iMeds.se

Celecoxib Orion

Bipacksedel: Information till användaren


Celecoxib Orion 100 mg hårda kapslar
Celecoxib Orion 200 mg hårda kapslar

celecoxib


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Celecoxib Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Celecoxib Orion

3. Hur du tar Celecoxib Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Celecoxib Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Celecoxib Orion är och vad det användsför


Celecoxib Orion används för symtomlindring vid behandling av kronisk ledgångsreumatism, artrosoch pelvospondylit(Mb. Bechterews, en reumatisk ryggsjukdom) hos vuxna.


Celecoxib Orion tillhör en läkemedelsgrupp som kallas icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID), och mer bestämt till undergruppen COX-2-hämmare. Din kropp producerar prostaglandiner som kan orsaka smärta och inflammation och vid tillstånd som ledgångsreumatism och artros bildar din kropp mer av dem. Celecoxib Orion verkar genom att minska produktionen av prostaglandiner och minskar därmed smärtan och inflammationen.


Celecoxib som finns i Celecoxib Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Celecoxib Orion


Ta inte Celecoxib Orion


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Celecoxib Orion.Liksom andra NSAID (t.ex. ibuprofen eller diklofenak) kan detta läkemedel ge förhöjt blodtryck, och din läkare kan därför be att få kontrollera ditt blodtryck regelbundet.


Vissa fall av allvarliga leverreaktioner har rapporterats efter användning av celecoxib, såsom allvarlig leverinflammation, leverskada, leversvikt (några fall med dödlig utgång, eller som krävt levertransplantation). I de fall då tid för symtomdebut rapporterats, sågs de flesta allvarliga leverreaktionerna inom en månad från påbörjad behandling.


Celecoxib Orion kan göra det svårare att bli gravid. Du bör informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårigheter att bli gravid (se avsnittet om Graviditet, amning och fertilitet).


Andra läkemedel och Celecoxib Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel:


Celecoxib Orion kan tas tillsammans med en låg dos av acetylsalicylsyra (75 mg eller mindre per dag). Fråga din läkare om råd innan du tar dessa läkemedel samtidigt.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Celecoxib Orion får inte användas av kvinnor som är gravida eller kan bli gravida under pågående behandling (d.v.s. kvinnor i fertil ålder som inte använder fullgott preventivmedel). Om du blir gravid under behandling med Celecoxib Orion ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare för att få annan behandling.


Amning

Celecoxib Orion får inte användas vid amning.


Fertilitet

NSAID inklusive Celecoxib Orion kan göra det svårare att bli gravid. Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid eller har problem att bli gravid.


Körförmåga och användning av maskiner

Du bör veta hur du reagerar på Celecoxib Orion innan du kör bil eller använder maskiner. Om du känner dig yr eller dåsig efter det att du tagit Celecoxib Orion, kör inte bil och använd inte maskiner förrän dessa effekter avtagit.


Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Celecoxib Orion innehåller laktos (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Celecoxib Orion


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare talar om för dig vilken dos du ska ta. Eftersom risken för hjärtbiverkningar kan öka vid höga doser och långtidsbehandling, är det viktigt att du inte tar högre dos eller använder Celecoxib Orion under längre tid än du behöver för att kontrollera symtomen.


Kontakta din läkare om du inte upplever någon förbättring efter två veckors behandling.


Rekommenderad dos är:

Vid artrosär den vanliga dosen 200 mg dagligen, vilket kan ökas till högst 400 mg om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:


Vid kronisk ledgångsreumatismär den vanliga dosen 200 mg dagligen (uppdelat på två tillfällen), vilket kan ökas till högst 400 mg (uppdelat på två tillfällen) om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:

en kapsel om 100 mg två gånger om dagen.


Enbart för Celecoxib Orion 200 mg:

Kontakta din läkare om den förskrivna dosen inte kan fås i denna styrka på läkemedlet. Andra styrkor av läkemedlet finns tillgängliga för att uppnå dosen.


Vid pelvospondylitär den vanliga dosen 200 mg dagligen, vilket kan ökas till högst 400 mg om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:


Du ska inte ta mer än 400 mg dagligen.


