iMeds.se

Cefotaxim Mip

Läkemedelsverket 2014-04-08

Bipacksedel: Information till användaren


Cefotaxim MIP 1 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Cefotaxim MIP 2 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning


cefotaxim


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cefotaxim MIP är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Cefotaxim MIP

3. Hur du använder Cefotaxim MIP

4. Eventuella biverkningar

Hur Cefotaxim MIP ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Cefotaxim MIP är och vad det används för


Cefotaxim MIP är ett antibiotikum, d.v.s. ett läkemedel som används för behandling av bakteriella infektioner av


Dessutom används cefotaxim för att behandla Lymes sjukdom (borrelia, en infektion som huvudsakligen orsakas av fästingbett, t.ex. återfallsfeber).

Cefotaxim kan också användas före och under operation för att förebygga eventuella infektioner.


Cefotaxim som finns i Cefotaxim MIP kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du använder Cefotaxim MIP


Du får inte ges Cefotaxim MIP om du


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Cefotaxim MIP


Om något av detta gäller dig kommer läkaren kanske att vilja ändra din behandling eller ge dig särskilda råd.


Om du har tagit detta läkemedel under en längre period kommer läkaren att ge ytterligare vård och kontrollera ditt blod med avseende på möjliga förändringar. I detta fall måste även en alltför hastig tillväxt av bakterier som är okänsliga mot cefotaxim undersökas med jämna mellanrum.


Andra läkemedel och Cefotaxim MIP

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidigt intag eller användning av

kan höja eller sänka effekten av Cefotaxim MIP. Tala om för läkaren om du behandlas med dessa läkemedel.

Cefotaxim kan minska verkan hos p-piller. Kvinnor ska använda kompletterande preventivmetoder under behandlingen och en månad efter behandling med cefotaxim.

Som med andra antibiotika kan ett positivt Coombs-test, som innebär en felaktig positiv reaktion på glukos i urinen, förekomma.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkaren kommer endast att ge dig cefotaxim under graviditeten efter att ha övervägt fördelar och risker. Cefotaxim passerar i små mängder ut i bröstmjölken. Därför ska det inte användas vid amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Cefotxim MIP har ingen eller försumbar inverkan på körförmågan och användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cefotaxim MIP innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 48 mg (eller 2,1 mmol) natrium per dos om 1 g och 96 mg (eller 4,2 mmol) natrium per dos om 2 g. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Hur du använder Cefotaxim MIP


Hur Cefotaxim MIP ges

Cefotaxim MIP ges alltid av vårdpersonal. Läkemedlet löses först upp i sterilt vatten eller annan lämplig lösning. Lösningen kan ges som en injektion eller genom ett rör (infusion) i en ven. Vid vissa infektioner kan det också injiceras i en muskel.


Dosering

Vuxna och ungdomar över 12 år

Du får vanligtvis 2 till 6 g cefotaxim per dag. Den dagliga dosen ska delas upp i två enskilda doser var 12:e timme. Doseringen kan variera beroende på hur allvarlig din infektion är och på ditt tillstånd:


Nyfödda (0-28 dagar), spädbarn och barn upp till 12 års ålder

Doseringen beror på hur allvarlig infektionen är. Den vanliga doseringen för nyfödda, spädbarn och barn är 50-150 mg cefotaxim per kg kroppsvikt per dag, uppdelad i 2 till 4 enskilda doser (d.v.s. var 12:e till 6:e timme).

För mycket allvarliga eller livshotande infektioner kan det krävas upp till 200 mg cefotaxim per kg kroppsvikt per dag, uppdelat i 2 till 4 enskilda doser. Läkaren kommer att ta hänsyn till skillnader i njurarnas utveckling och funktion, särskilt för nyfödda från 0 till 7 dagar.


För tidigt födda

Den rekommenderade doseringen är 50 mg per kg kroppsvikt per dag, uppdelad i 2 till 4 doser (var 12:e till 6:e timme). Den maximala dosen får inte överskridas eftersom njurarna inte helt har utvecklats.


Äldre personer

Om njurarnas och leverns funktioner är normala behövs ingen dosjustering.


Personer med problem med njurarna och/eller levern

Om du har problem med njurarna och/eller levern kommer du kanske att få en lägre dos. Eventuellt måste man ta blodprov för att kontrollera att du får den dos du behöver. Läkaren kommer att bestämma dosen.


Andra speciella rekommendationer

Gonorré

Du kommer att få en enskild injektion på 0,5-1 g Cefotaxim MIP som en injektion i en muskel eller i en ven för behandling av gonorré.


Bakteriell meningit

Vuxna får en daglig dos på 9 till 12 g cefotaxim, uppdelad i lika doser var 6:e till 8:e timme.

Barn får 150 till 200 mg per kg kroppsvikt, uppdelad i lika doser var 6:e till 8:e timme.

Nyfödda: 0-7 dagar gamla får 50 mg per kg kroppsvikt var 12:e timme, 7-28 dagar gamla var 8:e timme.


Förebyggande av infektioner (perioperativ profylax)

Du kan få mellan 1 g och 2 g cefotaxim före en operation för att förebygga eventuella infektioner. Om operationen varar längre än 90 minuter kan du få ytterligare en förebyggande dos.


Infektioner inuti buken

Du ska få en kombination av cefotaxim och ett antibiotikum som verkar mot ”anaeroba” bakterier.


Behandlingstid

Behandlingstiden beror på hur allvarlig infektionen är samt på hur du återhämtar dig från din sjukdom. Du kommer vanligtvis få läkemedlet minst 2 till 3 dagar efter att du har återhämtat dig från din sjukdom. En behandling på minst 10 dagar är nödvändig vid infektioner som orsakas av bakterien Streptococcus pyogenes.


