iMeds.se

Cefazolin Mip

Läkemedelsverket 2015-06-01

Bipacksedel: Information till användaren


Cefazolin MIP 2 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

cefazolin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cefazolin MIP 2 g är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Cefazolin MIP 2 g

3. Hur du använder Cefazolin MIP 2 g

4. Eventuella biverkningar

Hur Cefazolin MIP 2 g ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Cefazolin MIP 2 g är och vad det används för

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen cefazolin, en typ av antibiotika. Cefazolin MIP 2 g används för behandling av bakterieinfektioner som orsakas av bakterier som är känsliga mot cefazolin, t.ex.:


Cefazolin kan också användas före, under och efter operation för att förebygga eventuella infektioner.


Cefazolin som finns i Cefazolin MIP kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du använder Cefazolin MIP 2 g

Använd inte Cefazolin MIP 2 g


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Cefazolin MIP 2 g


Barn

Cefazolin får inte ges till nyfödda barn eller spädbarn yngre än 1 månad, eftersom det ännu inte slagits fast att det är säkert för denna grupp att använda läkemedlet.


Andra läkemedel och Cefazolin MIP 2 g

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

Läkaren kommer att vara särskilt försiktig om du använder något av följande läkemedel:


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Cefazolin passerar över till moderkakan och kan påverka det ofödda barnet. Om du är gravid ska läkaren därför endast ordinera cefazolin om det är absolut nödvändigt och efter ett noggrant övervägande av fördelarna och riskerna.

Cefazolin går över i bröstmjölk i små mängder. Därför ska man inte amma under behandling medCefazolin MIP 2 g.


Körförmåga och användning av maskiner

Cefazolin MIP 2 g har ingen eller obetydlig inverkan på förmågan att köra och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Hur du använder Cefazolin MIP 2 g

Tillförsel

Cefazolin MIP 2 g ges alltid av vårdpersonal. Det ges som en injektion eller infusion (i en ven) efter att det lösts upp. Läkaren kommer att informera dig om hur länge och hur ofta du ska få Cefazolin MIP 2 g.


Rekommenderad dos är

Vuxna patienter med normal njurfunktion


Det är möjligt att öka den dagliga dosen upp till 6 gram, uppdelat på tre eller fyra lika stora doser.


Användning för barn och ungdomar

Nyfödda barn och spädbarn yngre än 1 månad:

Det har ännu inte slagits fast att det är säkert att ge läkemedlet till spädbarn på yngre än 1 månad.


Barn äldre än 1 månad:


Denna produkt rekommenderas inte för barn yngre än 1 månad.


Äldre patienter

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter med normal njurfunktion.


Särskilda doseringsrekommendationer

Förebyggande av infektioner under kirurgiska ingrepp

1 gram cefazolin 30–60 minuter före operation.

Vid tidskrävande kirurgiska ingrepp (2 timmar eller mer), ytterligare 0,5–1 gram cefazolin under operationen.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion bryts cefazolin ned långsammare. Därför kommer läkaren att anpassa doseringen efter hur allvarlig njurstörningen är genom att minska underhållsdosen eller förlänga doseringsintervallen.


Behandlingstid

Behandlingstiden beror på hur pass allvarlig infektionen är samt på hur du återhämtar dig från sjukdomen.


Om du har glömt att ta Cefazolin MIP 2 g

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. En glömd dos ska endast tas om tiden till nästa ordinarie dos är tillräckligt lång.


Om du har tagit en för stor mängd av Cefazolin MIP 2 g

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symptom på överdosering är huvudvärk, yrsel (svindel), stickningar eller krypningar i huden (parestesi), rastlöshet (oro), ofrivilliga ryckningar i en muskel eller muskelgrupp (myokloni) och kramper (spasmer). Kontakta läkare om dessa symptom uppstår!

I nödfall måste läkaren vidta nödvändiga åtgärder för att behandla symptomen på överdosering.


Om behandlingen med Cefazolin MIP 2 g avbryts eller upphör i förtid

Låga doser, oregelbundet intag eller behandling som avslutas i förtid kan påverka behandlingsresultatet eller leda till ett återfall som är svårare att behandla. Följ läkarens anvisningar.


