iMeds.se

Ceftazidim Sandoz

Information för alternativet: Ceftazidim Sandoz 1 G Pulver Till Injektionsvätska, Lösning, Ceftazidim Sandoz 500 Mg Pulver Till Injektionsvätska, Lösning, Ceftazidim Sandoz 1 G Pulver Till Infusionsvätska, Lösning, Ceftazidim Sandoz 2 G Pulver Till Injektionsvätska, Lösning, Ceftazidim Sandoz 2 G Pulver Till Infusionsvätska, Lösning, visa andra alternativ
Document: Ceftazidim Sandoz powder for solution for injection-infusion PL change

Bipacksedel: Information till patienten


Ceftazidim Sandoz 500 mg pulver till injektionsvätska, lösning

Ceftazidim Sandoz 1 g pulver till injektionsvätska, lösning

Ceftazidim Sandoz 2 g pulver till injektionsvätska, lösning

Ceftazidim Sandoz 1 g pulver till infusionsvätska, lösning

Ceftazidim Sandoz 2 g pulver till infusionsvätska, lösning


ceftazidim


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Ceftazidim Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du ges Ceftazidim Sandoz

3. Hur Ceftazidim Sandoz ges

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ceftazidim Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ceftazidim Sandoz är och vad det används för


Ceftazidim Sandoz är ett antibiotikum som används till vuxna och barn (inklusive nyfödda bebisar). Det fungerar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det tillhör en grupp mediciner som kallas för cefalosporiner.


Ceftazidim Sandoz används för att behandla allvarliga bakteriella infektioner i:


Ceftazidim Sandoz kan även användas:


Ceftazidim som finns i Ceftazidim Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du ges Ceftazidim Sandoz


Du får inte ges Ceftazidim Sandoz


Tala om för läkaren innan du börjar med Ceftazidim Sandoz om du tror att detta stämmer in på dig. Du får inte ges Ceftazidim Sandoz.


Varningar och försiktighet

Du måste vara uppmärksam på vissa symtom som allergiska reaktioner, störningar i nervsystemet och magtarmsjukdomar såsom diarré när du ges Ceftazidim Sandoz. Det minskar risken för eventuella problem. Se ”Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på” i avsnitt 4. Om du fått en allergisk reaktion mot något annat antibiotikum eftersom du då också kan vara allergisk mot Ceftazidim Sandoz.


Om du behöver ett blod- eller urinprov

Ceftazidim Sandoz kan påverka resultaten av urinprov för socker och ett blodprov som kallas för Coombs test. Om du ska göra test:

Tala om för personen som tar provet att du har fått Ceftazidim Sandoz.


Andra läkemedel och Ceftazidim Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Du ska inte ges Ceftazidim Sandoz utan att tala med din läkare om du även tar:

Tala om för läkaren om detta stämmer in på dig.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Läkaren överväger fördelen med att behandla dig med Ceftazidim Sandoz mot risken för ditt barn.


Körförmåga och användning av maskiner

Ceftazidim Sandoz kan orsaka biverkningar, såsom yrsel som kan påverka din förmåga att köra bil.

Kör inte bil eller använd maskiner om du inte är säker på att du inte blivit påverkad.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ceftazidim Sandoz innehåller natrium

Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Ceftazidim Sandoz innehåller 26 mg natrium per 500 mg dos eller 52 mg natrium per 1 g dos eller 104 mg per 2 g dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur Ceftazidim Sandoz ges


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ceftazidim Sandoz ges vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska. Det kan ges som ett dropp (intravenös infusion) eller som en injektion direkt i en ven eller i en muskel.


Ceftazidim Sandoz görs i ordning av en läkare, farmaceut eller sköterska genom att använda vatten för injektionsvätskor eller en lämplig infusionsvätska.


Rekommenderad dos


Rätt dos av Ceftazidim Sandoz för dig fastställs av läkaren och beror på: infektionens svårighetsgrad och typ, om du tar någon annan typ av antibiotika, din vikt och ålder, hur väl dina njurar fungerar.


Nyfödda barn (0‑2 månader)

För varje 1 kg barnet väger ges det 25 till 60 mg Ceftazidim Sandoz per dag uppdelat på två doser.


Spädbarn (över 2 månader) och barn som väger mindre än 40 kg.

För varje 1 kg spädbarnet eller barnet väger ges det 100 till 150 mg Ceftazidim Sandoz per dag uppdelat på tre doser. Högst 6 g per dag.


Vuxna och ungdomar som väger 40 kg eller mer

1 till 2 g Ceftazidim Sandoz 3 gånger dagligen. Högst 9 g per dag.


Patienter över 65

Den dagliga dosen ska normalt inte överskrida 3 g per dag, i synnerhet inte om du är över 80 år.


Patienter med njurproblem

Du kan ges en annan dos än den vanliga dosen. Läkaren eller sköterskan fastställer hur mycket Ceftazidim Sandoz du behöver, beroende på njursjukdomens svårighetsgrad. Läkaren kontrollerar dig noga och du kan få göra fler regelbundna njurfunktionstester.


Om du har fått för stor mängd av Ceftazidim Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Ceftazidim Sandoz

Om du missar en injektion, bör du ta den så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa injektion, hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos (två injektioner på samma gång) för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Ceftazidim Sandoz

Sluta inte att använda Ceftazidim Sandoz om inte din läkare talar om för dig att du ska göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på

Följande allvarliga biverkningar har drabbat ett litet antal personer men det är inte känt hur ofta de förekommer:


Kontakta omedelbart en läkare eller sköterska om du får något av dessa symtom.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Tala om för läkaren om något av detta besvärar dig.


Vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Tala om för läkaren om du drabbas av någon av dessa biverkningar.


Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

inflammation i njurarna eller njursvikt


Har rapporterats (kan förekomma hos okänt antal användare):


Biverkningar som kan påvisas i blodprov har rapporterats:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ceftazidim Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Används före det utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ceftazidim (som pentahydrat).


Ceftazidim Sandoz 500 mg pulver till injektionsvätska, lösning

Varje flaska innehåller 500 mg ceftazidim (som pentahydrat)


Ceftazidim Sandoz 1 g pulver till injektionsvätska, lösning

Varje flaska innehåller 1 g ceftazidim (som pentahydrat)


Ceftazidim Sandoz 2 g pulver till injektionsvätska, lösning

Varje flaska innehåller 2 g ceftazidim (som pentahydrat)


Ceftazidim Sandoz 1 g pulver till infusionsvätska, lösning

Varje flaska innehåller 1 g ceftazidim (som pentahydrat)


Ceftazidim Sandoz 2 g pulver till infusionsvätska, lösning

Varje flaska innehåller 2 g ceftazidim (som pentahydrat)


Övrigt innehållsämne är natriumkarbonat, vattenfri


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ceftazidim Sandoz är ett vitt till krämfärgat pulver i injektions/infusionsflaska av glas försluten med gummipropp och avtagbart skydd.


Storleken på flaskan beror på mängden läkemedel som anges nedan:


Ceftazidim Sandoz 500 mg pulver till injektionsvätska, lösning: 15 ml injektionsflaska


Ceftazidim Sandoz 1 g pulver till injektionsvätska, lösning: 20 ml injektionsflaska


Ceftazidim Sandoz 2 g pulver till injektionsvätska, lösning: 50 ml injektionsflaska


Ceftazidim Sandoz 1 g pulver till infusionsvätska, lösning: 50 ml infusionsflaska


Ceftazidim Sandoz 2 g pulver till infusionsvätska, lösning: 50 ml infusionsflaska och 100 ml infusionsflaska


Förpackningsstorlekar: 1, 5, 5x1, 10, 10x1, 25, 50 injektions/infusionsflaska.

Lösningens färg är ljusgul till bärnstensfärgad. Använd inte Ceftazidim Sandoz om du märker att lösningen inte är klar.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-17


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Instruktioner för användning, hantering och avfallshantering

Instruktioner för beredning av injektion-/infusionsvätska:

I tabellen nedan anges den mängd lösningsmedel som ska adderas vid beredning av injektion-/infusionsvätskan för att uppnå önskad koncentration:i.m. injektion

Konc. (mg/ml)

i.v. injektion

Konc. (mg/ml)

i.v. infusion

Konc. (mg/ml)

Ceftazidim 500 mg

1,5 ml

333

5,0 ml

100

-

-

Ceftazidim 1 g

3,0 ml

333

10,0 ml

100

50 ml*

20

Ceftazidim 2 g

-

-

10,0 ml

200

50 ml*

40


* OBS: Spädningsvätskan tillsätts i två steg (för ytterligare instruktioner se nedan).


När produkten löses frigörs koldioxid och ett positivt tryck utvecklas. Vid användning rekommenderas följande beredningsteknik.


För i.m./i.v. injektionsvätska 500 mg, 1 g och 2 g:

Injicera lösningsmedlet och skaka ordentligt för att lösa upp.

Koldioxid frisläpps efterhand som antibiotikumet löses upp, vilket skapar ett tryck inne i injektionsflaskan. Lösningen klarnar inom 1‑2 minuter.

Vänd flaskan upp och ned och se till att sprutan är helt tryckt i botten innan den sticks in i injektionsflaskan.

Stick in sprutan genom flaskans gummiförslutning. Säkerställ att nålens spets hela tiden befinner sig i lösningen och dra ut innehållet på vanligt sätt. Trycket i injektionsflaskan kan påskynda uttaget.

Den uttagna lösningen kan innehålla koldioxidbubblor, vilka ska tas bort från sprutan före injektion.


För infusionsvätska 1 g och 2 g:

Injicera 10 ml lösningsmedel och skaka ordentligt för att lösa upp.

Koldioxid frisläpps efterhand som antibiotikumet löses upp, vilket skapar ett tryck inne i flaskan. Lösningen klarnar inom 1‑2 minuter.

Stick in en ventilationsnål för att lätta på trycket innan ytterligare lösningsmedel sätts till infusionsflaskan. Tillsätt lösningsmedel och ta sedan bort ventilationsnålen.

Ytterligare tryck kan utvecklas i infusionsflaskan, särskilt efter lagring, och ska tas bort före administrering till patient.


OBS: För att bibehålla produktens sterilitet är det viktigt att ventilationsnålen inte sticks in i flaskan innan produkten löst sig.


Övrig information

Färgen på ceftazidim lösning är ljusgul till bärnstensfärgad beroende på koncentration, lösningsmedel och förvaringsbetingelser. Produktens effekt påverkas inte negativt av dessa färgvariationer inom det rekommenderade intervallet.


Vid ceftazidimkoncentration mellan 20 mg/ml och 333 mg/ml kan Ceftazidim Sandoz pulver för injektions-/infusionsvätska blandas med vanligt förekommande infusionslösningar:

0,9 % natriumkloridlösning (fysiologisk koksaltlösning)

5 % glukoslösning

0,9 % natriumklorid + 5 % glukoslösning

Ringer‑laktatlösning


När lösningen bereds för intramuskulärt bruk kan Ceftazidim Sandoz pulver för injektion-/infusionsvätska även lösas upp i 1 % lidokainlösning.


7