iMeds.se

Caverject Dual

Bipacksedel: Information till användaren


Caverject Dual 10 och 20 mikrogram

pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

alprostadil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Caverject Dual är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Caverject Dual

3. Hur du använder Caverject Dual

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Caverject Dual ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Caverject Dual är och vad det används för


Caverject Dual innehåller alprostadil. Alprostadil liknar ett ämne som finns naturligt i kroppen och som kallas prostaglandin E1. Det vidgar blodkärlen så att blodflödet i penis förbättras, vilket gör det lättare att få erektion. Caverject Dual är avsett för behandling av s.k. erektil dysfunktion, vilket omfattar svaga erektioner och impotens. Caverject Dual kan också användas tillsammans med andra diagnostiska hjälpmedel när din läkare vill hitta den exakta orsaken till din erektionsstörning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Caverject Dual


Använd inte Caverject Dual:

om du är allergisk (överkänslig) mot Caverject Dual, andra läkemedel som innehåller alprostadil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)


Varningar och försiktighet

Om du får en erektion som varar i mer än 4 timmar, uppsök genastläkare eftersom behandling måste inledas inom 6 timmar. Om du inte kan få tag på din läkare ska du åka till en akutmottagning.


Tala med läkare innandu använder Caverject Dual om du:


Sexuellt överförbara sjukdomar

Caverject Dual skyddar inte dig eller din partner mot sexuellt överförbara sjukdomar som AIDS, herpes eller gonorré. Vid injektionen kan en liten blödning uppstå vid injektionsstället. Detta kan innebära en förhöjd risk för överföring av sådana sjukdomar. Kondom kan skydda mot sexuellt överförbara sjukdomar. Om du behöver råd om preventivmedel eller s.k. säkert sex, vänd dig till din läkare eller kontakta närmaste preventivmedelsmottagning.


Andra läkemedel och Caverject Dual

Tala om för läkare innandu börjar använda Caverject Dual om du tarnågot av följande läkemedel:Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel.


Graviditet och amning

Caverject Dual kan användas av par som vill skaffa barn, och tillsammans med en partner som är gravid eller som ammar. Caverject Dual skyddar inte din partner mot graviditet. För att undvika en oönskad graviditet måste ett säkert preventivmedel användas.


Körförmåga och användning av maskiner

Caverject Dual förväntas inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Caverject Dual innehåller bensylalkohol och natrium

Caverject Dual innehåller bensylalkohol vilket kan orsaka överkänslighetsreaktioner.
Läkemedlet innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. det är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Caverject Dual


Åtminstone den första injektionen ges av en läkare eller sjuksköterska. Försök inte att injicera själv innan du har fått lära dig hur du ska göra. Om du har glömt hur du gör, tala med läkare igen. Följande anvisningar är endast avsedda som riktlinjer.


Hur mycket Caverject Dual ska du injicera?

Olika personer behöver olika mängd av Caverject Dual för att behandla erektil dysfunktion. Läkaren rekommenderar en lämplig dos för dig och kontrollerar regelbundet hur dosen fungerar.


Startdosen på läkarmottagningen är 1,25–2,5 mikrogram. Lägre doser än 2,5 mikrogram går inte att ge med Caverject Dual. Vid så låga doser används Caverject pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. För de flesta män räcker en dos på 5–20 mikrogram, men en del män behöver högre dos. För att minimera risken för förlängd och smärtsam erektion väljer läkaren lägsta effektiva dos. Du ska aldrig använda doser över 40 mikrogram.


Vid användning av Caverject Dual för att hitta orsaken till erektil dysfunktion är dosen 5–20 mikrogram.


Om den dos som du ordineras inte ger önskad effekt ska du tala med din läkare. Du får inte själv ändra dosen om inte läkaren har sagt det. Om du glömmer hur stor dos du ska använda, läs på etiketten på förpackningen eller tala med din läkare.


Så här använder du Caverject Dual

Dessa anvisningar är endast riktlinjer, du ska alltid följa din läkares anvisningar om de skiljer sig från informationen i bipacksedeln. Om det är första gången du använder Caverject Dual och du tidigare har använt Caverject pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, bör läkaren ha gett dig anvisningar om hur du använder Caverject Dual.


Du och din partner

Du vill kanske att din partner ska hjälpa till att förbereda och/eller injicera Caverject Dual. I sådana fall bör du tala med din läkare så att även din partner kan få lära sig hur man går tillväga.


Caverject Dual-sprutan


Så här förbereder du injektionen


Tvätta händerna. Torka händerna på en ren handduk. Om din partner vill vara med och förbereda injektionen bör även denne tvätta sina händer.


1.

Ta ut en spruta och en nål ur kartongen. Riv bort folien från nålen.

2.

Sätt nålen på sprutan genom att trycka fast nålen på sprutans spets. Vrid nålen medurs tills den sitter ordentligt fast. Injektionsnålen är försedd med två nålskydd. Ta av det yttre nålskyddet.

