iMeds.se

Cazitel

Läkemedelsverket 2015-06-25


BIPACKSEDEL FÖR


Cazitel 230 mg/20 mgfilmdragerad tablett för katt


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:


Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Cazitel 230 mg/20 mg filmdragerad tablett för katt

pyrantel, prazikvantel


3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


En filmdragerad tablett innehåller 230 mg pyrantelembonat och 20 mg prazikvantel.

En vit eller nästan vit rund bikonvex dragerad tablett med brytskåra på ena sidan och slät på den andra sidan.


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


För behandling av blandinfektioner orsakade av följande rundmaskar och bandmaskar i mag-tarmkanalen:

Rundmaskar: Toxocara cati, Toxascaris leonina,

Bandmaskar:Dipylidium caninum, Taeniataeniaeformis,Echinococcus multilocularis.


5. KONTRAINDIKATIONER


Använd inte samtidigt med läkemedel som innehåller piperazin.

Använd inte till katter som är yngre än 6 veckor.

Använd inte till djur med känd överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot några hjälpämnen.


6. BIVERKNINGAR


Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Katt


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Dosering

Rekommenderad dos är 20 mg pyrantel/kg kroppsvikt (57,5 mg pyrantelembonat/kg kroppsvikt) och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt som engångsdos.

Detta motsvarar 1 tablett per 4 kg kroppsvikt.


Kroppsvikt

tabletter

1,0–2,0 kg

½

2,1–4,0 kg

1

4,1–6,0 kg

1 ½

6,1–8,0 kg

2


Administrering och behandlingens längd

Engångsdos via munnen. Tabletterna ska ges direkt till katten, men vid behov kan de gömmas i maten.

Vid rundmaskinfektioner (särskilt hos kattungar) kan det inte förväntas att de blir helt fria från smitta,vilket innebär att en smittorisk för människor kan kvarstå. Upprepade behandlingar med ett lämpligt läkemedel mot rundmask bör därför genomföras med 14 dagars mellanrum fram till 2–3 veckor efter avslutad digivning.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


För att säkerställa korrekt dosering bör djurens kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.


10. KARENSTID


Ej relevant.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistret eller kartongen.

Kassera oanvända delade tabletter.

Förvara blistret i ytterkartongen.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Bör inte användas under dräktighet men kan användas under laktation.

Efter administrering av doser högre än 5 gånger den rekommenderade dosen observerades tecken på intolerans såsom kräkningar.

Frekvent och återkommande användning av en viss klass av anthelmintika (avmaskningsmedel)kan leda till att parasiter (maskar) blir motståndskraftiga mot denna klass av avmaskningsmedel.

Loppor agerar som mellanvärdar för en av de vanliga bandmaskarterna – Dipylidium caninum. Bandmaskinfektion återkommer med säkerhet om inte mellanvärdarna, såsom loppor och möss, hålls under kontroll.


Samtidig användning av andra läkemedel med kolinerg effekt, till exempel vissa läkemedel mot utvärtes parasiter, ska undvikas eftersom det kan leda till förgiftning. Om du är osäker, rådgör med veterinär eller apotekspersonal om din katt använder andra läkemedel.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och visa bipacksedeln.

Av hygienskäl bör personer som administrerar tabletterna direkt till katten eller som tillsätter dem i kattens mat tvätta sina händer efteråt.

För djur.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Fråga veterinären/apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2015-06-25


ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Förpackningsstorlekar:

Receptfria:2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

Receptbelagda: 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 150, 152, 160, 168, 176, 180, 184, 192, 200, 204, 206, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 250, 280, 300, 500 eller 1 000 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Lokal företrädare:

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

Tel: 042 38 54 50