumkloridlösning för infusion eller lakterad Ringerlösning. Alternativt kan mängden (ml)c upplöst koncentrat av Caspofungin Teva tillsättas till en reducerad infusionsvolym med 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumkloridlösning för infusion eller lakterad Ringerlösning, ej överstigande en slutlig koncentration om 0,5 mg/ml. Denna infusionslösning ska användas inom 24 timmar vid förvaring i 25°C eller lägre, eller inom 48 timmar vid kylförvaring 2 °C till 8 °C.


Beredning av 50 mg/m2infusionslösning till barn >3 månaders ålder (med en 50 mg eller en 70 mg injektionsflaska)

1. Fastställ den aktuella dagliga underhållsdosen för behandling av barnet med hjälp av patientens beräknade kroppsyta (enligt formel ovan) och följande ekvation:


Kroppsyta (m2) X 50 mg/m2 = daglig underhållsdos

Den dagliga underhållsdosen ska ej överstiga 70 mg oavsett patientens beräknade dos.

2. Låt injektionsflaskan med Caspofungin Teva anta rumstemperatur.

3. Tillsätt aseptiskt 10,5 ml vatten för injektionsvätskora. Detta upplösta koncentrat kan förvaras upp till 24 timmar vid förvaring i 25 °C eller lägreb.

Den slutliga koncentrationen av kaspofungin i injektionsflaskan blir:

- 5,2 mg/ml vid användning av en 50 mg injektionsflaska

- 7,2 mg/ml vid användning av en 70 mg injektionsflaska

4. Ta ut mängden läkemedel motsvarande den beräknade dagliga underhållsdosen (steg 1) från injektionsflaskan.

Överför aseptiskt denna mängd (ml)c av upplöst koncentrat av Caspofungin Teva till en 250 ml infusionspåse (eller flaska) med 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumkloridlösning för infusion eller lakterad Ringerlösning. Alternativt kan mängden (ml)c upplöst koncentrat av Caspofungin Teva tillsättas till en reducerad infusionsvolym med 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumkloridlösning för infusion eller lakterad Ringerlösning, ej överstigande en slutlig koncentration om 0,5 mg/ml. Denna infusionslösning ska användas inom 24 timmar vid förvaring i 25 °C eller lägre, eller inom 48 timmar vid kylförvaring 2 °C till 8 °C.


Noteringar för beredning

a) Det vita till benvita kompakta pulvret kommer att upplösas helt. Blanda varsamt tills en klar lösning erhålls.

b) Kontrollera visuellt den färdiga lösningen efter partiklar eller missfärgningar under upplösning och före infusion. Använd inte lösningen om den är grumlig eller har en fällning.

c) Caspofungin Teva är formulerad för att ge den dos som anges på injektionsflaskans etikett (50 mg eller 70 mg) då 10 ml tas från injektionsflaskan.


8