Njur- eller leversvikt:Om du har njur- eller leversvikt ska du tala om det för din läkare eftersom du kan behöva ta en lägre dos.


Äldre personer, särskilt de som väger mindre än 50 kg:Om du är över 65 år, och i synnerhet om du väger mindre än 50 kg, kan din läkare vilja kontrollera dig noggrannare.


Användning hos barn:Celecoxib Orion är endast avsett för vuxna och ska inte användas till barn.


Administrering

Celecoxib Orion är för oral användning. Den skall sväljas hel med ett glas vatten. Din dos kan tas när som helst på dagen, med eller utan mat, men försök ta varje dos vid samma tid på dagen.


Om du har svårt att svälja kapslar: Allt innehåll i kapseln kan strös på en sked med halvfast mat (t.ex. kallt eller rumsvarmt äppelmos, risvälling, yoghurt eller mosad banan) och sväljas omedelbart tillsammans med cirka 240 ml vatten.


Öppna kapseln genom att hålla den upprätt så att granulatet samlas i botten. Kläm sedan varsamt ihop ovandelen och ta av den med en vridrörelse. Var noga med att inte spilla något av innehållet. Granulatet får inte tuggas eller krossas.


Om du har tagit för stor mängd av Celecoxib Orion

Ta inte fler kapslar än din läkare ordinerat dig.Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Celecoxib Orion

Om du glömmer att ta din dos, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Celecoxib Orion

Om du plötsligt avslutar behandlingen med Celecoxib Orion kan symtomen förvärras. Sluta inte att ta Celecoxib Orion, såvida inte din läkare säger till dig det. Din läkare kan eventuellt be dig minska dosen under några dagar innan du slutar helt med behandlingen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna som anges nedan har iakttagits hos patienter med artros som använt celecoxib. Biverkningar markerade med asterisk (*) anges med den högre frekvens som sågs hos patienter som använde celecoxib för att förebygga tjocktarmspolyper. Dessa patienter tog celecoxib i höga doser och under lång tid.


Om något av följande inträffar, sluta ta Celecoxib Orion och kontakta omedelbart läkare:

Om du upplever:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Högt blodtryck inklusive förhöjning av redan högt blodtryck.*


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare):

Minskad fertilitet hos kvinnor, som oftast är övergående vid avslutad behandling.


I kliniska studier av andra tillstånd än artros eller ledbesvär, där Celecoxib Orion togs i doser om 400 mg dagligen i upp till 3 år, har dessutom följande biverkningar iakttagits:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Rapportering avbiverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Celecoxib Orion ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten, kartongen och burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är celecoxib.

Varje kapsel innehåller 100 mg celecoxib.

Varje kapsel innehåller 200 mg celecoxib.


Övriga innehållsämnen är

Kapselinnehåll:laktosmonohydrat, hydroxypropylcellulosa, krospovidon (Typ B)(E1202), natriumlaurilsulfat (E487), povidon (K-30) (E1201), natriumstearylfumarat


Kapslarnas hölje:titandioxid (E171), gelatin (E441)


Kapselmärkningen:shellack (E904), indigokarmin E132 (endast 100 mg), gul järnoxid (E172) (endast 200 mg)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Celecoxib Orion finns som hårda kapslar.


Celecoxib Orion 100 mg hårda kapslar

Vit, hård gelatinkapsel i storlek ’4’, fylld med ett vitt till gulvitt pulver, märkt med ’Y’ och ’100’ med blå färg.


Celecoxib Orion 200 mg hårda kapslar

Vit, hård gelatinkapsel i storlek ’2’, fylld med ett vitt till gulvitt pulver, märkt med ’Y’ och ’200’ med guldig färg.


Celecoxib Orion kapslar tillhandahålls i klara PVC/aluminiumblister samt i vita ogenomskinliga HDPE burkar med lock av polypropen.


Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackningar: 10, 20, 30, 50, 60, 90 och 100 kapslar

HDPE burkar:

100 mg:60, 100, 250 och 500 kapslar

200 mg: 30, 100, 250 och 500 kapslar


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913

Malta


Tillverkare:

APL Swift Services (Malta) Limited,

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000

Malta


Milpharm Limited,

Ares block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-14