iMeds.se

Celebra

Information för alternativet: Celebra 100 Mg Kapsel, Hård, Celebra 200 Mg Kapsel, Hård, visa andra alternativ
Document: Celebra capsule, hard PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Celebra 100 mg hårda kapslar
Celebra 200 mg hårda kapslar

celecoxib


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Celebra är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Celebra

3. Hur du tar Celebra

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Celebra ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Celebra är och vad det används för


Celebra används hos vuxna för symtomlindring vid behandling av kronisk ledgångsreumatism, artrosoch pelvospondylit(Mb. Bechterews, en reumatisk ryggsjukdom).


Celebra tillhör en läkemedelsgrupp som kallas icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID), och mer bestämt till undergruppen COX-2-hämmare. Din kropp producerar prostaglandiner som kan orsaka smärta och inflammation och vid tillstånd som ledgångsreumatism och artros bildar din kropp mer av dem. Celebra verkar genom att minska produktionen av prostaglandiner och minskar därmed smärtan och inflammationen.


Du kan förvänta dig att medicinen börjar verka inom några timmar efter att du har tagit den första dosen, men det kan ta flera dagar innan den får full effekt.


Celecoxib som finns i Celebra kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Celebra


Du har ordinerats Celebra av din läkare.Följande information hjälper dig att få bästa resultat av behandlingen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Ta inte Celebra


Tala om för din läkare om något av följande gäller för dig eftersom patienter med dessa tillstånd inte ska ta Celebra.

om du har fått astma, näspolyper, svår nästäppa eller en allergisk reaktion såsom kliande hudutslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals, andningssvårigheter eller väsande andning efter det att du tagit acetylsalicylsyra eller något annat inflammations- och smärtdämpande läkemedel (NSAID)

om du är gravid. Om du kan tänkas bli gravid under pågående behandling bör du diskutera lämpliga preventivmetoder med din läkare


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Celebra:


om du tidigare haft sår eller blödning i mage eller tarm

(ta inte Celebraom du för närvarandehar sår eller blödning i mage eller tarm)

om du tar acetylsalicylsyra (även vid låga doser i syfte att skydda hjärtat)


Liksom andra NSAID (t.ex. ibuprofen eller diklofenak) kan detta läkemedel ge förhöjt blodtryck, och din läkare kan därför be att få kontrollera ditt blodtryck regelbundet.


Vissa fall av allvarliga leverreaktioner har rapporterats efter användning av celecoxib, såsom allvarlig leverinflammation, leverskada, leversvikt (några fall med dödlig utgång, eller som krävt levertransplantation). I de fall då tid för symtomdebut rapporterats, sågs de flesta allvarliga leverreaktionerna inom en månad från påbörjad behandling.


Celebra kan göra det svårare att bli gravid. Du bör informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårigheter att bli gravid (se avsnittet om Graviditet, amning och fertilitet).


Andra läkemedel och Celebra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel:


Celebra kan tas tillsammans med en låg dos av acetylsalicylsyra (75 mg eller mindre per dag). Fråga din läkare om råd innan du tar dessa läkemedel samtidigt.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Celebra får inte användas av kvinnor som är gravida eller kan bli gravida under pågående behandling (d.v.s. kvinnor i fertil ålder som inte använder fullgott preventivmedel). Om du blir gravid under behandling med Celebra ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare för att få annan behandling.


Amning

Celebra får inte användas vid amning.


Fertilitet

NSAID inklusive Celebra kan göra det svårare att bli gravid. Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid eller har problem att bli gravid.


Körförmåga och användning av maskiner

Du bör veta hur du reagerar på Celebra innan du kör bil eller använder maskiner. Om du känner dig yr eller dåsig efter det att du tagit Celebra, kör inte bil och använd inte maskiner förrän dessa effekter avtagit.


Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Celebra innehåller laktos

Celebra innehåller laktos(en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Celebra


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du tror eller känner att effekten av Celebra är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonalen.


Din läkare talar om för dig vilken dos du ska ta. Eftersom risken för hjärtbiverkningar kan öka vid höga doser och långtidsbehandling, är det viktigt att du inte tar högre dos eller använder Celebra under längre tid än du behöver för att kontrollera symtomen.


Administreringssätt:


Celebra är för oral användning (ska sväljas).Din dos kan tas när som helst på dagen, med eller utan mat, men försök ta varje dos vid samma tid på dagen.


Om du har svårt att svälja kapslar: Allt innehåll i kapseln kan strös på en struken tesked med halvfast mat (t.ex. kallt eller rumsvarmt äppelmos, risvälling, yoghurt eller mosad banan) och sväljas omedelbart tillsammans med cirka 240 ml vatten.


