iMeds.se

Cefuroxim B. Braun

Bipacksedel: Information till användaren


Cefuroxim B. Braun 750 mg

Cefuroxim B. Braun 1,5 g

pulver och vätska till infusionsvätska, lösning


cefuroxim


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cefuroxim B. Braun är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du ges Cefuroxim B. Braun

3. Hur Cefuroxim B. Braun ges

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Cefuroxim B. Braun ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cefuroxim B. Braun är och vad det används för


Cefuroxim B. Braun är ett antibiotikum som används till vuxna och barn. Det verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för cefalosporiner.


Cefuroxim B. Braun används för behandling av infektioner i:


Cefuroxim B. Braun kan även användas:

för att förebygga infektioner i samband med operationer.


Cefuroximnatrium som finns i Cefuroxim B. Braun kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Cefuroxim B. Braun


Du ska inte ges Cefuroxim B. Braun:


Tala om för läkare om du tror att detta gäller dig. I så fall får du inte ges Cefuroxim B. Braun.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Cefuroxim B. Braun. Medan du tar Cefuroxim B. Braun måste du vara uppmärksam på vissa symtom som t ex allergiska reaktioner och symtom från magtarmkanalen såsom diarré. Detta minskar risken för eventuella problem. Se "Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på" i avsnitt 4. Om du tidigare reagerat med en allergisk reaktion i samband med andra antibiotika såsom penicillin är det möjligt att du även är allergisk mot Cefuroxim B. Braun.


Om du behöver lämna blodprov eller urinprov

Cefuroxim B. Braun kan påverka tester som används för att bestämma sockernivåer i blodet eller urinen eller en blodundersökning som kallas Coombs test.

Om du behöver lämna blodprov eller urinprov ska du tala om för personen som tar provet att du behandlas med Cefuroxim B. Braun.


Andra läkemedel och Cefuroxim B. Braun

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka effekten av Cefuroxim B. Braun eller öka risken för biverkningar. Dessa läkemedel innefattar:

Tala om för läkare om du får något av ovan nämnda läkemedel. Du kan behöva extra kontroller för övervakning av njurfunktionen medan du får Cefuroxim B. Braun.


P-piller

Cefuroxim B. Braun kan försämra effekten av p-piller. Om du tar p-piller när du behandlas med Cefuroxim B. Braun behöver du också använda en barriärmetod (t ex kondom). Fråga din läkare om råd.


Graviditet, amning och fertilitet

Tala om för läkare innan du får Cefuroxim B. Braun

Läkaren överväger fördelen med att behandla dig med Cefuroxim B. Braun mot risken för ditt barn.


Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte maskiner om du mår dåligt.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cefuroxim B. Braun innehåller natrium och glukos

Cefuroxim B. Braun750 mg innehåller 39 mg natrium och 2,0 g glukos per 2-kammarpåse.

Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och hos patienter med diabetes mellitus.


Cefuroxim B. Braun1,5 g innehåller 78 mg natrium per 2-kammarpåse. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur Cefuroxim B. Braun ges


I vanliga fall ges Cefuroxim B. Braun till dig av en läkare eller sjuksköterska som dropp i en ven (intravenös infusion).


Rekommenderad dos

Läkaren avgör rätt dos för dig. Dosen beror på infektionens svårighetsgrad och typ, på om du får andra antibiotika, på din vikt och ålder samt på din njurfunktion.


Nyfödda spädbarn (0–3 veckor)

För varje kg kroppsvikt ges nyfödda spädbarn 30–100 mg Cefuroxim B. Braun per dygn uppdelat på två eller tre doser.


Spädbarn (äldre än 3 veckor) och barn

För varje kg kroppsvikt ges spädbarnet eller barnet 30–100 mg Cefuroxim B. Braun per dygn uppdelat på tre eller fyra doser.


Vuxna och ungdomar

750 mg –1,5 g Cefuroxim B. Braun per dygn uppdelat på två, tre eller fyra doser.

Maximal dygnsdos: 6 g per dygn.


