iMeds.se

Cefadroxil Sandoz

Information för alternativet: Cefadroxil Sandoz 1 G Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-10-13

Bipacksedel: Information till patienten


Cefadroxil Sandoz 1 g filmdragerade tabletter


cefadroxil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cefadroxil Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Cefadroxil Sandoz

3. Hur du använder Cefadroxil Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Cefadroxil Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cefadroxil Sandoz är och vad det används för


Cefadroxil Sandoz är ett antibiotikum (antibakteriellt medel) som tillhör gruppen cefalosporiner. Cefadroxil Sandoz hindrar bakterierna från att bilda nya cellväggar och har därmed bakteriedödande effekt.


Cefadroxil Sandoz används vid behandling av urinvägsinfektioner, infektioner i hud- och mjukdelar, halsfluss och lunginflammation.


Cefadroxil som finns i Cefadroxil Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Cefadroxil Sandoz


Använd inte Cefadroxil Sandoz:

om du är allergisk mot cefadroxil, andra cefalosporinantibiotika eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cefadroxil Sandoz:

Om du är allergisk mot vanliga penicilliner.


Om du är diabetiker bör du observera att under behandlingen med cefadroxil kan en falsk positiv reaktion för glukos i urinen uppträda när man använder Benedict´s eller Fehling´s lösningar, kopparsulfat eller Clinitest, men inte om man använder enzymtest som Clinistix.


Andra läkemedel och Cefadroxil Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel såsom:

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


Cefadroxil Sandoz med mat och dryck

Cefadroxil Sandoz ska tas tillsammans med mat, helst under eller efter en måltid.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Graviditet

Du kan använda Cefadroxil Sandoz även om du är gravid.


Amning

Låga nivåer av cefadroxil kan gå över i modersmjölk, men dosen som barnet får i sig är lägre än dosen som läkaren förskrivit. Det går att amma under behandlingen med cefadroxil, men amningen (eller behandlingen) bör avbrytas om barnet får diarré, svampinfektion i munnen eller hudutslag.


Körförmåga och användning av maskiner

Cefadroxil Sandoz påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Cefadroxil Sandoz

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på vilken infektion du har, hur svår infektionen är samt på din ålder och kroppsvikt.


Vuxna och barn (>40 kg):

Rekommenderad dos är 1 tablett (1 gram) om dagen.


Barn <40 kg:

Följ läkarens anvisningar.


Du bör ta Cefadroxil Sandoz vid ungefär samma tidpunkt varje dag och i samband med måltid. Tabletterna sköljs ner med minst 1/2 glas vatten. Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning.


Om du har tagit för stor mängd av Cefadroxil Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken på överdosering innefattar allergisk reaktion, illamående, kräkning, diarré, kramper eller sänkt medvetandegrad. Symptom på allergisk reaktion finns beskrivna i avsnittet Eventuella biverkningar nedan.


Om du har glömt att ta Cefadroxil Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Cefadroxil Sandoz

Sluta inte att ta Cefadroxil Sandoz utan att ha talat med läkare, även om du känner dig bättre efter några få dagar. Det är viktigt att du tar hela Cefadroxil Sandoz-kuren enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och göra så att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Cefadroxil Sandoz och kontakta omedelbart läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning:

Ovanstående biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare.


Du bör också kontakta läkare omgående om du märker något av följande symtom:

Ovanstående biverkningar förekommer hos ett okänt antal användare.


Övriga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Huvudvärk, yrsel, nervositet, sömnlöshet, trötthet.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Ökad mängd av vissa leverenzymer (som visar hur levern fungerar och kan upptäckas i blodprov).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cefadroxil Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Utseenede:

Vita/svagt gula, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, skårade på båda sidor.


Förpackningsstorlekar:

Blisterpackning: 5, 7, 10 och 100x1, 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike


Information lämnas av

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-10-13