iMeds.se

Cefamox Löslig

Läkemedelsverket 2014-11-26


Bipacksedel: Information till användaren


Cefamox löslig, 1 g, lösliga tabletter


cefadroxil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cefamox är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Cefamox

3. Hur du använder Cefamox

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Cefamox ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cefamox är och vad det används för


Cefamox är ett antibiotikum, dvs. ett bakteriedödande läkemedel av s.k. cefalosporintyp. Det verkar genom att hindra bakterierna från att bilda ny cellvägg. Därmed avstannar bakteriernas förökning och redan existerande bakterier dör.


Cefamox används vid behandling av vissa bakterieinfektioner såsom:

- urinvägsinfektioner

- hud- och mjukdelsinfektioner

- halsfluss

- lunginflammation


2. Vad du behöver veta innan du använder Cefamox


Använd inte Cefamox

om du är allergisk mot cefalosporingruppens antibiotika eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cefamox

- om du tidigare reagerat mot penicilliner med en kraftig allergisk reaktion

- om du har nedsatt njurfunktion

- om du har eller har haft sjukdomar i mage och tarm, såsom allvarliga diarréer (kolit)


Andra läkemedel och Cefamox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av p-piller kan i sällsynta fall påverkas av behandling med Cefamox. Informera därför din läkare om du använder p-piller.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det finns inga kända risker vid användning under graviditet, men eftersom erfarenheten är begränsad bör Cefamox endast användas vid graviditet om det finns ett starkt behov. Rådfråga därför din läkare innan du tar Cefamox om du är gravid.


Cefadroxil (det verksamma ämnet i Cefamox) passerar över i modersmjölk och det är oklart hur barn som ammas påverkas. Rådfråga därför din läkare innan du tar Cefamox om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Cefamox bör inte påtagligt påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Cefamox


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cefamox löslig tablett (OBS! ej brustablett) löses i ½ glas vatten under omrörning i 3 - 5 minuter.

Tabletten bör tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag med ca 12 timmars mellanrum och helst tillsammans med mat. Tabletten löser sig snabbare om den först krossas, t. ex. mellan två matskedar.


Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek och behandlingens längd beror på infektionens typ och svårighetsgrad.


Vanlig dos för vuxna och barn (> 40 kg) är ½ - 1 tablett (500 mg -1 g) 2 gånger per dag.


Vanlig dos för barn (< 40 kg) är 12,5 - 25 mg/kg kroppsvikt 2 gånger per dag.


Även om man känner sig bättre redan efter några dagar är det är viktigt att hela Cefamox-behandlingen fullföljs, enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Om behandlingen avbryts i förtid kan några bakterier överleva, växa till och leda till att infektionen återkommer.


Om du har tagit för stor mängd av Cefamox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Cefamox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

- Cefamox kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar.


Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

- allergiska hudreaktioner, utslag och klåda (vanligast hos personer med andra typer av allergier)

- diarré

- illamående och kräkningar. Illamående motverkas om läkemedlet tas i samband med måltid.

- magont


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

- feber

- klåda i underlivet

- svampinfektion i underlivet

- svullnad i huden eller slemhinnor

- ökad halt av vita blodkroppar


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

- allvarliga allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner)

- allvarlig diarré. Vid kraftig ihållande diarré (som även kan uppkomma flera veckor efter avslutad behandling) bör läkare kontaktas.

- hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga)

- ledsmärta

- lågt antal vita blodkroppar

- lågt antal blodplättar

- nedsatt leverfunktion och leversvikt

- ökad halt av leverenzymer i blodet (normaliseras efter avslutad behandling)


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

- svampöverväxt i munhåla och underliv

- minskat antal vita blodkroppar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cefamox ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Tabletten är vit, plan och skårad på ena sidan.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljningstillstånd

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Prag, Tjeckien


Tillverkare

Corden Pharma Latina S.p.A.

Via del Murillo Km 2.800

04013 Sermoneta

Latina, Italien


Information lämnas av

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

112 76 Stockholm

Tel : 08-697 20 00

E-post : mail.se@sobi.com


Denna bipacksedel godkändes senast 2014-11-26


4