Om du har fått för stor mängd av Cefotaxim MIP

Tala med din läkare eller sjuksköterska om du tror att du fått för mycket av Cefotaxim MIP.


Om en dos Cefotaxim MIP har glömts

Kontakta din läkare omedelbart. Det behöver inte ges en dubbel dos om en dos har glömts. En glömd dos ska endast ges om tiden till nästa ordinarie dos är tillräcklig lång.


Om du slutar att använda Cefotaxim MIP

Låg dosering, oregelbundet intag eller för tidigt avslutande av behandlingen kan påverka behandlingsresultatet eller leda till ett återfall som är svårare att behandla. Följ läkarens anvisningar.


Om du har ytterligare frågor om hur detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tillstånd att vara uppmärksam på

Ett litet antal patienter som använder Cefotaxim MIP får en allergisk reaktion, eventuell allvarlig, hudreaktion eller andra biverkningar som kräver ytterligare behandling. Symtom på dessa reaktioner omfattar:


Mycket vanliga biverkningar som förekommer hos upp till 1 av 10 behandlade patienter:

Smärta efter injektion i en muskel.


Mindre vanliga biverkningar som förekommer hos 1 till 10 av 1000 behandlade patienter:

Kramper, feber.

Diarré.

Hudrodnad, nässelutslag (urticaria), klåda (pruritus).

Sänkning eller förhöjning av antalet av vissa blodceller (eosinofili, leukopeni, trombocytopeni).

Ökning av substanser (enzymer) som produceras av levern.

Temporär "läkandekris" med plötslig feber och frossa (Jarish-Herxheimer-reaktioner).

Problem med njurarna och förhöjd nivå av kreatinin i blodet.

Smärta efter injektionen, svullnad och rodnad längs en ven.


Andra biverkningar med okänd frekvens

Huvudvärk, yrsel, sänkt medvetandegrad eller svårigheter att tänka.

Oregelbunden hjärtrytm efter snabb injektion av läkemedlet.

Hudutslag, eventuellt med blåsor (erythema multiformae).

Illamående, kräkningar, magont.

Leverinflammation (hepatit), ibland med gulnande hud eller ögonvitor (gulsot).

Förändringar i antalet blodceller (agranulocytos, neutropeni), snabb förstöring av röda blodceller (hemolytisk anemi).

Biverkningar kan förekomma sedan du har fått läkemedlet i muskeln, på grund av smärtstillande medel som används av denna orsak.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan) Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cefotaxim MIP ska förvaras


Förvaras vid högst 25 °C.


Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cefotaxim MIP finns att få i förpackningar om 1, 5 eller 10 ofärgade injektionsflaskor av glas (volym 15 ml) med gummipropp och snäpplock.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Str. 41

D-66440 Blieskastel

Tyskland

Telefon 0049 (0) 6842 9609 0

Fax 0049 (0) 6842 9609 355Tillverkare

MIP Int. Pharma Research GmbH

Mühlstrasse 50

D-66386 St. Ingbert

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2014-04-08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Administreringssätt:

Intravenös infusion

1 g cefotaxim ska lösas upp i 40-50 ml vatten för injektionsvätskor eller i annan kompatibel vätska (t.ex. 50 mg/ml (5 %) glukos eller fysiologisk natriumkloridlösning). Efter beredningen ska lösningen ges som en 20 minuters intravenös infusion.

2 g cefotaxim ska lösas upp i 100 ml vatten för injektionsvätskor eller i annan lämplig vätska (t.ex. 50 mg/ml (5 %) glukos eller fysiologisk natriumkloridlösning). Efter beredningen ska lösningen ges som 50-60 minuters intravenös infusion.


Intravenös injektion

Vid intravenös injektion ska 1 g cefotaxim lösas upp i 4 ml vatten för injektionsvätskor, 2 g cefotaxim ska lösas upp i 10 ml vatten för injektionsvätskor och ska injiceras under 3-5 minuter.


Intramuskulär injektion

Intramuskulär administrering begränsas till exceptionella kliniska situationer (t. ex. gonorré) och ska föregås av en risk/nytta-bedömning. Det rekommenderas att inte mer än 4 ml injiceras unilateralt. Om den dagliga dosen överstiger 2 g cefotaxim eller om cefotaxim injiceras mer frekvent än två gånger om dagen, rekommenderas intravenös administrering.

Vid intramuskulär administrering ska 1 g cefotaxim lösas upp i 4 ml vatten för injektionsvätskor. För att förebygga smärta från injektionen kan eventuellt en lösning av 1 % lidokainhydroklorid användas (enbart för vuxna). Lösningen ska administreras med djup intramuskulär injektion. Lösningar i lidokain får inte administreras intravenöst. Produktinformationen för det valda lidokaininnehållande läkemedlet måste beaktas.

Intramuskulär injektion rekommenderas inte vid allvarliga infektioner.


Kompatibilitet med intravenösa vätskor

Följande lösningsmedel är lämpliga för beredning av lösningen: vatten för injektionsvätskor, 50 mg/ml (5 %) glukoslösning och fysiologisk natriumkloridlösning.

Som för alla parenterala läkemedel ska lösningen kontrolleras visuellt avseende partiklar och missfärgningar innan läkemedlet administreras. Lösningen ska endast användas om den är klar och praktiskt taget fri från partiklar.

Endast för engångsbruk. Överbliven lösning ska kasseras.


Förvaring efter rekonstituering

Den kemiska och fysikaliska stabiliteten för användning av den beredda lösningen har påvisats för 3 timmar vid 25 °C och 6 timmar vid 2-8 °C. Ur mikrobiologisk synvinkel ska den beredda lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar.

13