iMeds.se

Cazitel Comp

Information för alternativet: Cazitel Comp 150 Mg/144 Mg/50 Mg Tablett För Hund, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-06-01

BIPACKSEDEL


Cazitel comp 150 mg/144 mg/50 mg tablett för hund


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Cazitel comp 150 mg/144 mg/50 mg tablett för hund

febantel, pyrantelembonat, prazikvantel


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


Cazitel comp är en ljusgul tablett med fläsksmak och en korsformad brytskåra på ena sidan. En tablett innehåller 150 mg febantel, 144 mg pyrantelembonat (motsvarande 50 mg pyrantel) och 50 mg prazikvantel. Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


Cazitel comp är ett avmaskningsmedel som skall användas då hunden samtidigt är angripen av rundmask och bandmask. Dessutom som förebyggande avmaskning av hundar mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) där samtidigt infektion med rundmask antas. (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, men har även konstaterats i Danmark och Sverige.)


Hund: Behandling av blandinfektioner orsakade av rundmaskar (nematoder) och bandmaskar (cestoder) av följande arter:

Nematoder:

Askarider: Toxocara canis, Toxascaris leonina (vuxna och sena omogna stadier).

Hakmaskar: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (vuxna).

Piskmaskar: Trichuris vulpis (vuxna).

Cestoder:

Bandmaskar:Echinococcusspp. (E. granulosus, E. multilocularis), Taeniaspp. (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (vuxna och omogna stadier).


5. KONTRAINDIKATIONER


Skall inte användas samtidigt med piperazinföreningar, eftersom den maskdödande effekten av pyrantel och piperazin kan motverka varandra.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.


6. BIVERKNINGAR


I mycket sällsynta fall har störningar i mag-tarmkanalen (diarré, kräkningar) förekommit.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Hund


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Endast för användning via munnen.

De rekommenderade doserna är: 15 mg/kg kroppsvikt febantel, 5 mg/kg pyrantel (motsvarande 14,4 mg/kg pyrantelembonat) och 5 mg/kg prazikvantel.

Detta motsvarar 1 tablett per 10 kg kroppsvikt som engångsdos.

Veterinärens dosering skall alltid följas om sådan finns.

Tabletterna kan ges direkt till hunden eller gömmas i maten. Avhållsamhet från föda behövs varken före eller efter behandlingen. Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar.


Doseringstabell:

Kroppsvikt (kg)

Tabletter

0,52,5

¼

2,65,0

½

5,110,0

1

10,115,0

1 ½

15,120,0

2

20,125,0

2 ½

25,130,0

3

30,135,0

3 ½

35,140,0

4

> 40,1

1 tablett per 10 kg


Veterinär bör rådfrågas om behovet av ny behandling och hur ofta behandling bör ges.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Djurets kroppsvikt bör fastställas så exakt som möjligt för att garantera att rätt dos ges.


10. KARENSTID


Ej relevant


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Kassera alla oanvända delade tabletter omedelbart.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR


Får inte användas samtidigt med läkemedel som innehåller piperazin, eftersom den maskdödande effekten av pyrantel och piperazin kan motverka varandra.

Samtidig användning av andra läkemedel med antikolinerg effekt, till exempel läkemedel innehållande foxim ska undvikas eftersom det kan leda till förgiftning. Foxim används mot utvärtes parasiter. Om du är osäker, rådgör med veterinär eller apotekspersonal om din hund använder andra läkemedel.

Loppor agerar som mellanvärdar för en av de vanligare bandmaskarterna – Dipylidium caninum.

Bandmaskangrepp återkommer med säkerhet om inte mellanvärdarna, t.ex. loppor, möss, hålls under kontroll.

Bandmaskangrepp är osannolikt hos valpar yngre än 6 veckor.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne Fosterskadande effekter kopplade till höga doser av febantel har rapporterats i får och råtta. Inga studier har utförts på hund under tidig dräktighet. Användning av läkemedlet under dräktighet bör följa den ansvariga veterinärens bedömning av risk och nytta. Användningen av läkemedlet för behandling av hundar under de fyra första veckorna av dräktigheten rekommenderas inte. Den rekommenderade dosen får inte överskridas vid behandling av dräktiga tikar.

Ofta och återkommande användning av en viss klass av maskmedel kan leda till att parasiterna får motståndskraft (resistens) mot denna grupp av maskmedel.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Av hygienskäl bör personer som ger tabletterna direkt till hunden eller som tillsätter dem i hundens mat tvätta sina händer efter detta.

För djur.


Ekinokockinfektion är en sjukdom som är farlig för människan. Eftersom ekinokockinfektion är en anmälningspliktig sjukdom som ska anmälas till den internationella djurhälsoorganisationen (World Organisation for Animal Health, OIE), måste speciella instruktioner om behandling och uppföljning samt om skyddsåtgärder för människor erhållas av Jordbruksverket.


Överdosering

Kombinationen av prazikvantel, pyrantelembonat och febantel tolereras väl av hundar. I säkerhets­studier ledde doser som var minst fem gånger högre än den rekommenderade dosen till att hundarna kräktes ibland.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2015-06-01


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Förpackningsstorlekar:

Receptfria: 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

Receptbelagda: 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 eller 1000 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Information lämnas av:

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

Tel: 042 38 54 506