Om du har ytterliga frågor om hur detta läkemedel ska användas, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du måste genast sluta att ta detta läkemedel och tala med läkare om du upplever något av dessa symptom:

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 behandlade patienter)

Hudrodnad (erytem), utbredda hudutslag (erythema multiforme eller exantem), röda, kliande, utstående hudutslag på huden (urtikaria), feber, svullnad under huden (angioödem) och/eller svullnad i lungvävnaden, möjligen med hosta och andningssvårigheter (interstitiell lunginflammation eller pneumoni), då dessa biverkningar kan tyda på en allergisk reaktion mot detta läkemedel


Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 behandlade patienter)


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter)

Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock) med andningssvårigheter, svullen hals, svullet ansikte, svullna ögonlock eller läppar, förhöjd puls och sjunkande blodtryck. Reaktionen kan uppstå direkt i samband med läkemedelsintaget, men kan också uppstå senare


Följande biverkning har rapporterats, men det är okänt hur ofta den uppstår:

Allvarlig och täta diarréer, som ibland innehåller blod, då detta kan tyda på ett allvarligare tillstånd (pseudomembranös kolit)


Följande biverkningar kan också förekomma vid användning av produkter som innehåller cefazolin:

Vanliga biverkningar som förekommer hos 1 till 10 av 100 behandlade patienter:


Mindre vanliga biverkningar som förekommer hos 1 till 10 av 1 000 behandlade patienter:


Sällsynta biverkningar som förekommer hos 1 till 10 av 10 000 behandlade patienter:


Mycket sällsynta biverkningar som förekommer hos mindre än 1 av 10 000 behandlade patienter:


Biverkningarmed okänd frekvens


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan) Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur ska Cefazolin MIP 2 g förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på etiketten efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt eller nästan vitt pulver.

Cefazolin MIP 2 g finns i följande förpackningsstorlekar: 1, 5 eller 10 ofärgade glasflaskor (15 eller 100 ml) med klorbutylgummipropp och snäpplock.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Str. 41

66440 Blieskastel

Tyskland

Tel. +49 (0) 6842 9609 0

Fax +49 (0) 6842 9609 355

Tillverkare

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Str. 41

D-66440 Blieskastel

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-06-01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal


Administeringssätt

Cefazolin MIP 2 g för injektion eller infusion kan administreras som långsam intravenös injektion eller som intravenös infusion efter utspädning.

För varje administreringsväg, se tabellen för tillsättning av volymer och lösningskoncentrationer. Den kan vara till hjälp då bråkdelar av doser erfordras.


Intravenös injektion

2 g torrt pulver löses upp i minst 10 ml vatten för injektionsvätskor eller i kompatibel spädningsvätska (se nedan).Beredningstabell för intravenös injektion

Innehåll per injektionsflaska

Minsta mängd spädningsvätska att tillsätta

Ungefärlig koncentration

2 g

10 ml

200 mg/ml


Cefazolin MIP 2 g ska injiceras långsamt under tre till fem minuter. Under inga omständigheter ska lösningen injiceras under mindre än 3 minuter. Detta ska göras direkt i venen eller in i den slang som patienten får intravenös lösning genom.

Enstaka doser över 1 g bör ges som intravenös infusion under 30 till 60 minuter.


Intravenös infusion

2 g torrt pulver löses upp i 8 ml vatten för injektionsvätskor och spädes till 50–100 ml med kompatibelspädningsvätska.


Utspädningstabell för intravenös infusion

Innehåll per injektionsflaska

Beredning

Utspädning

Ungefärlig koncentration


Minsta mängd spädningsvätska att tillsätta

Mängd spädningsvätska att tillsätta


2 g

8 ml

50 ml -

100 ml

34 mg/ml -

19 mg/ml


Om mindre doser behövs rekommenderas det att använda hälften av den beredda lösningen (cirka 4 ml med 1 g cefazolin, d.v.s. hälften av injektionsflaskans innehåll) och tillföra en kompatibel spädningsvätska till en slutlig volym på 100 ml (resulterande koncentration cirka 10 mg/ml). Erforderlig mängd av denna utspädda lösning kan sedan administreras till patienten under den föreskrivna tiden.