Patienter med njurproblem

Om du har njurproblem kan läkaren ändra dosen. Tala om för läkaren om detta gäller dig.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på

Ett litet antal personer som tar Cefuroxim B. Braun får en allergisk reaktion eller en hudreaktion som kan vara allvarlig. Symtom på dessa reaktioner är bland annat:


Kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska om du får något av dessa symtom.


Vanliga biverkningar

Kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

smärta vid injektionsstället, svullnad och rodnad i en ven

Tala om för läkare om någon av dessa oroar dig.


Vanliga biverkningar som kan ses vid blodprov:


Mindre vanliga biverkningar

Kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

Tala om för läkare om du får någon av dessa biverkningar.


Mindre vanliga biverkningar som kan ses vid blodprov:


Andra biverkningar

Följande biverkningar har förekommit hos ett mycket litet antal personer och deras exakta frekvens är okänd:

Tala om för läkare om du får någon av dessa biverkningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cefuroxim B. Braun ska förvaras


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är cefuroximnatrium.

Cefuroxim B. Braun 750 mg: En 2-kammarpåse innehåller cefuroximnatrium motsvarande 750 mg cefuroxim.

Cefuroxim B. Braun 1,5 g: En 2-kammarpåse innehåller cefuroximnatrium motsvarande 1,5 g cefuroxim.


Övriga innehållsämnen är vattefri glukos och vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Före beredning innehåller Cefuroxim B. Braun 750 mg vitt till nästan vitt cefuroximnatriumpulver i den ena kammaren och 50 ml klar och färglös glukoslösning i den andra kammaren.

Efter beredning innehåller kammaren klar och färglös infusionsvätska (lösning).


Före beredning innehåller Cefuroxim B. Braun 1,5 g vitt till nästan vitt cefuroximnatriumpulver i den ena kammaren och 50 ml klar och färglös glukoslösning i den andra kammaren.

Efter beredning innehåller kammaren klar och färglös infusionsvätska (lösning).


Cefuroxim B. Braun tillhandahålls i förpackningar innehållande 24 stycken 2-kammarpåsar.


Innehavare av godkännande för försäljning

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Tyskland


Tillverkare

Facta Farmaceutici S.p.A.

Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino (TE)

Italien


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning:


B. Braun Medical AB

Box 110

SE-182 12 Danderyd


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark

Cefuroxim B. Braun

Finland

Cefuroxim B. Braun 750 mg

Cefuroxim B. Braun 1,5 g

Norge

Cefuroxim B. Braun

Sverige

Cefuroxim B. Braun 750 mg

Cefuroxim B. Braun 1,5 g


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-03-07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.


Hållbarhet efter beredning

Beredd lösning är endast avsedd för engångsbruk.


Kemisk och fysikalisk stabilitet för färdigberedd produkt i 2-kammarpåsen har visats för 4 timmar vid rumstemperatur eller 48 timmar vid 2‑8 C.


Hållbarhet efter öppnande

Öppnad 2-kammarpåse ska användas omedelbart.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Täck inte folieremsan med en patientetikett.

Använd inte i seriekoppling.

Kassera förpackningen om folieremsan på förpackningen är skadad.

Riv av folieremsan omedelbart före användning.

Kontrollera läkemedlet visuellt före beredning. Lösningen får användas endast om den är klar, färglös och fri från partiklar.


Beredningsanvisning för Cefuroxim B. Braun

Öppna sidofliken och veckla ut förpackningen.

Avlägsna folieremsan från kammaren med pulver.

Vik förpackningen strax nedanför vätskans menisk (buktande yta) och tryck tills fogen mellan vätska och pulver öppnas.

Skaka blandningen av vätska och pulver tills pulvret är helt upplöst.

Kontrollera den beredda lösningen visuellt för partiklar.

Tryck på den vikta förpackningen strax nedanför vätskans menisk för att öppna den andra fogen och frigöra lösningen till porten.

Avlägsna folieskyddet från porten och fäst den sterila överföringsanordningen. Häng påsen på droppställningen.


1. Öppna sidofliken och veckla ut förpackningen

2. Avlägsna folieremsan från kammaren med pulver


3. Vik påsen för att öppna den första fogen

6. Tryck på den vikta förpackningen för att öppna den andra fogen


7. Avlägsna folieskyddet från porten


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


7