Öppna kapseln genom att hålla den upprätt så att granulatet samlas i botten. Kläm sedan varsamt ihop ovandelen och ta av den med en vridrörelse. Var noga med att inte spilla något av innehållet. Granulatet får inte tuggas eller krossas.


Kontakta din läkare om du inte upplever någon förbättring efter två veckors behandling.


Rekommenderad dos:


Vid artrosär den rekommenderade dosen 200 mg dagligen, vilket kan ökas till högst 400 mg om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:Vid kronisk ledgångsreumatismär den rekommenderade dosen 200 mg dagligen, vilket kan ökas till högst 400 mg om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:

en kapsel om 100 mg två gånger om dagen.


Vid pelvospondylitär den rekommenderade dosen 200 mg dagligen, vilket kan ökas till högst 400 mg om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:


Njur- eller leversvikt:Om du har njur- eller leversvikt ska du tala om det för din läkare eftersom du kan behöva ta en lägre dos.


Äldre personer, särskilt de som väger mindre än 50 kg:Om du är över 65 år, och i synnerhet om du väger mindre än 50 kg, kan din läkare vilja kontrollera dig noggrannare.


Du ska inte ta mer än 400 mg dagligen.


Användning hos barn

Celebra är endast avsett för vuxna och ska inte användas till barn.


Om du har tagit för stor mängd av Celebra

Ta inte fler kapslar än din läkare ordinerat dig.Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Celebra

Om du glömmer att ta din dos, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Celebra

Om du plötsligt avslutar behandlingen med Celebra kan symtomen förvärras. Sluta inte att ta Celebra, såvida inte din läkare säger till dig det. Din läkare kan eventuellt be dig minska dosen under några dagar innan du slutar helt med behandlingen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna som anges nedan har iakttagits hos patienter med artros som använt Celebra. Biverkningar markerade med asterisk (*) anges med den högre frekvens som sågs hos patienter som använde Celebra för att förebygga tjocktarmspolyper. Dessa patienter tog Celebra i höga doser och under lång tid.


Om något av följande inträffar, sluta ta Celebra och kontakta omedelbart läkare:

Om du upplever:


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 användare av 10:

Högt blodtryck inklusive förhöjning av redan högt blodtryck*


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 användare av 10:


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 användare av 100:


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 användare av 1 000:


Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 användare av 10 000:

Leversvikt, leverskada och allvarlig leverinflammation (fulminant hepatit) (några fall med dödlig utgång eller som krävt levertransplantation). Symtomen kan vara illamående, diarré, gulsot (gulfärgning av hud eller ögon), mörk urin, blek avföring, ökad blödningsbenägenhet, klåda eller frossa


Ingen känd frekvens: (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data):

Minskad fertilitet hos kvinnor, som oftast är övergående vid avslutad behandling


I kliniska studier av andra tillstånd än artros eller ledbesvär, där Celebra togs i doser om 400 mg dagligen i upp till 3 år, har dessutom följande biverkningar iakttagits:


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 användare av 10:


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 användare av 100:

Djup ventrombos (blodpropp, vanligen i benen, som kan ge värk, svullnad eller rodnad i vaden eller andningssvårigheter), maginfektion (vilket kan orsaka irritation och sår i mage och tarm), fraktur i underarm/underben, bältros, hudinfektion, eksem (torra kliande utslag), lunginflammation (hosta, feber, andningssvårigheter), synnedsättning orsakad av små fläckar i synfältet, yrsel orsakad av besvär i innerörat, ömt, inflammerat eller blödande tandkött, munsår, behov att kissa ofta på natten, blödning från hemorrojder, orolig tarm, fettknölar i underhuden, ganglion (ofarliga svullnader i hand- och fotledssenor), talsvårigheter, underlivsblödning, ömhet i brösten, ökad natriummängd i blodet.


Rapportering avbiverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Celebra ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är celecoxib.

1 kapsel innehåller 100 mg eller 200 mg celecoxib.


Övriga innehållsämnen är:

Laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, povidon, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat. Kapselskalet innehåller gelatin, titandioxid E171, natriumlaurilsulfat och sorbitanmonolaurat. Tryckfärgen innehåller shellack, propylenglykol, indigokarmin E132 (100 mg kapsel) järnoxid E172 (200 mg kapsel).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Celebra finns som hårda kapslar.


Ogenomskinliga, vita med två blå ränder, märkta med 7767 och 100 (Celebra 100 mg).

Ogenomskinliga, vita med två gula ränder, märkta med 7767 och 200 (Celebra 200 mg).


Kapslarna är förpackade i klara eller ogenomskinliga PVC/aluminiumblister.


Celebra finns i förpackningar om 2, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 10×10, 10×30, 10×50, 1×50 (endos), 1×100 (endos), 5x(10x10).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning


Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare:


R-Pharm GermanyGmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-04-01