Kompatibilitet med intravenösa vätskor

Följande spädningsvätskor är lämpliga för preparering av lösningen:

Vatten för injektionsvätskor

9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning

50 mg/ml (5 %) glukoslösning


Den beredda lösningen är klar, ljusgul och ska skyddas mot ljus.

Endast klara, partikelfria lösningar får användas.


Förvaring efter beredning

Hållbarhetstid för den beredda infusionslösningen

Den kemiska och fysikaliska stabiliteten hos den preparerade lösningen är 12 timmar vid 25 °C och 24 timmar vid 2–8 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt ska den beredda lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden användarens ansvar.


Den beredda lösningen är avsedd för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningarVuxna patienter med nedsatt njurfunktion


Kreatininclearance

(ml/min)

Serumkreatinin

(mg/dl)

Dosering

55

1,5

Normal dos och normalt doseringsintervall

35–54

1,6–3,0

Normal dos var 8:e timme

11–34

3,1–4,5

Hälften av den normala dosen var 12:e timme

10

4,6

Hälften av den normala dosen var 18:e-24:e timme


Riktlinjer för pediatrisk dosering

Innehållet i en injektionsflaska (2000 mg cefazolin) löses upp i 10 ml kompatibel spädningsvätska (d.v.s. en koncentration på ca 200 mg/ml). Den volym av denna lösning som ska användas i respektive fall anges i nedanstående tabell tillsammans med doseringen i mg.

Alternativt kan dosen ges som intravenös infusion med hjälp av den utspädda lösningen (10 mg/ml) som beskrivs ovan.


Kroppsvikt

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

Delad dos var 12:e timme vid 25 mg/kg kroppsvikt per dag

63 mg; 0,3 ml

125 mg; 0,65 ml

188 mg; 0,95 ml

250 mg; 1,3 ml

313 mg; 1,55 ml

Delad dos var 8:e timme vid 25 mg/kg kroppsvikt per dag

42 mg; 0,2 ml

85 mg; 0,4 ml

125 mg; 0,65 ml

167 mg; 0,85 ml

208 mg; 1,05 ml

Delad dos var 6:e timme vid 25 mg/kg kroppsvikt per dag

31 mg; 0,15 ml

62 mg; 0,3 ml

94 mg; 0,45 ml

125 mg; 0,65 ml

156 mg; 0,8 ml

Delad dos var 12:e timme vid 50 mg/kg kroppsvikt per dag

125 mg; 0,65 ml

250 mg; 1,3 ml

375 mg; 1,9 ml

500 mg; 2,5 ml

625 mg; 3,15 ml

Delad dos var 8:e timme vid 50 mg/kg kroppsvikt per dag

83 mg; 0,4 ml

166 mg; 0,85 ml

250 mg; 1,3 ml

333 mg; 1,65 ml

417 mg; 2,1 ml

Delad dos var 6:e timme vid 50 mg/kg kroppsvikt per dag

63 mg; 0,3 ml

125 mg; 0,65 ml

188 mg; 0,95 ml

250 mg; 1,3 ml

313 mg; 1,55 ml

Delad dos var 8:e timme vid 100 mg/kg kroppsvikt per dag

167 mg; 0,85 ml

333 mg; 1,7 ml

500 mg; 2,5 ml

667 mg; 3,5 ml

833 mg; 4,15 ml

Delad dos var 6:e timme vid 100 mg/kg kroppsvikt per dag

125 mg; 0,65 ml

250 mg; 1,3 ml

375 mg; 1,9 ml

500 mg; 2,5 ml

625 mg; 3,15 ml


Pediatriska patienter med nedsatt njurfunktion

Barn med nedsatt njurfunktion kan (liksom vuxna) behöva en lägre dos för att undvika överlappning.

Denna lägre dos kan avgöras genom ett fastställande av blodnivåerna. Om detta inte är möjligt kan doseringen av kreatininclearance bestämmas i enlighet med följande riktlinjer.


För barn med måttlig nedsättning (kreatininclearance 40–20 ml/min) är 25 % av den normala dagliga dosen, uppdelad på doser var 12:e timme, tillräckligt.

För barn med allvarlig nedsättning (kreatininclearance 20–5 ml/min) är 10 % av den normala dagliga dosen, som ges var 24:e timme, tillräckligt.

Alla dessa riktlinjer gäller efter en initial startdos.