3.

Håll sprutan med nålen riktad uppåt. Kolven ska vara i sitt ytterläge.

4.

Skruva in kolven medurs tills det tar stopp. Detta gör att pulver och lösningsmedel blandas. Skaka försiktigt för att säkerställa att lösningen blandas väl och att pulvret har lösts upp. Lösningen får inte användas om den förblir grumlig eller innehåller partiklar.


5.

Håll sprutan med nålen uppåt. Ta försiktigt bort det inre nålskyddet. Försäkra dig om att nålen inte är böjd. Om den är det, använd den inte utan kassera den. Försök inte att räta ut den.

6.

För att avlägsna eventuella stora luftbubblor från lösningen, knäpp på ampullen med ett finger tills bubblorna försvinner. Fortsätt att hålla sprutan lodrätt och säkerställ att kolven är inskruvad ända till stoppläget genom att skruva den åt höger (medurs) och tryck sedan direkt in kolven så långt det går. Då tränger ett par vätskedroppar fram genom nålspetsen. Det är normalt att några småbubblor sitter kvar på insidan av glasampullens vägg.

7.

Vrid långsamt på änden av kolven medurs för att ställa in din dos. Det finns fyra dosalternativ. Varje alternativ dos är ett av fyra fjärdedelssteg upp mot den fulla dosen från sprutan. Din läkare har ordinerat en viss dos. Den siffra som visas i doseringsfönstret anger vilken dos som är inställd. Om du ställt in fel dos, fortsätt att vrida kolven medurs tills du kommer fram till rätt dos.


Du kan göra i ordning sprutan upp till 24 timmar före användning, förutsatt att den förvaras vid rumstemperatur.


Hur görs injektionen?


Håll penis framifrån, med pekfingret och långfingret på undersidan nära pungen och tummen på ovansidan. Kläm försiktigt penis mellan tummen och fingrarna, så att injektionsstället buktar ut. Om du har förhud på penis, se till att den är sträckt. Injektionen görs i den del av penis som i figur A är skuggad.Rengör injektionsstället med spritservetten och låt torka. Kontrollera, och justera om det behövs, så att rätt dos visas i doseringsfönstret.

Håll penis i ett fast grepp och tryck med sprutan i den fria handen in nålen genom huden, ända in i den utbuktande delen. Undvik att sticka nålen i vener eller andra synliga blodkärl. Vinkeln framgår av figurerna B och C. Tryck in kolven med ett fast tryck. Om injektionslösningen inte sprutar in relativt lätt, flytta något på nålspetsen och försök igen. Tryck inte med all din kraft för att trycka ut vätska ur sprutan.Hur ofta kan Caverject Dual användas?

Använd inte Caverject Dual oftare än en gång per dygn eller tre gånger per vecka.

Ändra injektionsstället samt sida av penis varje gång du använder Caverject Dual.


Erektion efter injektionen med Caverject Dual

Det tar en stund efter injektionen innan du får erektion. Med rätt dos varar erektionen tillräckligt länge för att kunna genomföra ett samlag. Vanligtvis varar erektionen inte längre än en timme, tala med din läkare om du önskar att den ska hålla i sig längre. Om erektionen varar i mer än fyra timmar ska du genast söka läkarhjälp(se avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

Om du har använt för stor mängd av Caverject Dual

Kontakta snarast läkare eftersom du kan behöva behandling, särskilt om du får en erektion som varar i mer än fyra timmar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tala genast med läkare om

erektionen kvarstår längre än fyra timmar. Om du inte kan få tag på din läkare, ta dig genasttill en akutmottagning eftersom behandlingen måste inledas inom 6 timmar.


Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Smärta i penis


Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Caverject Dual ska förvarasLäkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Caverject Dual är alprostadil. Beroende på vilken styrka du får, tillförs högst 10 eller 20 mikrogram alprostadil i 0,5 ml från den främre kammaren på sprutan.


Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, alfadex, natriumcitrat, saltsyra och natriumhydroxid.


Spädningsvätskan i den bakre kammaren är bakteriostatiskt vatten som innehåller 0,9 % bensylalkohol och vatten för injektion. Rengöringsservetterna är indränkta med isopropylalkohol.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Caverject Dual är en tvåkammarampull av glas innesluten i en endosspruta. Den främre kammaren innehåller ett pulver och den bakre kammaren innehåller spädningsvätskan.


Innehållet i varje förpackning räcker till två eller tio separata injektioner med Caverject Dual. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


I förpackningen med Caverject Dual finns:

1. Två eller tio endossprutor med en ampull med Caverject Dual vardera.

2. Två eller tio injektionsnålar (29G)

3. Spritservetter


Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Telefon 08 - 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare

Pfizer Manufacturing

Belgium NV

Puurs, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-09-16


8